Ceza Hukuku

Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu, failin başkasının vücuduna bilerek ve isteyerek zarar vermesi ya da sağlığını etkileyecek eylemlerde bulunmasıyla işlenmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar balığı altında düzenlenmiştir.

Bu suçta korunan hukuksal yarar, vücut dokunulmazlığıdır. Bu kapsama hem vücut bütünlüğü hem de sağlığı girmektedir. Burada bahsedilen bütünlük fiziki ve ruhsal yöndür. Suçun seçimlik hareketleri arasında “algılama yeteneğinin bozulması” deyimine yer verilmiştir. Bu sebeple ruh sağlığına yönelik ihlaller de suç kapsamında cezalandırılmaktadır.

Kasten Yaralama Suçunda Fail

Kasten yaralama suçunun failiyle ilgili özel bir tanım yapılmamıştır; bu nedenle herhangi bir kişi suçun faili olabilir. Ancak, TCK m. 86/3’te belirtilen durumların biri söz konusu ise, ceza miktarı değişebilir.

TCK m. 86/3’e göre;

“Kasten yaralama suçunun;

 1. a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,32
 2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 5. e) Silahla,
 6. f) Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.”

Kasten Yalama Suçunda Mağdur

Kasten yaralama suçunun mağduru herkes olabilir.

Kasten Yaralama Suçunda Fiil

Kasten yaralama suçu, seçimlik bir suçtur. Kanuni düzenlemeden de anlaşılacağı üzere bu suç;

 • Başkasının vücuduna acı verme,
 • Sağlığının bozulmasına neden olma,
 • Algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma hareketleri ile işlenebilir.

Suçun maddi unsurunu oluşturan hareket hem icra hem de ihmali olabilir. Suçun ihmali hareketle işlenmesi TCK m. 88 ile “Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur.” şeklinde düzenlenmiştir.

TCK Madde 86

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında, madde 86’da :

Kasten yaralama

Madde 86

(1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

 1. a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,
 2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 5. e) Silahla, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Şeklinde düzenlenmiştir.

İlgili madde hükmü uyarınca suçun maddi unsuru:

 • Suçun Maddi Konusu: Suçu işleyen failden başka ve yaşayan birinin vücudu veya sağlığı bu suçun konusu oluşturmaktadır.
 • Fail ve Mağdur: Suçun faili açısından herhangi bir özellik belirtilmemiş olup herkes bu suçun faili olabilmektedir. Failin TCK m.86/3’te sayılanlardan biri olması durumunda verilecek ceza ağırlaştırılmaktadır. Ayrıca kişi bizzat kendisine karşı bu suçu işleyemez. Çünkü suçun mağduru sadece fail dışında biridir. Suçun mağduru ise yaşayan bir insan olmalıdır.
 • Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı: Kasten yaralama seçimlik hareketli bir suç olup ilgili maddede neticesi olarak “Başkasının vücuduna acı verme ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma” belirtilmiştir. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareket icrai ya da ihmali olabilir.
 • Nitelikli Haller: Türk Ceza Kanunu suçun artırılmasını gerektiren nitelikli halleri m.86/3 ve 87’de saymıştır. TCK m.86/2’de ise cezanın azaltılmasın gerektirir nitelikli haller sayılmıştır. TCK m.86/3’teki nitelikli hallerden sorumluluk, kastın varlığına bağlıdır; TCK m.87’de ise netice sebebiyle ağırlaşmış suç söz konusudur.

İlgili madde hükmü uyarınca suçun manevi unsuru:

 • Kasten yaralama suçunun meydana gelmesi için genel kast yeterli olup suç olası kast ile de işlenebilmektedir. TCK m.21/2 uyarınca bu durumlarda ceza indirilir. Bu suç türünde faildeki kastın “başkasının vücuduna acı verme ya da sağlığını veya algılama yeteneğinin bozulmasına” yönelik olması gerekmektedir.

İlgili madde hükmü uyarınca suçun hukuka aykırılık unsuru:

 • cBu suç türünde hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller TCK m.24’te düzenlenen görevin ifası, TCK m.25/1’de düzenlenen meşru savunma gibi genel hukuka uygunluk nedenleri ve zorunlulukları yanı sıra özellikle mağdurun rızası, tıbbi müdahaleler, spor hakkının icrası, uslandırma hakkı ve fiilin toplumsal uygunluğudur.

Yargıtay Kararları

TCK 86 Kasten Yaralama Suçu Yargıtay Kararları

 

Olası Kast İle Kasten Yaralama Suçu

T.C Yargıtay 1. CD Esas: 2007 / 4914 Karar: 2008 / 2475 Karar Tarihi: 31.03.2008

Oluşa ve dosya içeriğine göre; sanığın, olaydan iki gün önce A.Nihat’ın müdür olarak çalıştığı barda A.Nihat ve garsonlar tarafından dövüldüğü, olay gecesi yolda kırmızı ışıkta A.Nihat’ın otomobili ile durduğunu görünce, yanında bulunan av tüfeği ile A.Nihat’a doğru en az üç el ateş ettiği, A.Nihat ve otomobilin arka koltuğunda oturan mağdur Maia’nın yaralandığı olayda; sanığın asıl hedef aldığı A.Nihat’a ateş ettiği sırada aynı otomobil içinde bulunan mağdurun da isabet alarak ölebileceğini ya da yaralanabileceğini öngörmesine rağmen atışlarına devam ederek mağduru yüz, sağ omuz ve sağ kalça bölgesinden basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralaması eyleminden dolayı olası kastla yaralama suçundan cezalandırılması gerekirken suç vasfının öldürmeye teşebbüs olarak kabul edilmesi hukuka aykırı olup BOZULMASINA, 

Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına ya da Çıkığına Neden Olması

T.C Yargıtay CGK Esas: 2017 / 3-308 Karar: 2019 / 61 Karar Tarihi: 05.02.2019
Sanık …’ın İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Osmanağa Mahallesinde bulunan…..isimli iş yerinin sahibi olduğu, olay gecesi katılan … ile arkadaşları….., ……ve katılanın kardeşi…..’nın sanığın işlettiği bara eğlenmeye gittikleri, katılan ve yanındakilerin aldıkları alkolün tesiri ile istek şarkı çaldırma nedeniyle bar çalışanlarıyla tartışmaya başladıkları, tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile kavgaya dâhil olan sanığın sopa ile katılanın sol koluna vurarak hayat fonksiyonlarını orta (2) derecede etkileyecek ve sol olecranon parçalı kırığına neden olacak şekilde katılanı yaraladığı anlaşılan olayda; bilimsel verilere dayanan ve kemik kırıklarını hafif (1), orta (2-3) ve ağır (4-5-6) olarak sınıflandıran istikrar kazanmış adli tıp uygulamaları doğrultusunda Adli Tıp Kurumu Kadıköy Şube Müdürlüğünce düzenlenen 11.01.2012 tarihli raporda katılanın kolundaki sol olecranon parçalı kırığının hayat fonksiyonlarını orta (2) derecede etkileyecek nitelikte olduğu yönündeki rapor içeriğine karşın, kemik kırığı doğuran yaralanmalarda kırığın derecesine göre sanığın cezasında yarı oranına kadar artırım öngören TCK’nın 87/3. maddesi gereğince uygulama yapılırken kırığın yaşamsal fonksiyonlara etkisi ile orantılı olarak makul bir oranda artırım yapılması yerine Yerel Mahkemece 5237 sayılı TCK’nın 3. maddesinde düzenlenen orantılılık ilkesini de ihlal edecek şekilde artırım oranının 1/3 olarak fazla tespitinde isabet bulunmamaktadır.

Kasten Yaralama Suçu Cezası

TCK m.86’da kasten yaralama suçunun cezası :

(1)Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle:12/5/2022-7406/3 md.) Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

(3) Kasten yaralama suçunun;

 1. a) Üstsoya, altsoya, eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı,
 2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 5. e) Silahla,
 6. f) “Canavarca hisle”

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Şeklinde düzenlenmiştir.

Kasten Yaralama Suçu Hareketli Bir Suçtur

Kasten yaralama seçimlik hareketli bir suç olup ilgili maddede neticesi olarak “Başkasının vücuduna acı verme ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma” belirtilmiştir.

Kasten Yaralama Suçu Kaç Yıl?

Kasten yaralama suçu cezasının kaç yıl olacağı suçun kime ve nasıl işlendiğine göre değişiklik göstermekte olup TCK m.86’da belirtilmiştir.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası Ne Kadar?

Kasten yaralama suçunun süresi olaya göre değişiklik göstermekte  olup TCK m.86’da ceza süreleri sayılmıştır. Somut olayda daha az ceza verilmesini gerektiren hallerin olması durumunda verilecek cezada indirim uygulanmaktadır.

Kasten Yaralama Suçunun Konusu

Kasten yalama suçu, failin bilerek ve isteyerek başka birinin vücuduna zarar vermesi veya sağlığını etkileyecek eylemlerde bulunması durumunda ortaya çıkar.

Suçun konusu, failin dışında bir kişinin vücudu veya sağlığı olmalıdır ve bu kişi yaşayan bir birey olmalıdır.

Kasten Yaralama Suçunun Manevi Unsuru

Kasten yaralama suçunun gerçekleşmesi için genel kast yeterli olup, suç aynı zamanda olası kastla da işlenebilir. Türk Ceza Kanunu’nun 21/2. maddesi uyarınca, bu durumlarda ceza indirimi uygulanabilir.

Bu suç türünde, failin kastının “başkasının vücuduna acı verme ya da sağlığını veya algılama yeteneğinin bozulmasına” yönelik olması gerekmektedir.

Kasten Yaralama Suçunda Hukuka Aykırılık Unsuru

Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran durumlar, Türk Ceza Kanunu’nun 24. maddesinde düzenlenen görevin ifası, 25/1. maddesinde belirtilen meşru savunma gibi genel hukuka uygunluk nedenleri, zorunluluklar ve aynı zamanda özellikle mağdurun rızası, tıbbi müdahaleler, sporun icrası, uslandırma hakkı ve fiilin toplumsal uygunluğu gibi özel durumlardır.

Kasten yaralama suçu bakımından da hukuka uygunluk nedenleri geçerlidir.

Neticesi Sebebi İle Ağırlaşmış Yaralama

Kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış halleri TCK m. 87 ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 • Konuşmasında sürekli zorluğa,
 • Yüzünde sabit ize,
 • Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 • İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 • Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 • Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 • Yüzünün sürekli değişikliğine,
 • Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre, yarısına kadar artırılır.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse, yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan on iki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten Yaralama Suçunun Muhakemesi

Kasten yaralama eyleminin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması durumunda, kovuşturma mağdurun şikâyeti üzerine yapılır. Bunun dışındaki durumlarda kovuşturma re’sen yapılır.

Ekin Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Mervenur ÖZKAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu