İçtihatlar

İşverenin İşçiden Kaynaklı Fesih Hakkı

Doğum günü kutlaması için cafeyi arayan müşteriye, “İsterseniz ben pastadan çıkabilirim.” tarzında laubali şekilde konuşmak haklı fesih nedenidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2013/12509 Karar: 2014/34186 K. Tarihi: 17.11.2014

Haklı fesih sebebi, işçi veya işverenin iş sözleşmesini kanunda belirtilen ağır nedenlere dayanarak derhal sona erdirme hakkıdır.

Haklı fesih sebepleri İş Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerinde ayrıntılı olarak sıralanmıştır. Haklı fesih sebepleri arasında sağlık nedenleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar, işyerinde mobbing, işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi, işçinin yeterliliği veya davranışları gibi durumlar sayılabilir.

Haklı fesih sebeplerinden birinin varlığı halinde, işçi veya işveren ihbar süresine uymaksızın iş akdini feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir. Haklı fesih sebebi mevcut olmadığı durumlarda ise işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2013/12509 Esas, 2014/34186 Karar sayılı ve 17.11.2014 tarihli ilamında; işçinin, doğum günü kutlaması için cafeyi arayan müşteriye “isterseniz ben pastadan çıkabilirim” diyerek laubali şekilde konuşması, haklı fesih sebebi olduğu içtihat edilmiştir

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas: 2013/12509 Karar: 2014/34186 K. Tarihi: 17.11.2014

DAVA :Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ile ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalıya ait işyerin servis elamanı olarak çalışırken iş sözleşmesinin işverence haksız şekilde fesh edildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret, yıllık izin, fazla çalışma alacaklarının tahsilini, istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının şirket itibarını zedeleyeci davranması nedeni ile iş akdinin haklı nedenle fesh edildiğini, ihbar ve kıdem tazminatı alacağına hak kazanmadığını, fazla mesai yapılmadığını, yıllık izinlerini eksiksiz kullandığını, hiçbir alacağının bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının davalıya ait iş yerinde 07/04/2007 – 24/03/2009 tarihleri arasında çalıştığı, davacının bir müşteriyi telefonla arayarak “az önce arkadaş doğum günü konusunda size yardımcı olamamış isterseniz ben pastadan çıkabilirim” şeklinde ifadede bulunduğu, feshin bu nedenle yapıldığı, dinlenen tanık beyanları ve dosya kapsamına göre böyle bir olayın gerçekleştiği ancak olay ile fesih arasında orantısızlık bulunduğu, en fazla geçerli nedenle fesih şartlarının bulunduğundan bahsedilebileceği, bu nedenle davacıya kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi gerektiği, ayrıca davacının fazla mesai ücreti, yıllık izin ve bakiye ücret alacağı bulunduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı taraf vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- İş sözleşmesinin, işçinin özen borcuna, doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır.

Somut olayda, davacının davalıya ait Cafe- Restaurant alanında faaliyet gösteren işyerinde servis elemanı olarak çalıştığı tartışmasızdır.

Feshe konu olayla ilgili, bir müşterenin işyerini telefon ile aradığı ve doğum günü kutlaması ile bilgi aldığı, ayrıca işyerinde sürpriz yapılıp yapılmadığını sorduğu, çalışan diğer işçinin müşteriye müzik çaldıklarını söylediği ve görüşmeyi bitirdiği, ardından davacının müşkteriyi telefon ile arayıp ” az önce arkadaş doğum günü konusunda size yardımcı olamamış isterseniz ben pastadan çıkabilirim” dediği anlaşılmakta olup, bu durum davacının da kabulündedir.

İşçi çalışırken özen borcuna uyup, çalıştığı işyerinin ticari itibarını korumakla yükümlüdür. Her ne kadar davacı savunmasında bunun planlı olmayan bir espri olduğunu, art niyeti olmadığını belirtmiş ise de, bu davranış espri ötesinde işverenin itibarını sarsıcı niteliktedir. Bu olay nedeniyle işverence gerkçekleştirilen feshin 4857 sayılı Yasanın 25.maddesi kapsamında haklı fesih olduğu kabul edilerek davacının kıdem ve ihbar tazminatı istemleri red edilmesi gerekirken yerinde olmayan yazılı gerekçe ile kabulü hatalıdır.

3- Davacının ücret ve izin istemleri kısmen kabul edildiği halde oluşan bu kısmi red nedeniyle kendini vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi de ayrı bir bozma nedenidir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 17/11/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu