Ceza Hukuku

Çocuk Düşürtme Suçu ve Cezası (TCK m. 99)

Çocuk düşürtme suçu, gebelik süresine bakılmaksızın hukuken geçerli rızası bulunmayan veya hukuken geçerli rızası olsa bile tıbbi bir zorunluluk bulunmadığı halde gebelik süresi on haftadan fazla olan bir gebe kadından, cenini bilinçli ve isteyerek çıkarmayı içeren bir eylemi ifade eder.

Çocuk düşürtme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 99. Maddesinde düzenlenmiştir.

Çocuk Düşürtme Suçunda Fail

Çocuk düşürtme suçunun failleri genellikle gebeliği sonlandırmaya yetkili kişilerdir. Gebelik, genellikle kadın hastalıkları ve doğum uzmanları tarafından sonlandırılır. Ancak, Bakanlıkça açılan eğitim merkezlerinde kurs alarak yeterlik belgesi almış pratisyen hekimler, kadın hastalıkları ve doğum uzmanının denetim ve gözetiminde menstrüel regülasyon yöntemiyle rahim tahliyesi yapabilirler.

Gebelik süresi on haftayı doldurmamış bir kadının çocuğunun yetkisiz bir kişi tarafından düşürülmesi suçunun faili ise genellikle herkes olabilir.

Çocuk Düşürtme Suçunda Mağdur

Suçun mağduru, bu durumda yalnızca bir gebe kadın olabilir.

Çocuk Düşürtme Suçunun Maddi Konusu

Çocuk düşürtme suçunun maddi konusu, gebe kadının bedeni ve cenindir.

Çocuk Düşürtme Suçunda Fiil

Çocuk düşürtme suçunda eylem unsuru, çocuğun düşürülmesidir. Çocuk düşürme, gebeliği sona erdirmeye yönelik olarak yapılan müdahaleleri içerir. Suçun gerçekleşebilmesi için ceninin ana rahminde canlı olması ve yapılan müdahalenin ceninin ölümüne neden olması gereklidir. Ölmüş bir ceninin ya da hastalıklı yumurtanın rahimden çıkarılması bu suçu oluşturmaz.

Çocuk düşürme suçu, rahim tahliyesine yetkili olan ve olmayan kişiler tarafından işlenebilir.

Çocuk Düşürtme Suçunda Fiil

Yetkili Kimseler Tarafından Çocuk Düşürülmesi

Çocuk düşürtme suçu, iki şekilde işlenebilir.

Gebe kadının rızası olmaksızın çocuğunu düşürtmesi başlı başına bir suçtur. Bu durumda, gebeliğin süresi önemli değildir.

Gebe kadının rızası varsa, iki aşamalı bir ayrım yapmak gereklidir:

  • Gebelik süresi on haftayı doldurmamışsa, suç oluşmaz. Gebelik süresi on haftaya kadar, kadının sağlığı açısından tıbbi sakınca olmadığı durumlarda istek üzerine rahim tahliyesi yapılabilir.
  • Gebelik süresi on haftayı geçmişse, rahim tahliyesi için tıbbi bir zorunluluğun olup olmadığına bakılır. Tıbbi bir zorunluluk varsa, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunun düşürtülmesi suç oluşturmaz. Somut durumda, tıbbi zorunluluğun varlığı veya yokluğu, tıp biliminin verilerine göre belirlenir. Tıbbi zorunluluk yoksa, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunun düşürtülmesi suç teşkil eder.

Yetkisiz Kimse Tarafından Çocuğun Düşürülmesi

Gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürülmesi de suç olarak kabul edilmiştir. Bu durumda ilgili kişinin rızası geçerli değildir.

Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller

Rızası olmaksızın veya rızası olsa bile gebelik süresi on haftayı doldurmuş bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürülmesi TCK m .99/5 ile düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeye göre; “Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde; iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur.”

Ceza Verilmemesini Gerektiren Nitelikli Haller

Ceza verilmemesini gerektiren hali TCK m. 99/6’da düzenlenmiştir. Kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması durumunda, süresi yirmi haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla, gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekir

Ceza Verilmemesini Gerektiren Nitelikli Haller

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Haller

Yetkili kişi tarafından işlenen çocuk düşürtme suçlarının sonuçlarına ilişkin ağırlaştırılmış hükümler aşağıda belirtilmiştir:

  • Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunun düşürtülmesi sonucunda kadının beden veya ruh sağlığı bakımından zarara uğraması halinde kişi altı yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • Rızaya dayalı olsa bile tıbbi bir zorunluluk bulunmadığı halde, gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunun düşürtülmesi sonucunda kadının beden veya ruh sağlığı bakımından zarara uğraması halinde kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne neden olması halinde, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Çocuk Düşürtme Suçunda Hukuka Aykırılık Unsuru

Bu suçta iki hukuka uygunluk nedenini incelemek gereklidir. İlk olarak, görevin ifası gereği tıbbi zorunluluk nedeniyle gebelik süresi on haftadan fazla olan bir kadının çocuğunun düşürtülmesi suç teşkil etmez.

Gebelik süresi on haftadan az ise ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedenidir. On haftayı geçmeyen gebeliklerde yapılacak rahim tahliyesinde, gebe kadın, erginse kendisinden, küçükse kendisinin rızası alınmakla birlikte velisinden, vesayet altında bulunup da ergin ya da ayırt etme gücüne sahip değilse, kendisinden ve vasisinden, evliyse eşinden, izin belgesinin alınması gerekir. Evli kimseye kısırlaştırma ameliyatının uygulanması, eşinden izin belgesi alınmasına bağlıdır. Akıl hastalığı nedeniyle irade serbestisine sahip olmayan gebe kadın hakkında rahim tahliyesi için kendi rızası aranmaz. Yine veli ya da sulh mahkemesinden izin alınmasının zamana gereksinim gösterdiği ve derhal müdahale edilmemesinin yaşamı ve yaşamsal organlardan birini tehdit ettiği acil durumlarda izin koşulu aranmaz. Eşinin rızası olmaksızın yalnızca evli kadının rızasıyla rahmini tahliye etmek, çocuk düşürtme suçunu oluşturmaz.

Çocuk Düşürtme Suçunun Manevi Unsuru

Çocuk düşürtme suçu, kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için failin saiki veya amacı önem taşımaz.

Çocuk Düşürtme Suçuna Teşebbüs

Bu suça teşebbüs mümkündür. Suç, çocuğun yaşamına son verilmesiyle tamamlanır.

Çocuk Düşürtme Suçuna İştirak

İştirak konusunda genel kurallar uygulanır.

Çocuk Düşürtme Suçunda İçtima

Fail yaralama kastıyla hareket etmişse bu suç oluşmaz. Kasten yaralama eylemi, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa kasten yaralama suçunun sonucu nedeniyle ağırlaşmış şekli oluşur.

Muhakeme

Çocuk düşürtme suçunun soruşturma ve kovuşturması re’sen yapılır.

Çocuk Düşürme Suçu ve Cezası (TCK m. 100)

Çocuk Düşürme Suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 100. maddesinde düzenlenen bir suçtur.

Bu suç, gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu kendi isteğiyle düşürmesi halinde işlenir. Bu suçun cezası, bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Bu suçun manevi unsuru kasıttır. Kadın, çocuğunu düşürmeyi isteyecek ve bunun için gerekli vasıtaları kullanacak veya kullanılmasına rıza gösterecektir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Stj. Av. Nesrin KOŞAR & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu