Spor Hukuku

6222 Sayılı Kanun ve Seyirden Yasaklanma

Seyirden yasaklanma ile kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla müsabaka, antrenman ve seyir alanlarına girişinin yasaklanması ifade edilmektedir.

Seyirden yasaklanma; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 18. maddesinde düzenlenmiş olan bir güvenlik tedbiridir.

Seyirden Yasaklanma Güvenlik Tedbiri Nedir?

Seyirden yasaklanma spor müsabakaları ve antrenmanlarını, takip etme, gözlemleme, inceleme ve/veya eğlenme ve görme amacıyla bakma hakkından bir kimsenin mahrum bırakılmasını ifade eder.

Seyirden yasaklama güvenlik tedbiri ise, spor müsabakaları ve antrenmanlarını, takip etme, gözlemleme, inceleme ve/veya eğlenme ve görme amacıyla bakma hakkından bir kişiyi engelleme, men etme anlaşılabilir.

6222 Sayılı Kanunun 18/1’inci maddesinde yer alan “Seyirden Yasaklanma” tedbiri ile ilgili müsabaka öncesinde esnasında ya da sonrasında spor alanlarında ve bunların çevrelerinde şiddet ve düzensizliğin önlenmesi amaçlanmıştır.

İlgili kanunun 18. maddesinde ‘Seyirden Yasaklanma’ tedbirine dair hüküm yer almaktadır.

6222 Sayılı Kanun m. 18/1’inci maddeye göre;

“Kişinin, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükümde, hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilir. Seyirden yasaklanma ibaresinden kişinin müsabakaları ve antrenmanları izlemek amacıyla spor alanlarına girişinin yasaklanması anlaşılır.” denmektedir.

Başka bir ifadeyle; yalnızca izleme amacıyla sportif müsabakaları veya antrenmanların yapıldığı alanlara gelen kimselerin, bu alanlara girmelerinin engellenmesine dair verilen karara “seyirden yasaklanma” denmektedir.

Seyirden Yasaklanma Güvenlik Tedbiri Nedir?

“Seyirden Yasaklanma” Tedbirinin Hukuki Niteliği Nedir?

“6222 Sayılı Kanunun 18’inci maddesinde yer alan “seyirden yasaklanma” bir güvenlik tedbiri mi yoksa koruma tedbiri mi ya da başka bir kanundan kaynaklanan yeni bir tedbir çeşidi midir?” sorusu merak edilen konulardandır.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 ila 60’ncı maddeleri arasında düzenlenmiş sınırlı sayıdaki güvenlik tedbirleri dışında da, kanunilik ilkesine uygun olmak koşuluyla kanunla, suçlar ihdas edilebileceği gibi güvenlik tedbirleri de kabul edilebilir. Kanunla düzenlenen güvenlik tedbirlerine ve türüne ancak hâkim tarafından karar verilebileceği açıktır.

1982 Anayasasının 38’nci, TCK’nun 2’inci maddesinde açıkça düzenlendiği üzere; Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimse hakkında güvenlik tedbiri uygulanamayacağı gibi kanunda yazılı güvenlik tedbirlerinden başka bir güvenlik tedbirine de hükmolunamaz. Bu sebeple güvenlik tedbirlerinde kanunilik (yasallık) ilkesi hakimdir. Yani idari bir kararla güvenlik tedbiri yaptırımı uygulanamaz.

Güvenlik tedbirlerine ilişkin bu açıklamalar kapsamında; 6222 Sayılı Kanunun 18/1’inci maddesinde yer alan “seyirden yasaklanma” türündeki tedbirin bir güvenlik tedbiri olduğu konusunda kuşku bulunamamaktadır.

Bu yönüyle “seyirden yasaklanma” tedbirinin, Türk Ceza Kanununda yer almayan ancak 6222 sayılı Kanunla kabul edilmiş bir güvenlik tedbiri türü olarak düzenlendiği açıktır.

Kimler Hakkında “Seyirden Yasaklanma” Kararı Verilebilir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki kanun koyucu yalnızca “izleme amacıyla” müsabaka veya antrenman alanlarına gelen kimselerin kişi/kişilerin bu alanlara girişlerinin “seyirden yasaklama” suretiyle engellenebileceğini belirtmiştir.

İzleme amacı gütmeyen kişiler hakkında seyirden yasaklama kararı verilebileceğine dair kanunda açık bir düzenleme yer almamaktadır.

“Seyirden Yasaklanma” Tedbirlerinin Uygulanma Süresi Ne Kadardır?

6222 sayılı Kanunun 18/1’inci maddesinde yer alan, “seyirden yasaklanma” türündeki güvenlik tedbiri, bu Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suçlardan dolayı mahkemece kurulan hükmün kesinleşmesiyle infazına başlanır, cezanın infazı tamamlandıktan itibaren bir yıl geçmesiyle sona erer.

Bu halde 6222 Sayılı Kanunda tanımlanan veya yollamada bulunulan ilgili kanunlardaki suç/suçlardan dolayı hakkında kovuşturma yapılan sanık hakkında yargılamaya konu suç/suçlardan dolayı bir mahkûmiyet kararı ile cezaya hükmedilmesi halinde ayrıca güvenlik tedbiri olarak “seyirden yasaklanma” kararı verilecektir.

Mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesi anından itibaren uygulanamaya başlanacak olan “seyirden yasaklanma” türündeki güvenlik tedbiri, cezanın infazının tamamlanmasından itibaren bir yıl geçmekle sona erecektir.

İdari Yaptırım Türü Olarak “Seyirden Yasaklama” Nedir?

Kanun Koyucu, 6222 sayılı kanunun 18’inci maddesinin 7’nci fıkrasında; Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişinin, spor alanına alınmayacağı belirtilmiştir.

Yine bu şekilde spor alanlarına giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişinin zor kullanılarak dışarı çıkarılacağını ve bu madde hükümlerine göre bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklanacağını hükme bağlamıştır.

6222 Sayılı Kanun 18/7’nci maddede yer alan düzenleme, ilk bakışta sanki bir suç işlenmeden önce kişi hakkında idari nitelikte tedbir olarak seyirden yasaklama halini öngörmektedir. Şayet bu yaklaşım kabul edilecek olursa bu takdirde alkollü ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişinin, spor alanlarına girişinin engellenmesine ve spor müsabakalarını bir yıl süreyle seyirden yasaklanmasına dair işlem idari nitelikte olacağından, bu işlemlere karşı itirazın idare mahkemesine yapılması gerekecektir.

Ancak kanun koyucunun 18/7’inci maddesiyle, Spor alanlarına alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişinin, spor alanına girmesini yasakladığı belirtilmiştir. Bu maddeler etkisinde girenler hakkında yaptırım olarak bir yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklama kararı verileceğini düzenleyerek yeni bir kabahat türü ihdas ettiği ifade edilebilir.

Diğer taraftan aynı Kanunun 23/3’üncü maddesinde yer alan; “Bu Kanun hükümlerine göre idari para cezasına ve diğer idari yaptırımlara karar vermeye, Cumhuriyet savcısı yetkilidir. “ ifadesi de dikkate alındığında 18/7’nci maddede yer alan kabahat bakımından bir yıl süreyle seyirden yasaklama kararına da Cumhuriyet savcısı karar verecektir.

Seyirden Yasaklama Ne Zaman Sona Erer?

6222 Sayılı Kanunun 18’nci maddesinin 5’inci fıkrasında; Koruma tedbiri olarak uygulanan spor müsabakalarını seyirden yasaklanma tedbiri;

  1. Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kaldırılmasına karar verilmesi,
  2. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi,
  3. Sanık hakkında beraat veya düşme kararı verilmesi, halinde derhal kaldırılır, hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemeyle, koruma tedbiri olarak verilen “seyirden yasaklama” kararına karşı itiraz mercileri gösterilerek hangi hallerde seyirden yasaklamanın kaldırılacağı belirtilmiştir.

Birinci hal; Soruşturma aşamasında “seyirden yasaklama” kararına karşı Cumhuriyet Savcılığına yapılacak itirazın, kovuşturma aşamasında kovuşturmayı yürüten mahkemeye yapılacak itirazın yerinde görülüp kabul edilmesiyle seyirden yasaklama koruma tedbiri derhal kaldırılır.

İkinci hal; 6222 Sayılı Kanunda yer alan suçlar ile bu kanun atfıyla yollamada bulunulan kanunlardaki suçlar hakkında soruşturma başlamasıyla verilecek seyirden yasaklama koruma tedbiri; Koruma tedbirinin uygulanmasına neden olan suç bağlı yapılan soruşturma neticesinde CMK 171 veya 172’nci maddelerine göre kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi halinde, derhal kaldırılır.

Üçüncü halde ise; tedbirinin uygulanmasına neden olan suç bağlı yapılan kovuşturma neticesinde sanık hakkında CMK 223/2’nci maddesine göre beraat kararı veya 223/8’inci maddelerine göre düşme karar verilmesi halinde, tedbir derhal kaldırılır.

Hukuki işlemlerin takibi; tarafların hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla her aşamada büyük önem taşımaktadır. Herhangi bir hukuk ilişkisinin tarafı olmanız halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek alanında tecrübeli avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Cem AYYILDIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu