İş Hukuku

Dedikodu Yapmak İşten Çıkış Sebebi Midir?

İş sözleşmesi işçi ve işveren arasında imzalanan ve karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir. 4857 Sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmesi bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi diğer tarafın ise bu iş görme karşılığında belli bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İş kanununun amacı ise işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin hak ve sorumluluklarını, çalışma şartlarını vs. düzenlemektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu işçilerin haklarını ve sorumluluklarını düzenlediği kadar işvereninde hak ve sorumluluklarını düzenler.

İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Nedenlerle Fesih Halleri

4857 sayılı İş Kanunu madde 24 ile 25 sırasıyla işçinin ve işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenlemektedir. Bu maddeler doğrultusunda yapılan fesihlerde işveren veya işçi ihbar süresini dikkate almaksızın iş akdini derhal feshedebilecektir.

İş Kanunu madde 24

I Sağlık sebepleri

 a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.

 b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda. (a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

 III– Zorlayıcı sebepler

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması.

 IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17nci maddedeki bildirim süresini aşması

İşyerinde Dedikodu Yapmak

İşyerinde işçinin dedikodu yapması işveren açısından haklı nedenle fesih sebebidir. İşçi bu davranışı ile işyerinin huzurunu ve çalışma düzenini bozmakta olup doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlar sergilemektedir. İşçinin bu şekildeki davranışı işverene tazminatsız bir şekilde işçiyi işten çıkarma hakkı tanır. Bu konu ile ilgili Yargıtay’ın da emsal kararları bulunmaktadır.

iş yerinde dedikodu

 

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/12550

K. 2019/14617

T. 1.7.2019

(…)

İş Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık alanı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten bahsedilemez.

Somut uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının iş arkadaşı kadın işçi Z.T.’ye “amirin yalakası, dost hayatı yaşıyorsunuz, seni onun için koruyup gözetiyor” dediği, bunun ilgili olarak işverene verilen şikayet dilekçelerinde, davacının, evli olan Z.T. ve T.Ö.’ nün aralarında dost hayatı yaşadıklarına dair dedikodular yaptığı ve bu husunun yönetime intikal ettiği anlaşılmaktadır. Davacının bu davranışı 4857 Sayılı Kanun’un 25/II-d maddesi gereği iş yerinde başka bir işçiye sataşma olup işverene haklı fesih imkanı vermektedir. İş akdi haklı olarak feshedilen davacının kıdem ihbar tazminatının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın açıklanan sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 01.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İş hukukuna konusunda bir uyuşmazlığınız var ise bu konuda büromuzdan profesyonel hizmet alabilirsiniz.

 

Stj. Av. Büşra KARATAŞ/ Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Merhaba ben istifaya zorlandım kabul etmediğim için de beni üstlerin hakkında dedikodu yaptığının ses kayıtları var gibi asılsız suçlamalarda bulundu iş veren vekilim. Bunun üstüne imzalamazsan meslek kodu ile yollarım güzellikle imzala gibisinden tehdit edildim ihtarı mı yolladım fakat hiç bir ses çıkmadı dava açıp kazanamama ihtimalim varsa eğer vazgeçmek durumunda kalcam ne yapmalıyım sizce?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu