Pandemi - Kovid 19

30 Günlük Ödeme Süresi Dolmadan İcra Mahkemesine Yapılan Başvuruda Tahliye Kararı Verilemez

Yasal otuz günlük ödeme süresi dolmadan icra mahkemesine yapılan başvuruda tahliye kararı verilemez.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2023/8942, Karar: 2024/267, K. Tarihi: 11.01.2024 

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız takip (Örnek No: 13), kiracının vadesi gelmiş kira borcunu ödememesi durumunda başlatılan bir icra takibidir. Kiraya veren, kira ilişkisinin devamını sağlamak için sadece ödenmemiş kira alacağını talep edebilir veya ayrıca kiracının tahliyesini de isteyebilir. Bu takip talebi genel haciz yoluyla yapılan takip talebine benzerdir, ancak kiracının tahliyesini de içerir. Kira bedelinin tahsil edilmesi ve kiracının tahliyesi için icra dairesine başvurulur.

İlamsız tahliye isteniyorsa, alacaklının kiracının tahliyesini talep ettiği belirtilmelidir. Kira sözleşmesine dayanma zorunluluğu olmadan ilamsız tahliye talebi yapılabilir ve icra müdürü bu sözleşmenin incelenmesiyle görevli değildir. İcra müdürü, tahliye talebini alan borçluya üç gün içinde ödeme emri göndermelidir.  

Ödeme emri, takip talebindeki kayıtları içermeli ve borçluya ödeme veya itiraz hakkı tanımalıdır. Borçlu, ödeme emrine itiraz etmezse belirli süreler içinde borcunu ödemek zorundadır. Aksi takdirde kira sözleşmesinin feshedileceği ve tahliye talep edileceği belirtilir.

Borçlu, ödeme emrine yedi gün içinde itiraz edebilir. Bu itiraz durumunda takip durur ve alacaklının itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurması gerekir. İtirazda bulunan borçlu, sebep gösterme zorunluluğu olmadan itirazda bulunabilir. Ancak, kira sözleşmesine veya kira alacağına karşı yapılacak itirazlar ayrıca ve açıkça belirtilmelidir. Alacaklı, itirazın kaldırılmasını talep ederse, borçlu itirazını belgelemekle yükümlüdür. İcra mahkemesi, itirazı haksız bulursa alacaklının taleplerini yerine getirebilir. Bu süreçte, kiracının borcunu ödememesi durumunda kira sözleşmesinin feshedilmesi ve tahliyesi için icra yoluyla başvurulabilir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2023/8942 Esas, 2024/267 Karar sayılı ve 11.01.2024 tarihli ilamında; yasal otuz günlük ödeme süresi dolmadan icra mahkemesine yapılan başvuruda tahliye kararı verilemeyeceği içtihat edilmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2023/8942, Karar: 2024/267, K. Tarihi: 11.01.2024

“İçtihat Metni”


Yukarıda tarih ve numarası yazılı kararın kanun yararına temyizen tetkikinin T.C. … Bakanlığı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:


Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan adi kira ve hasılat kiralarına dair ilamsız icra takibine borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine alacaklının icra mahkemesine yaptığı başvuru ile; borçlunun itirazının kaldırılmasını ve takip konusu mecurdan tahliyesini talep ettiği, İlk Derece Mahkemesince, borçlunun itirazının kaldırılmasına ve takibin devamına, taşınmazdan tahliyesi ile borçlu aleyhine asıl alacak üzerinden %20 oranında tazminata hükmedilmesine karar verildiği, kararın borçlu tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının miktar yönünden kesin nitelikte olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine hükmedildiği ve kararın 13.4.2023 tarihinde temyiz edilmeksizin kesinleştiği, borçlu tarafından … Bakanlığına yöneltilen dilekçe ile kanun yararına temyiz yoluna başvurulduğu görülmüştür.

T.C. … Bakanlığının Dairemize hitaben gönderilen 30.11.2023 tarihli yazısı ile; kira alacağının tahsili amacıyla borçluya tebliğ edilen örnek 13 numaralı tahliye ihtarlı ödeme emrinde otuz günlük yasal ödeme süresi verildiği halde, itirazın kaldırılması ve tahliye istemli başvurunun İİK’nın 269/1. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken TBK’nın 315. maddesi gereğince otuz günlük ödeme süresinin dolması beklenmeden yapılması nedeniyle, tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece istemin kabulü yönünde hüküm tesis edilmesinin usul ve yasaya aykırı bulunduğu belirtilerek, kararın, HMK’nın 363. maddesi uyarınca kanun yararına temyizen incelenmesi talep edilmiştir.

İİK’nın 269/1. maddesi; “takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri, Borçlar Kanunu’nun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra icra mahkemesinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder” hükmünü amirdir.
TBK’nın 315/2. fıkrasına göre, kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Somut uyuşmazlıkta; borçluya tebliğ edilen örnek 13 numaralı tahliye ihtarlı ödeme emrinde otuz günlük yasal ödeme süresi verildiği, ödeme emrinin borçluya 21.12.2022 tarihinde tebliğ edildiği, bu tarihten itibaren otuz günlük yasal ödeme süresinin son gününün 20.01.2023 olduğu, alacaklının tahliye isteminin, İİK’nın 269/1. maddesi uyarınca yasal 30 günlük süre beklenmeden 26.12.2022 tarihinde yapıldığı görülmüştür.
Ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal otuz günlük ödeme süresi dolmadan borçlunun temerrüde düştüğünden söz edilemez. Bu durum, kanunun açık hükmüne aykırı olup mahkemece resen nazara alınması gerekir.

O halde yasal 30 günlük ödeme süresi dolmadan icra mahkemesine yapılan başvuruda tahliye kararı verilemeyeceğinden tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, T.C. … Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 30.11.2023 tarihli yazılı emrinin salt tahliyeye ilişkin olduğu da nazara alınmak suretiyle, İlk Derece Mahkemesince yazılı şekilde borçlunun takip konusu taşınmazdan tahliyesine hükmedilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:
T.C. … Bakanlığının 6100 sayılı HMK’nın 363. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin yerinde olduğunun kabulü ile yukarıda açıklanan nedenlerle; … 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 13.4.2023 tarih ve 2022/657 E. – 2023/253 K. sayılı kararının, 6100 sayılı HMK’nın 363/2. maddesi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı fıkra uyarınca bozmanın hükmün hukuki sonuçlarını kaldırmayacağına, bozma kararının bir örneğinin Resmi Gazetede yayımlanması için T.C. … Bakanlığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 11.01.2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu