İçtihatlar

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca itiraz dilekçesinde ‘itiraz’ kelimesi geçmezse, takibin devamına karar verilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

Esas: 2018/9753 Karar: 2018/14304 K. Tarihi: 26.12.2018

İlamsız icra takibi, herhangi bir mahkeme kararı veya belgeye dayanmayan, para borcu, teminat ya da diğer alacaklar için icra müdürlüğünde yapılan icra takibine denir.

İlamsız icra takibinde daha önce bir yargılama yapılmamış olduğundan; borçluya, kendisine karşı yürütülen takibe itiraz ederek, takibin sonuçlanmasına engel olma imkanı tanınmıştır.

Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emri üzerine, borcun doğmadığı, borcun sona erdiği, zamanaşımına uğradığı, vadesinin gelmediği, şarta bağlı borç olduğu veya senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı, borcunun ödeme emrinde belirtildiği kadar olmadığı gibi sebeplerle itiraz edebilir. Borçlu, ödeme emrine sadece itiraz edip, sebep de göstermeyebilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2018/9753 Esas, 2018/14304 Karar sayılı ve 26.12.2018 tarihli ilamında; borca itiraz dilekçesinde ‘İtiraz’ kelimesi geçmediğinden takibin devamanı karar verilmesi gerektiği içtihat edilmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2018/9753 Karar: 2018/14304 K. Tarihi: 26.12.2018

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Haciz yoluyla icra takibine başlandığı, borçlunun ödeme emrinin tebliği üzerine icra müdürlüğüne, takibe konu kira borcuna ilişkin beyanlarını açıklayan bir belge sunduğu, icra müdürlüğünde bu belgenin itiraz dilekçesi olarak değerlendirilmemesi üzerine takibin durmayarak devam ettiği ve icra müdürlüğünün bu kararına karşı şikayet yoluna başvurulduğu, mahkemece istemin itiraz olarak nitelendirilerek şikayetin kabulüne karar verildiği anlaşılmaktadır.

Borçlunun icra müdürlüğüne vermiş olduğu dilekçe içeriğinde ‘itiraz’ kelimesinin geçmediği, sadece takibe konu kira borcunun eşi …’ dan tahsil edilmesi gerektiği, bu zamana kadar ödenen kiraların da eşi tarafından ödendiği ve bundan sonrakilerin de bu şekilde eşi tarafından ödeneceğini, bu sebeple ödeme emrinin eşine tebliğine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmaktadır.

Mahkemece, dilekçenin içeriğinden itiraz olduğunun anlaşıldığı yönünde hüküm kurulmuş ise de; dilekçede itiraz kelimesinin bulunmadığı ve içeriğinde de herhangi bir itiraz olabilecek açıklıkta beyanın yer almadığı göz önüne alınarak takibin devamı şeklindeki icra memurluğu kararı yerinde olup, şikayetin reddi kararı verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle şikayetin kabulü kararı isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/12/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu