İçtihatlar

Hırsızlık Sigortasında Tazminat Ödenmesi

Hırsızın evin pencerelerinde zorlama olmadan eve girmiş olmasının ispatlanamaması sebebiyle sigorta şirketinin tazminat ödeme yükümlülüğü söz konusu olacaktır.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Esas: 2014/1993, Karar: 2016/3461, K. Tarihi: 17.03.2016

Hırsızlık sigortası; taşınır malların, sahibinden veya elinde bulunduran kişiden hileli bir şekilde çalınması rizikosuna karşı yapılan sigorta türüdür

Bu sigortada, sigortacı, poliçede gösterilen yerdeki eşya ve malların hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucunda meydana gelecek her türlü hasarını ödemeye taahhüt eder.

Hırsızlık sigortası, tüm rizikoları sigorta kapsamına almaz. Sigortacının tazminat ödeme yükümlülüğün doğabilmesi için hasarın, sigorta sözleşmesi, genel şartlar veya poliçede öngörülen şekilde bir hırsızlık olayı sonucunda ortaya çıkmış olması gerekir.

Hırsızlık sigortası genel şartlarına göre, sigorta teminatı kapsamına giren rizikolar şunlardır:

  • Sigortalı eşya ve malların bulunduğu yerlere, kırmak, zorlamak, tırmanmak, duvar aşmak veya anahtar uydurmak suretiyle yapılan hırsızlıklar.
  • Sigortalı eşya ve malların bulunduğu yerlere gizlice girip saklanmak suretiyle yapılan hırsızlıklar.
  • Sigorta ettiren, ailesi veya çalışanları üzerinde zor ve şiddet kullanarak veya ölümle tehdit ederek ya da bu kişileri yaralamak veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızlıklar.
  • Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucunda sigorta yerinde meydana gelen hasarlar.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 2014/1993 Esas, 2016/3461 Karar sayılı ve 17.03.2016 tarihli ilamında; evin pencerelerinde zorlama olmadan eve girilmiş olması sigorta şirketi tarafından ispatlanmamış olması, sigorta şirketin tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kaldırmadığı içtihat edilmiştir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2014/1993, Karar: 2016/3461, K. Tarihi: 17.03.2016

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkiline ait evde hırsızlık olayı neticesi çelik kasanın, değerli ipek halısı ve gümüş çatal-bıçak takımının çalındığını, davacının eve döndüğünde pencerenin açık olduğunu ve mutfak balkon kapısından bir kısım eşyalar ile kasanın götürülmüş olduğunu görerek …………bildirmesiyle yapılan inceleme sonucu hırsızların 30 cm. civarındaki açık mutfak panjurundan kapalı vaziyetteki mutfak camını bir şekilde açmak suretiyle eve girdiklerini ve bu şekilde hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri, müvekkiline ait konutun davalı sigorta şirketinden Evim Paket Poliçesi ile sigortalı olduğunu, poliçenin genel şartları ve gerekse özel şartlarına göre hırsızlığın teminat altına alınan risklerden olan tamamı üzerinde olmasa da %20’sine karşılık gelecek şekilde zararın teminat altına alındığının bildirildiğini, müvekkiline ait evde değerli eşyaların kapalı ve kilitli kasa içerisindeyken çalındığını ayrıca müvekkilinin 2 adet köpeğini, evinin güvenliğini sağlamak üzere ayrıca önlemini almış olmasına rağmen hayvanlara ilaç verildiği hususunun tespit edildiğini belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kasada bulunan ve kasayla birlikte çalınan altınların toplam değeri 46.750,00-TL’nin %20’si 9.350,00-TL, halıların toplam değeri 140.000,00-TL’nin %20’si 28.000,00-TL ve çalınan gümüş çatal bıçak takımı ve künyeler için 2.650,00-TL ile birlikte toplam 40.000,00-TL’nin riskin gerçekleştiği tarihten itibaren davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, yapılan araştırma ve incelemelerde sigortalı taşınmazda gündelikçi olarak çalışan …….. de açık kabul ve ikrarında olduğu ve ayrıca tutanağa geçtiği üzere riziko tarihi olan 03/04/2012 tarihinde konutun zemin kat mutfak penceresi önündeki elektrikli panjur yarım olarak açık bırakılmış, ayrıca kolu daha önceden kırık sürme pencerenin kilitsiz durumda olduğunun öğrenildiği, buna göre hırsızlığın kilitsiz durumdaki mutfak sürme PVC doğramanın kolaylıkla sürülerek açılmak ve konut içerisine girilmek suretiyle meydana geldiğini, sigortalı konut bahçesinin 150 cm. Yükseklikte bahçe duvarı ve ferforje demir ile çevrili olduğu, hırsızlık hadisenin meydana geldiği sırada bahçe kapısının kilitli olmadığı, yine hırsızın girdiği yer olarak beyan edilen zemin kat mutfak penceresi ve elektrikli panjur üzerinde herhangi bir zorlama izi bulunmadığı, sigortalıyla yapılan görüşmede pencere kolunun hırsızlık hadisesinden önceki bir tarihte kırılmış olduğu bu nedenle kilitlenmeden kullanıldığının öğrenildiğini, ayrıca kasanın mevcudiyetinin net olarak anlaşılamadığını, hırsızlık sigortası genel şartlarının A.1’e göre genel şartlarda belirtilen tariflere uymayan açık olan panjur ve arkasındaki kilitsiz penceresinin kolayca açılarak konut içerisine girilmek suretiyle gerçekleştirilen, hasar talebinin teminat harici olarak değerlendirildiğini, ayrıca hasarı kabul anlamına gelmemek kaydıyla çalındığı beyan edilen kıymetlere ait fatura ve sahiplik belgelerinin de sunulamadığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davaya kaynak teşkil eden hırsızlık olayının sigorta poliçesi teminatı dahilinde olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, evim paket sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki çekişme, meydana gelen hırsızlığın sigorta poliçesi teminatı kapsamında olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Rizikonun teminat dışında kaldığına ilişkin iddianın öncelikle sigortacı tarafından kanıtlanması gerekmektedir. Davaya konu evin kapısı ve bahçe kapısının hırsızlık olayından önce kilitlendiği evin hizmetlisi Biray bülbül tarafından beyan edilmekle ve hırsızlık olayı nedeni ile evin kapı ve pencerelerinin zorlanmadığından ve poliçe kapsamında olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 17/03/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu