Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatı

Şirketler hukuku, ticaret hukukunun en önemli alanlarındandır.

Ticaret ve şirketler hukuku; ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olan, şirket ve firmalardaki tüm hukuki meseleleri ve ticaret hukuku alanındaki faaliyetleri tüm yönleri ile ele alan bir hukuk dalıdır.

Ticaret ve şirketler hukukunun amacı ticari faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan hukuki sorunları çözüme kavuşturmak ve meydana gelebilecek hak kayıplarını önlemektir.

Hukukumuzda şirketler hukuku Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ticaret Kanunu’na göre düzenlenmiş olan şirket tipleri şu şekildedir;

 • Kolektif şirket,
 • Komandit şirket,
 • Anonim şirket,
 • Limited şirket,
 • Kooperatif şirket.

Ticaret ve şirketler hukukunun konusunu ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tür değiştirmesi ve tasfiyesi oluşturmakta olup oldukça geniş bir hukuk dalıdır

Şirketler Hukuku Avukatı Kime Denir?

Avukatlar her ne kadar belirli bir alana bağlı olmasalar da ticaret ve şirketler hukuku alanında uzmanlaşmaları halinde halk arasında “şirketler hukuku avukatı” ya da “ticaret ve şirketler hukuku avukatı” olarak adlandırılabilmektedirler.

Ticaret ve şirketler hukuku avukatı, kısaca, her türlü ticaret ve şirketler hukuku alanında yer alan dava ve işlemleri takip eden vekildir.

 Ticaret ve Şirketler Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Ticaret hukuku ve şirketler hukuku oldukça geniş kapsamlı hukuk dallarıdır. Ticaret ve şirketler hukuku kapsamında yapılabilecek hukuki işlemlerden bazıları şunlardır:

 • Şirketlerin ana sözleşmelerinin ve ticari sözleşmelerin hukuka uygun şekilde hazırlanması,
 • Şirketlerin tescili,
 • Şirketlerin mevzuata uygun hale getirilmesi,
 • Adi, limited, anonim, komandit, kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulması için gerekli hukuki işlemleri gerçekleştirmek,
 • Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantıları ve kararlarından doğan hukuki sorunlara çözüm bulmak,
 • Şirketlerin bölünmesi, birleşmesi ve tür değiştirmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
 • Konkordato döneminde hukuki destek vermek,
 • Şirketlerin sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinden hukuki danışmanlık vermek,
 • Şirketlerin hisse senetlerinin ve malvarlıklarının alım satımı konusunda hukuki destek vermek,
 • Şirket alacaklarının hukuki açıdan takibi ve tahsili konusundaki işlemler gerçekleştirmek,
 • Ticaret adı ve işletme unvanı hususunda dava ve işlemlerin takibi,
 • Şirket sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Şirket ve çalışanlarına yönelik iş ve hizmet sözleşmelerinden kaynaklanan işlemler ve davaların takibi,
 • Şirket ortaklığından çıkma ve çıkarılma davaları,
 • Yönetim kuruluna karşı açılacak davalar,
 • Genel kurul kararlarının iptali davaları.

Şirket Avukatı

Ticaret ve Şirketler Hukukunun Temel Kavramları Nelerdir?

Ticaret ve şirketler hukukunda birçok kavram bulunmakta olup uzmanlık gerektirmektedir. Ticaret ve şirketler hukukuna ilişkin olarak genel kavramlardan bazıları şunlardır:

 • Tacir,
 • Ticari işletme,
 • Ticaret sicili,
 • Ticaret unvanı,
 • Haksız rekabet,
 • Ticari defterler,
 • Cari hesap,
 • Acentelik,
 • Ticari işler tellallığı.

Tacir, Türk Ticaret Kanunu madde 12/1 hükmünde bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kişi olarak tanımlanmıştır. Tacir, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilecektir.

Ticari İşletme, Türk Ticaret Kanunu madde 11 hükmünde esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedefleyen, faaliyetlerini devamlı ve bağımsız bir şekilde yürüten işletme olarak tanımlanmıştır.

Ticaret Unvanı, her tacir tarafından ticari işletmesi adına gerçekleştirilen iş ve işlemler ile belgelerde kullanması için zorunlu olan unvandır. Yani ticaret unvanı, ticari iş ve işlemlerde kullanılan isimdir. Ticaret unvanı ile tacirin diğer tacirlerden ayırt edilmesi amaçlanır.

Haksız rekabet, aldatıcı ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen davranışları konu alan ticari uygulamadır. Haksız rekabetten söz edilebilmesi için ticari davranış ya da uygulamaların varlığı şarttır.  Söz konusu davranış ve zarar, ticari işletmede bir zarara neden olmalı veyahut zarar tehlikesini ortaya çıkarmalıdır.

Cari hesap, iki tarafın herhangi bir hukuki ilişkiden kaynaklanan alacaklarını ayrı ayrı talep etmekten vazgeçerek karşılıklı olarak vazgeçilmesi ve kalan alacakların kalemler şeklinde tutarak istenmesi amacıyla gerçekleştirilen işlemlerdir.

Ticaret ve Şirketler Hukuku Davaları Nelerdir?

Ticari yaşamanın oldukça hareketli olması ve çok sayıda şirketin bulunması sebebi ile ticaret ve şirketler hukukundan kaynaklanan çok sayıda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Ticaret ve şirketler hukukunun oldukça kapsamlı olması nedeniyle birçok dava ve işlem bulunmakta olup bu dava ve işlemlerden bazıları şunlardır:

 • Gümrük davaları,
 • Haksız rekabet davaları,
 • Uluslararası tahkim başvuruları,
 • Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan ticari davalar,
 • Ortaklık sözleşmesi davaları,
 • Adi, limited, anonim, komandit, kolektif ve kooperatif şirketlerin kurulmasına ilişkin işlemler,
 • Şirketlerin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri,
 • Şirketlerin devrine ilişkin işlemler,
 • Şirketlerin birleşmelerine ilişkin işlemler,
 • Konkordato davası,
 • Kıymetli evraklara ilişkin dava ve işlemler,
 • Şirketlerin hisse senetlerinin ve malvarlıklarının alım satımı işlemleri,
 • Şirket alacaklarına ilişkin icra ve takip işlemleri,
 • Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki denetimi,
 • Rehin karşılığı ödünç verme işlemlerinden kaynaklanan tazminat ve alacak davaları,
 • Yayın sözleşmesinden kaynaklanan tazminat ve alacak davaları,
 • Komisyon sözleşmesinden kaynaklanan tazminat ve alacak davaları,
 • Ticari temsilciler, ticari vekiller ve tacir yardımcılarına yönelik açılan ceza, alacak ve tazminat davaları,
 • Havale sözleşmesinden kaynaklanan tazminat ve alacak davaları,
 • Ticari satım sözleşmesinden kaynaklanan davalar,
 • Ticari mal değişimine ilişkin davalar,
 • Cari hesap sözleşmelerinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
 • Kıymetli evrakların kaybolması ya da çalınması halinde açılacak iptal davaları,
 • Navlun sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Taşıma sözleşmelerinden kaynaklanan davalar,
 • Sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat ve alacak davaları.

Ticaret ve Şirketler Hukukunda Görevli ve Yetkili Mahkeme Neresidir?

Ticari davalar şu şekilde ikiye ayrılmaktadır:

 • Mutlak ticari davalar,
 • Nispi ticari davalar.

Mutlak ticari davalar; Türk Ticaret Kanunu ile düzenleme altına alınmış olan davalardır.

Nispi ticari davalar; her iki tarafın da ticari işletmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davalardır.

Mutlak ve nispi ticari davalara bakmakla görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Asliye Ticaret Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından asliye ticaret mahkemesi sıfatı ile davalara bakılır.

Ticaret ve şirketler hukukunda yetkili mahkeme ise hukuki ihtilafa göre değişkenlik göstermektedir. Bazı ticari davalarda kesin yetki söz konusu olabilecekken bazı ticari davalarda özel yetkili mahkemeler bulunmaktadır.

Ekin Hukuk Bürosu olarak ticaret ve şirketler hukuku avukatı olarak birçok şirkete vekillik yapmaktayız. Ticaret ve şirketler hukukundan kaynaklı olarak herhangi bir hak kaybına uğramamak için tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

Başa dön tuşu