İcra Hukuku - İflas Hukuku

İflasın Kaldırılması ve İtibarın Yerine Gelmesi

İflasın kaldırılması, iflas tasfiyesi devam ederken müflis hakkındaki iflas kararının ticaret mahkemesince verilmemiş sayılması, hukuksal sonuçlarının silinmesidir.

İflasın tasfiyesi devam ederken, kanunda düzenlenmiş olan üç sebepten birinin gerçekleşmesi halinde asliye ticaret mahkemesine başvurularak iflasın kaldırılması ve malların iade edilmesi talep edilebilir.

İflasın kaldırılmasına istem üzerine karar verilir. Asliye ticaret mahkemesi kendiliğinden (re’sen) iflasın kaldırılmasına karar veremez.

İflasın Kaldırılmasında Süre

İflasın kaldırılması en erken, alacakların iflas masasına yazdırılması için öngörülen bir aylık sürenin sonunda istenebilir. Nitekim iflasın kaldırılmasının istenebilmesi için iflas alacaklılarının belli olması gerekir.

İflasın kaldırılması ise en geç iflas kapanıncaya kadar istenebilir. İflas kapandıktan sonra iflasın kaldırılmasına karar verilemez.

İflasın Kaldırılması Nedenleri Nelerdir?

İflasın kaldırılabilmesi belli nedenlerin oluşmasına bağlıdır. İflasın kaldırılması nedenleri aşağıda sayılmıştır.

Bütün Alacaklıların İstemlerini Geri Almış Olması

Alacaklarını iflas masasına yazdırmış olan alacaklıların taleplerini geri çekmesi halinde, müflis, asliye ticaret mahkemesinden iflasın kaldırılmasını isteyebilir.

Bunun için, müflisin, alacaklıların bütün taleplerini geri çektiğini gösterir belge sunması şarttır. Alacaklarını sıra cetveline kaydettirmemiş alacaklıların taleplerini geri çekmesi bu kapsamda değerlendirilmez.

Alacaklıların taleplerini geri çekmesi, söz konusu alacaktan vazgeçtikleri anlamına gelmez.

Bütün Alacaklıların İstemlerini Geri Almış Olması
Bütün Alacaklıların İstemlerini Geri Almış Olması

Bütün Alacakların İtfa Edilmiş Olması

İtfa, borcu sona erdiren her türlü nedendir. Müflis, bütün borçları itfa ederse asliye ticaret mahkemesinden iflasın kaldırılmasını isteyebilir

Müflis, alacaklarının itfa edilmiş olduğunu belgeyle ispat etmelidir. Bu nedene dayanarak iflasın kaldırılmasını müflis isteyebilir.

İflas İçi Konkordato Teklifinin Mahkeme Tarafından Tasdik Edilmesi

İflas içi konkordato teklifinin asliye ticaret mahkemesi tarafından tasdik edilmesi ve bu kararın kesinleşmesi üzerine iflâs idaresi iflâsa hükmeden mahkemeden iflâsın kaldırılmasını ister.

İflas içi konkordato teklifinin mahkeme tarafından tasdik edilmesi halinde iflasın kaldırılmasını müflis değil, iflas idaresi istemektedir.

İflasın Kaldırılmasında Usul

İflasın kaldırılması iflasa karar veren ticaret mahkemesinden istenir.

İflasın kaldırılması, bir çekişmesiz yargı işidir. Bu nedenle basit yargılama usulüne tabidir.

İflasın kaldırılması için talepte bulunmak gerekir. Bu sebeplerden herhangi birinin gerçekleşmesi, iflasın kalkması sonucunu kendiliğinden doğurmayacağı gibi, asliye ticaret mahkemesi de iflasın kaldırılmasına re’sen karar veremez.

İflasın Kaldırılmasını Kim Talep Edebilir?

İflasın kaldırılmasını talep edecekler, kaldırma sebebine göre değişir.

İflasın kaldırılmasını;

 • Bütün alacaklıların taleplerini geri çekmeleri halinde, müflis;
 • Bütün borçların ödenmesi halinde, müflis;
 • İflas içi konkordato teklifinin tasdik edilmesi halinde ise iflas idaresi talep eder.
İflasın Kaldırılmasını Kim Talep Edebilir?
İflasın Kaldırılmasını Kim Talep Edebilir?

İflasın Kaldırılmasının Sonuçları Nelerdir?

İflasın kaldırılmasının sonuçları şunlardır:

 • İflasın kaldırılması kararının kesinleşmesi ile iflasın açılmasıyla ortaya çıkan tüm sonuçlar ortadan kalkar.
 • Borçlunun müflis sıfatı kalkar.
 • Borçlu malları üzerinde tasarruf edebilme ehliyetine kavuşur.
 • İflas idaresinin görevi son bulur.
 • İflas tasfiyesi sırasında yapılmış işlemler geçerliğini korur.
 • Borçlu iflastan önce derdest olan ve taraf olduğu hukuk davalarına devam edebilir. Davaları takip yetkisi iflas idaresi tarafından alacaklılara verilmişse iflasın kaldırılmasıyla bu devir geçersiz olur ve davalara eski müflis devam eder veya eski müflise karşı devam edilir. Borçlu davalara devam etmezse davalar konusuz kalır

İflasın Kaldırılmasında Kanun Yolu

İflasın kaldırılması kararını, menfaati olan alacaklılar; iflasın kaldırılması isteminin reddi kararını ise müflis, kanun yoluna götürebilir.

İflasın kaldırılması hakkında verilen hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir.

Bölge adliye mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri. Hukuk Muhakemeleri Yasası hükümlerine göre yapılır.

İflas Hukukunda İtibarın Yerine Gelmesi Ne Demek?

İtibarın yerine gelmesi, iflas açıldıktan sonra müflis sıfatını alan borçlunun bu müflis sıfatından ve ona bağlı yasaklardan kurtulmasını sağlayan hukuksal yoldur.

İtibarın yerine gelmesine, itibarın iadesi ya da saygınlığın kazanılması da denilmektedir.

İtibarın Yerine Gelmesi İçin Aranan Koşullar Nelerdir?

İtibarın yerine gelmesi için birtakım koşullar aranmaktadır. Bu koşullar aşağıda sayılmıştır:

 • Adi, taksiratlı ve dolanlı iflasta itibarın yerine getirilebilmesi için müflisin bütün iflas alacaklılarının alacağını itfa etmiş olması gerekir.
 • Müflisin itibarının yerine gelmesi, istem üzerine olur.
 • Taksiratlı iflasta, genel koşulun dışında müflisin cezasını tamamen çekmesi veya bu cezanın af gibi yasal bir nedenle düşmüş olması gerekir.
 • Dolanlı iflasta, genel koşulun dışında dolanlı müflisin cezasını tamamen çekmesi veya bu cezanın af gibi yasal bir nedenle düşmüş olması, kişisel hakları ödemiş olması, pişman olduğunu gösterecek iyi halinin saptanmış olması ve memnu hakların iadesini isteme süresi koşulunu sağlıyor olması gerekir.

İtibarın Yerine Gelmesi Kararı

Adi ve taksiratlı müflisin itibarının yerine gelmesine, iflasa karar vermiş olan asliye ticaret mahkemesi karar verir.

Dolanlı (hileli) müflisin itibarının yerine gelmesine, yerleşim yerinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesi karar verir.

İtibarın yerine gelmesi hakkındaki karar Resmî Gazete ile ilan edilir. İtibarın yerine gelmesi hakkındaki mahkeme kararı ile müflisin müflis sıfatı kalkar. Müflis yasaklardan kurtulur.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.


Stj. Av. Mehmet Can CİVAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu