İçtihatlar

Suçun Gündüz Vakti İşlendiği Kabul Edilmelidir

Suçun hangi zaman diliminde işlendiği belirlenememişse, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince gündüz vakti işlendiği kabul edilmelidir.

Yargıtay 13. Ceza Dairesi

Esas: 2020/5344, Karar: 2020/5838, K. Tarihi: 18.06.2023

Bazı suçların gece vakti işlenmesi halinde suç zaman bakımından nitelikli hale gelir. Örneğin konut dokunulmazlığının ihlali, hırsızlık ve yağma suçlarının gece vakti işlenmesi halinde gündüz vakti işlenmesine göre daha fazla ceza öngörülmüştür.

TCK’nin 143. maddesine göre,  hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Yine TCK’nin 149. maddesine göre yağma suçunun gece vaktinde işlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Ceza muhakemesi hukukunun en önemli ilkelerinden biri şüpheden sanık yararlanır yani in dubio pro reo ilkesidir. Şayet ispat konusunda bir husus hakkında kesinlik mevcut değilse bu durumda sanık lehine karar verilmesi gerekmektedir. Ceza muhakemesinde amaçlanan maddi gerçeğin yani fiilin sanık tarafından işlenip işlenmediğinin tespitidir. Bu ilke gereğince de söz konusu fiilin sanık tarafından işlendiği şüphesiz şekilde sabit olmadığı takdirde beraat kararı verilmelidir.

Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nin 2020/5344 Esas, 2020/5838 Karar sayılı ve 18.06.2023 tarihli ilamında; suçun hangi zaman diliminde işlendiği belirlenememişse, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince gündüz vakti işlendiği kabul edilmesi gerektiği içtihat edilmiştir.

 Yargıtay 22. Hukuk Dairesi         

Esas: 2012/3328 Karar: 2012/8399, K. Tarihi: 02.05.2012 

KANUN YARARINA BOZMA

Nitelikli hırsızlık suçundan sanık …’ün, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/1-b ve 143. maddeleri uyarınca 2 yıl 8 ay hapis (iki kez) cezası ile cezalandırılmasına dair İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/12/2008 tarihli ve 2004/494 esas, 2008/987 kararına karşı, Adalet Bakanlığı’nın 31/12/2019 gün ve 94660652-105-34-20548-2019-Kyb sayılı yazısı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 08/01/2020 gün ve 2020/2527 sayılı ihbarnamesiyle dairemize gönderildiği,

MEZKUR İHBARNAMEDE;

Dosya kapsamına göre, sanığın mağdurlar … ve …’e karşı işlemiş olduğu hırsızlık suçunda; eylemin, hangi zaman diliminde gerçekleştiğinin belli olmaması nedeniyle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği, gündüz işlendiğinin kabulü gerektiğinin gözetilmeyerek, sanık hakkında belirlenen temel cezadan, 5237 sayılı TCK’nın 143/1. maddesi uyarınca artırım yapılmak suretiyle fazla ceza tayininde isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiğinin ihbar olunduğu anlaşılmıştır.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ;

Somut olayda, sanık …’ün mağdurlar … ve …’e karşı işlemiş olduğu hırsızlık suçunda; eylemin hangi zaman diliminde gerçekleştiğinin belli olmaması nedeniyle şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği gündüz işlendiğinin kabulü gerektiği gözetilmeden, koşulları oluşmadığı halde sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükümlerde 5237 sayılı Kanun’un 143. maddesi uygulanarak fazla ceza tayini nedeniyle kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbar yazısı, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmüş olduğundan KABULÜ ile hırsızlık suçlarından sanık … hakkında mağdurlar … ve …’e yönelik eylemlerine dair İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 04/12/2008 tarihli ve 2004/494 esas, 2008/987 karar sayılı hükümlerinin 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma uygulamaya yönelik olduğundan aynı maddenin 4. fıkrasının (d) bendi gereğince, hırsızlık suçları ile ilgili hüküm fıkralarından 5237 sayılı TCK’nın 143. maddesinin uygulanmasına ilişkin paragrafın çıkartılmasına, sonuç cezaların 2 yıl hapis cezası olarak belirlenmesine, hükmümlerin diğer bölümlerinin aynen korunmasına, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 18/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu