Ceza hukuku, kamu hukuku kapsamında kalan ve suç teşkil edecek eylemler ile bu eylemler karşısında uygulanacak olan müeyyideleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ceza hukukunun kapsamının anlaşılabilmesi için öncelikle suç ve ceza kavramlarına yer verilmesi gerekecektir.

Suç; toplum düzeninin kurulması ve bu düzenin sağlıklı bir şekilde sürekliliğinin sağlanması amacı ile kanunda düzenlenen ve kanunda düzenlenmesi sebebi ile hak ihlaline veyahut haksız eyleme sebep olan insan davranışlarıdır. Her suç bir hak ihlalini barındırmasına rağmen her hak ihlali oluşturan eylem suç teşkil etmeyebilecektir. Ceza ise; kanunda suç olarak kabul edilen eylemlere karşı uygulanan yaptırımdır. Ceza hukuku ilkelerinden biri de “kanunsuz suç olmaz” ilkesi olup yasalar tarafından suç sayılmayan hiçbir eyleme karşı yaptırım uygulanamayacaktır. Ceza hukuku genel hatları itibariyle özel ceza hukuku ve genel ceza hukuku olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

 • Genel Ceza Hukuku, suç kavramını ele alarak maddi ve manevi olarak değerlendirmektedir.
 • Özel Ceza Hukuku, ülke içerisinde belirlenmiş olan kanunların uygulanmasını gerektiren fiillerin neler olduğunu, bu fiillerin hangi şekillerde gerçekleştirilebildiğini, hukuka aykırılık unsurlarını belirterek ilgili eylem sebebiyle oluşacak olan suçun hangi ceza ile karşılık bulacağını ele almaktadır.

Ceza hukukunda özel hükümler, suçların ve suçlara ilişkin müeyyidelerin ayrı ayrı olarak incelendiği ve hüküm altına alındığı ceza hukuku kısmıdır. İncelenerek hüküm altına alınmış olan her bir suç; konu, unsur, teşebbüs, iştirak, içtima ve yargılama biçimi olarak birbirinden ayrılmıştır.

Ceza hukukunun özel hükümler bölümünde suçlar, belirli kıstaslara bağlı olarak sınıflandırılmıştır. Yasa koyucu tarafından söz konusu sınıflandırmalar yapılırken suçun maddi ve manevi unsurları, fail, uygulanacak olan yaptırım, suçun oluşmasına sebep olan hareket, suçun işlendiği yer ve zaman kavramları gibi birçok kıstas göz önünde bulundurulmuştur. Hukuka aykırı olarak gerçekleştirilip suç teşkil eden her eylem, hukuksal bir değeri ihlal ederek zedelemiş olmaktadır. Suç ile ihlal edilmiş olan değer, suçun maddi konusunu oluşturmaktadır. Örneğin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 96. maddesinde düzenlenmiş olan “Eziyet” suçunun maddi konusu, insan bedenidir. Yine başka bir örnek verecek olursak aynı Kanunun 141. maddesinde düzenlenmiş olan “Hırsızlık” suçunun maddi konusu taşınabilir bir maldır.  Türk Ceza Kanunu hükümlerinde yer alan maddi konu, ceza hukukuna bilimsellik katmakta ve keyfiliği önleyici bir etkiye sahip olmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmı;

 • Uluslararası suçlar,
 • Kişilere karşı suçlar,
 • Topluma karşı suçlar,
 • Millete ve Devlete karşı suçlar olmak üzere dört kısma ayrılmış olup her kısım da kendi içerisinde bölümlere ayrılmaktadır.

Başka hukuk dallarında da olduğu gibi ceza hukukunda da hakim olan ilkeler bulunmaktadır. Ceza hukukuna hakim olan ilkeleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kanunilik ilkesi
 • Belirlilik ilkesi
 • Kıyas yasağı ilkesi
 • Aleyhe kanunun geçmişe yürüme yasağı ilkesi
 • İdarenin düzenleyici işlemleri ile suç ve ceza oluşturması yasağı ilkesi
 • Örf ve adete dayalı olarak suç ve ceza oluşturma yasağı ilkesi
 • Cezaların şahsiliği ilkesi
 • Eşitlik ilkesi
 • Non bis in idem/aynı fiilden dolayı iki kez yargılama yasağı ilkesi

Suç teşkil eden bir eylemin gerçekleşmesi ile ceza muhakemesi söz konusu olmaya başlayacak olup suç hakkında soruşturma ve kovuşturma aşamasına geçilecektir. Ceza hukuku ile kişileri temel hak ve hürriyetleri, kamu düzeni ve güvenliği devlet tarafından korunmaktadır.

Kapı kilidini değiştirerek eşin eve girişinin engellenmesi kötü muamele suçunu oluşturur.

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1428 Gösterim

Kapı kilidini değiştirerek eşin eve girişinin engellenmesi kötü muamele suçunu oluşturur.

Kötü muamele suçunun koruduğu değer ailenin toplum içindeki statüsüdür. Kötü muamele kavramından anlaşılması gereken ise kişiye fiziken ve ruhen zarar veren ancak yaralama derecesine ulaşmayan eylemle...

Devamı
Sahte oluşturulan Facebook hesabında, katılanın özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek fotoğraflarının yayınlanması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1472 Gösterim

Sahte oluşturulan Facebook hesabında, katılanın özel hayat kapsamında değerlendirilebilecek fotoğraflarının yayınlanması özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

Günümüzde oldukça yaygın hale gelen sosyal mecralarda sahte hesap açılması, herhangi bir suça vücut vermese de bu hesap kullanılarak gerçekleştirilen fiiller çeşitli suçları meydana getirmektedir. İns...

Devamı
KABA ÜST ARAMASINI AŞARAK ELDE EDİLEN UYUŞTURUCU HÜKME ESAS ALINMAZ

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1541 Gösterim

KABA ÜST ARAMASINI AŞARAK ELDE EDİLEN UYUŞTURUCU HÜKME ESAS ALINMAZ

PVSK madde 4/A hükmünde, kolluğun “durdurma ve kimlik sorma yetkisi” düzenlenmiş olup ilgili maddeye göre kolluğun bu yetkiyi kullanabilmesi kanun koyucu tarafından şarta bağlanmıştır. Bahsedilen bu ş...

Devamı
Hakaret içerikli paylaşımı beğenmek, internet ortamında paylaşılıp veya başkalarına aktarılmadığı taktirde hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaz

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1518 Gösterim

Hakaret içerikli paylaşımı beğenmek, internet ortamında paylaşılıp veya başkalarına aktarılmadığı taktirde hakaret suçunun unsurlarını oluşturmaz

(Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığı...

Devamı
Kuaförün dikkatsizliği taksirle yaralama suçunu oluşturur

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1524 Gösterim

Kuaförün dikkatsizliği taksirle yaralama suçunu oluşturur

Türk Ceza Kanunun 22. Maddesine göre taksir “dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi” demektir. ...

Devamı
Uyuşturucu suçunda ikrar halinde etkin pişmanlığa yer verilmelidir

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1591 Gösterim

Uyuşturucu suçunda ikrar halinde etkin pişmanlığa yer verilmelidir

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun belirlenemediği aşamada, sanıkların maddelerin kendilerine ait olduğunu kabul etmeleri ile kendi suçlarının ortaya çıkmasına yardım ve hizmet ett...

Devamı
Elektronik kelepçenin kırılarak atılması, kamu malına zarar verme suçunu oluşturur.

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1528 Gösterim

Elektronik kelepçenin kırılarak atılması, kamu malına zarar verme suçunu oluşturur.

Mala zarar verme, malvarlığına karşı suçlar arasında bulunmakta ve başkasına ait bir malın yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kirletilmesi olup Türk Ceza Kanunumuzun 151. Maddesinde şu şeki...

Devamı
Kanuna uygun bir şekilde “adli arama kararı” alınmadan elde edilen uyuşturucu madde, ikrar bulunsa bile hukuka aykırı yöntemle elde edildiğinden hükme esas alınamayacaktır.

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1558 Gösterim

Kanuna uygun bir şekilde “adli arama kararı” alınmadan elde edilen uyuşturucu madde, ikrar bulunsa bile hukuka aykırı yöntemle elde edildiğinden hükme esas alınamayacaktır.

Usulüne uygun gerçekleştirilmemiş olan işlemler ile elde edilen deliller ve alınan savunmalar hukuka aykırı olacaktır. Bu duruma “hukuka aykırı delillerin dolaylı/uzak etkisi” ya da “zehirli ağacın me...

Devamı
Telefon görüşmesi sırasında tehdit ve hakarete uğrayan kişinin konuşmayı yanındakilere dinletmesi halinde, hakareti duyan kişilerin de tanıklığı dikkate alınmalıdır.

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1727 Gösterim

Telefon görüşmesi sırasında tehdit ve hakarete uğrayan kişinin konuşmayı yanındakilere dinletmesi halinde, hakareti duyan kişilerin de tanıklığı dikkate alınmalıdır.

Hakaret ve tehdit suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzda düzenlenmiş olup Hakaret suçu şu şekildedir; madde 125 - Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil...

Devamı
İsçiden boş senet alan işveren, iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu işlemiştir.

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1575 Gösterim

İsçiden boş senet alan işveren, iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu işlemiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 117. maddesinde “Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı ay...

Devamı
Radar için uyarı işareti konulmaması halinde trafik cezası kesilemeyecektir.

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1675 Gösterim

Radar için uyarı işareti konulmaması halinde trafik cezası kesilemeyecektir.

Hız sınırları, yönetmeliğin 52 maddesinde her araç cinsine göre farklılık göstermektedir. Fakat Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 08.07.2014 tarihli 2014/2954 esas 2014/14281 karar sayılı ilama göre seyir h...

Devamı
Evli olduğu bilinen birini telefonla birden fazla kez arayıp

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1670 Gösterim

Evli olduğu bilinen birini telefonla birden fazla kez arayıp "müsait misiniz, ben sizin hayranlarınızdan biriyim" demek, cinsel taciz suçunu oluşturur

Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu 105. Maddesi ile düzenlenmiş olup bir kimsenin cinsel amaçlı olarak taciz edilmesi fiili bu suçu oluşturmaktadır. Bu anlamda hangi hareketlerin cinsel taciz sayılac...

Devamı
Aracın Kısa Süreliğine Kullanmak Üzere Alınıp İade Edilmemesi Hırsızlık Suçunu Oluşturur

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1582 Gösterim

Aracın Kısa Süreliğine Kullanmak Üzere Alınıp İade Edilmemesi Hırsızlık Suçunu Oluşturur

Günlük hayatta çok sık araba ödünç alma olayı meydana gelebilmektedir. Fakat alınan bu aracın geri verilmemesi sonucu ortaya hangi suçun çıktığı konusunda savcılık makamından tutun Yargıtay’a kadar ka...

Devamı
Nah Yaparsın Sözleri Hakaret Niteliği Taşımaktadır

Kategori: Ceza Hukuku

0 Yorum 1630 Gösterim

Nah Yaparsın Sözleri Hakaret Niteliği Taşımaktadır

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nda şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olup şikayete bağlı suçlar kategorisindedir. Suçun meydana gelmesi için kişinin şeref, haysiyet ve saygınlığını aşağıl...

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ