İçtihatlarİcra Hukuku - İflas Hukuku

Konkordato Nedir?

Konkordato kollektif bir tasfiye prosedürü olarak nitelendirilmektedir.

Konkordato, bir borçlunun mali durumunun kötüleşmesi sonucu, borçlarını ödemekte zorlanması durumunda uygulanan bir hukuki işlemdir. Borçlu, konkordato talebiyle mahkemeye başvurur ve mahkeme tarafından verilecek kararla konkordato süreci başlar.

Konkordatoya, iflasa tabi olsun veya olmasın borçlarını vadesinde ödemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan her borçlu başvurabilir.

Konkordato hem adi borçluların hem de iflasa tabi borçluların yararlanabileceği hukuki bir imkandır.

Konkordato Tanımı ve Anlamı

Konkordato italyan kökenli bir terim olup anlaşmalı iflas anlamına gelmektedir.

Konkordato, vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi bulunan borçların, kanunda öngörülen şartlarla mahkemenin denetimi ve gözetimi altında, alacaklıları ile anlaşmak suretiyle borçlarını tasfiye etmesine veya işletmesinin mali durumunu düzletmesine imkan veren bir cebri icra hukuk müessesesidir.

Konkordato, borçlu ve alacaklılar arasında bir anlaşma sağlanarak, borçların yeniden yapılandırılmasını veya ödeme planını belirlenmesini amaçlanır.

Konkordato Tanımı ve Anlamı

Konkordato Türleri Nelerdir?

Konkordato, yapılış biçimi bakımından yüzde konkordatosu, vade konkordatosu ve karma konkordato şeklinde bir ayrıma tabidir.

 • Alacaklıların alacaklarının bir kısmından feragat etmesi halinde yüzde konkordatosundan;
 • Alacaklılar için yeni bir ödeme zamann belirlenmesi halinde vade konkordatosundan;
 • Hem alacaklıların alacaklarının bir kısmından feragat etmesi hem de yeni bir ödeme zamanının belirlenmesi halinde ise karma konkordatodan söz edilir.

Konkordato, yapılış zamanı bakımından iflas içi konkordato ve iflas dışı konkordato şeklinde bir ayrıma tabidir.

 • İflasa tabi borçlunun iflas süreci içinde konkordato teklif etmesi halinde iflas içi konkordatodan;
 • iflasa tabi olsun veya olmasın, borçlunun iflas süreci dışında konkordato teklif etmesi halinde ise iflas dışı konkordatodan söz edilir.

Konkordato, yapılış amacı bakımından ise adi konkordato ve malvarlığının terki suretiyle konkordato şeklinde bir ayrıma tabidir.

 • Adi konkordatoda amaç borçların tasfiyesi iken,
 • malvarlığının terki suretiyle konkordatoda ise amaç borçlunun malvarlığının tasfiyesidir.

Konkordato Kararı Nasıl Verilir?

Borçlu, konkordato talebiyle mahkemeye başvurur ve mahkeme tarafından verilecek kararla konkoradto süreci başlar.

Konkordato kararı, borçlu tarafından mahkemeye yapılan konkordato talebi üzerine verilir. Borçlu, konkordato talebiyle birlikte konkordato için gerekli belgeleri de sunmalıdır.

Mahkeme, konkordato talebinin incelenmesi sonucunda, borçlu için konkordato kararı verebilir. Konkordato kararının verilmesi için, borçlu tarafından sunulan belgelerin eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Ayrıca, mahkeme, alacaklıların görüşlerini de alarak kararını verir.

Konkordato kararı verildiğinde, konkordato süreci başlar ve borçlu, alacaklılarla bir anlaşma yaparak borçlarını yeniden yapılandırabilir veya ödeme planı belirleyebilir. Borçlu, iflas etmek yerine borçlarını ödeyebilir veya ödeme sürecini uzatabilir. Alacaklılar da borçlarının en azından bir kısmını veya tamamını tahsil edebilirler.

Konkordato İlanı Nasıl Yapılır?

Konkordato, borçlu tarafından mali sıkıntılar nedeniyle alacaklılarına borçlarını ödeyebilme şansını sağlamak için yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma, mahkeme tarafından onaylanır ve konkordato ilanı yapılır.

Konkordato ilanı, borçlunun varlıklarını ve borçlarını açıklayan bir belgedir ve alacaklılara borçların ödenmesi için bir plan sunar.

Konkordato ilanı, borçlu tarafından hazırlanır ve mahkemeye sunulur. İlanda, borçlunun varlıklarının ve borçlarının ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca, borçlunun ödeme planı da ilan edilmelidir. İlan edilen plan, borçların yeniden yapılandırılmasını, ödeme sürelerinin uzatılmasını veya borçların bir kısmının ödenmesini içerebilir.

Konkordato ilanı, borçlunun tüm alacaklılarına gönderilir ve ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklıların itiraz etme hakkı vardır. Alacaklılar, konkordato planına itiraz etmek için mahkemeye başvurabilirler. Mahkeme, alacaklıların itirazını değerlendirir ve karar verir.

Konkordato Aşamaları Nelerdir?

Konkordato Süreci ve Aşamaları Nelerdir?

Konkordato süreci, borçlunun başvurusu veya alacaklıların talebi üzerine başlar. Konkortdato sebepleri mevcutsa borçlu İcra ve İflas Kanunu’nun 286. maddesinde belirlenen belgelerle birlikte konkortado talep eder.

İİK m. 286’da belirlenen belgeler eksiksiz olarak verilmişse 3 ay geçici mühlet verilir ve bu süre en fazla 2 ay daha uzatılabilir. Ayrıca geçici konkordato komiseri atanır ve diğer gerekli muhafaza tedbirleri alınır.

Geçici mühlet süresi içinde konkordatonun başarıya ulaşmanın mümkün olduğu anlaşılırsa 1 yıl kesin mühlet verilir. Bu süre 6 aya kadar uzatılabilir. Kesin mühlet kararı ile konkordato komiseri de atanır.

Alacaklıkar toplantıya davet edilir ve konkortdao projesi müzakere edilir. Sonrasında konkordato projesi, konkordato komiserinin geçerli raporu ile birlikte mahkemeye sunulur.

Mahkemece duruşma günü ilan edilerek 3 günlük itiraz süresi verilir. Tasdik ya da red kararına karşı kanun yoluna gidilebilir.

Konkordato Komiseri ve Görevleri

Konkordato sürecinde, bir mahkeme tarafından atanan bir konkordato komiseri, borçlunun finansal durumunu inceleyerek alacaklılar ve borçlu arasındaki anlaşmaların uygunluğunu denetler.

Konkordato komiserinin görevleri aşağıda sayılmıştır:

 • Borçlunun finansal durumunu değerlendirmek ve konkordato teklifinin uygunluğunu belirlemek.
 • Alacaklılarla müzakere ederek borçların ödeme planını belirlemek ve imzalanacak anlaşmaları hazırlamak.
 • Borçlunun faaliyetlerini takip etmek ve anlaşmaya uygunluğunu denetlemek.
 • Konkordato sürecinde alacaklıların taleplerini karşılamak ve haklarını korumak.
 • Konkordato sürecinin yöntemi ile iligili raporlar hazırlamak ve mahkemeye sunmak.
 • Konkordato sürecinin sonunda borçlunun başarılı bir şekilde borçlarını ödemesini sağlamak.

Konkordato komiseri, konkordatonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak için borçlu ve alacaklılar arasında arabuluculuk yapar ve sürecin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Konkordato Şartları Nelerdir?

Konkordato talebinde bulunmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartların yerine getirilmesi halinde, borçlu konkordato talebinde bulunabilir ve finansal zorluklarını aşmak için borçlarını yeniden yapılandırabilir.

Konkordato şartları aşağıda sayılmıştır:

 • Borçlunun mali durumunun konkordato süreci için uygun olması: Borçlunun konkordato sürecine uygun olması, borcun yeniden yapılandırılması için gerekli finansal kaynaklara sahip olması ve alacaklılarına ödeme yapabilecek durumda olması anlamına gelir.
 • Borçlunun konkordato talebinde bulunması: Borçlunun, konkordato talebinde bulunmak için yasal bir talepte bulunması gerekir. Konkordato süreci, borçlunun iflas etmeden önce borçlarını yeniden yapılandırmasına yardımcı olur.
 • Alacaklıların onayı: Konkordato sürecinin başlatılabilmesi için alacaklıların onayı gereklidir. Alacaklılar, konkordato teklifinin kabul edilmesi halinde borçlu işletmeye ödeme yapacaklarından emin olmak isterler.
 • Konkordato komiserinin atanması: Konkordato sürecinin başlatılması halinde, mahkeme tarafından bir konkordato komiseri atanır. Komiser, konkordato sürecinin yönetiminden sorumludur ve borçlunun yeniden yapılandırma planının uygulanmasını denetler.

Konkordato Talebi İçin Gerekli Belgeler ve Bilgiler

Konkordato talebinde bulunmak için belirli belgeler ve bilgilerin hazırlanması gerekmektedir. Konkordato talebi için gerekli belgeler ve bilgiler aşağıda sayılmıştır:

 • Konkordato ön projesi,
 • Borçlunun mal varlığının durumunu gösterir belgeler,
 • Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste,
 • Karşılaştırmalı yarar tablosu,
 • Makul güvence veren denetim raporu ve dayanakları.

Bu belgeler ve bilgiler, konkordato talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi için gereklidir. Borçlu işletmenin, konkordato sürecinde doğru belgeleri hazırlaması ve tüm bilgileri doğru bir şekilde sunması önemlidir.

Konkordato İşlemleri ve Yükümlülükleri

Konkordato işlemleri, mahkeme tarafından onaylanan bir plan çerçevesinde gerçekleştirilir.

Konkordato işlemleri şu adımları içermektedir:

 • Konkordato başvurusu,
 • Borçlunun durumunun incelenmesi,
 • Konkordato planının hazırlanması,
 • Konkordatonun onaylanması,
 • Planın uygulanması.

Konkordato, borçlunun iflasına karşı bir alternatif olarak sunulur ve bir dizi yükümlülükler getirir. Konkordato sürecinde borçlu, anlaşma koşullarına uygun olarak borçlarını ödemekle yükümlüdür. Borçlunun, anlaşma koşullarına uymaması halinde, konkordato süreci sonlandırılabilir ve borçlunun iflasına karar verilebilir.

Borçlunun uyması gerektiği yükümlülükler aşağıda sayılmıştır:

 • Borçlunun iflasa sevk edecek faaliyetlerden kaçınması,
 • Borçlarını doğru bir şekilde beyan etmesi,
 • Anlaşmanın koşullarına uygun olarak malvarlığına ilişkin tasfiye işlemlerini gerçekleştirmesi,
 • Alacaklıların haklarını koruması.

Konkordato Anlaşması Nasıl Yapılır?

Konkordato anlaşması yapmak isteyen borçlu, asliye ticaret mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulunmalıdır. Talebin kabul edilmesi halinde, mahkeme bir kayyum atar ve kayyum borçlunun tasfiye işlemlerini yönetir.

Borçlu ve alacaklılar arasında bir anlaşma yapılması için müzakereler yapılır ve anlaşma koşulları belirlenir. Anlaşma koşulları, borçlunun mali durumunu düzeltmek ve alacaklıların haklarını korumak amacıyla belirlenir.

Konkordato anlaşması, mahkeme tarafından onaylanır ve anlaşma koşullarına uyulması halinde borçlu borçlarını öder ve işletmesini devam ettirir. Ancak, anlaşma koşullarına uyulmaması halinde konkordato süreci sonlandırılabilir ve borçlunun iflasına karar verilebilir.

Konkordato Borçların Yeniden Yapılandırılması

Konkordato sürecinde borçlar yeniden yapılandırılır. Bu yapılandırmada borçların faizi, vadesi ve miktarı gibi unsurlar değiştirilebilir.

Borçlu, yeniden yapılandırılmış borçlarını belirli bir sürede ödemeyi taahhüt eder ve bu taahhütü yerine getirdiği takdirde borçlunun iflasına karar verilmez.

Konkordato, borçlunun iflasından kurtulmasına sağlayarak hem borçlunun hem de alacaklıların menfaatlerini koruyan bir çözüm sunmaktadır. Konkordato nitekim borçların yeniden yapılandırılması için bir fırsat sunarken, alacaklıların haklarının korunmasını da sağlamaktadır.

Konkordato İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konkodato başvurusu yapmak isteyen borlçlunun, dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Konkordato işlemlerinde dikkat edimesi gereken hususlar aşağıda sayılmıştır:

 • Mali durumun bozulduğunu fark edilmesiyle birlikte erken başvuru yapmak.
 • Borçların tam olarak tespit edilmesi gereklidir.
 • İyi bir hazırlık yapılarak konkordato planın hazırlanması.
 • Konkordato işlemkerini avukat vasıtasıyla yürütmek.
 • Yükümlülükleri yerine getirmek.
 • Konkordato sürecini özenle takip etmek.

Konkordato Kararının Sonuçları ve Uygulanması

Mahkeme tarafından verilen tasdik kararı neticesinde bağlatıcı hale gelen konkordato, kural olarak bütün alacaklılar için bağlayıcıdır. Buna karşılık tasdik edilen konkordato projesi alağıdaki alacak grupları bakımından bağlayıcı değildir:

 • Rehlinli alacaklar,
 • İİK m. 206’daki birinci sırada imtiyazli alacaklar,
 • Konkordato süreci içerisinde komiserin izni ile doğan alacaklar,
 • 6183 sayılı Kanun kapsamında kalan amme alacakları.

Konkordatonun alacaklılar bakımından bağlayıcı hale gelmesinin sonuçlanmamış takipler bakımından en büyük etkisi, paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden düşürmesidir.

Kesin mühletin sonuçlarından birtanesi de rehinle temin edilmemiş bütün alacaklar hakkında faiz işlemesinin durmasıdır..

Alacakları kabul edilmeyen alacaklılar, tasdik kararının ilanından itibaren bir ay içerisinde bu alacakları hakkında dava açabilirler.

Tasdik edilen konkordato rehinli alacaklıları bağlamaz. Rehinli mallarla ilgili hem geçici konkordato mühleti içerisinde hem de kesin mühlet içerisinde muhafaza tedbiri alınamaz ve bu mallar sattırılamaz.

Konkordato Kararının Mahkeme Kararı Olarak Hükmü

Konkordato kararı, mahkeme tarafından onaylanmalı ve resmi olarak kaydedilmelidir. Bu, kararın geçerli olduğunu ve tarafların hukuki haklarını koruyabileceğini garanti eder.

Mahkeme kararı olarak hüküm, konkordato sürecinin hukuki açıdan güvence altına alınmasını sağlar. Konkordato süreci boyunca, borçlu şirketin alacaklıları, borçların yeniden yapılandırılması için anlaşmalar yaparlar. Ancak, alacaklıların hakları konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümü için, mahkeme kararına ihtiyaç duyulabilir. Mahkeme kararı, alacaklıların borçların ödenmesi veya yeniden yapılandırılması konusunda haklarını korumalarını sağlar.

Konkordato kararının mahkeme kararı olarak hükmü ayrıca, borçlu şirketin iflası durumunda da önemlidir. Konkordato süreci başarısız olursa, borçlu şirket iflas edebilir. Bu durumda, mahkeme kararı, alacaklıların borçlarının tahsil edilmesi için gereken yasal adımların atılmasına olanak tanır.

Konkordato Anlaşması Yapılan Borçların Ödeme Şekli

Konkordato anlaşması, bir borçlu şirketin borçlarını yeniden yapılandırmak için alacaklılarıyla bir anlaşma yapmasına olanak tanır.

Anlaşma kapsamında yapılan borçların ödeme şekli, borçlu şirketin mali durumuna ve alacaklıların taleplerine bağlı olarak değişebilir.

Konkordato İşlemlerinin Tamamlanmasından Sonraki Durum

Konkordato işlemlerinin  tamamlanmasından sonra, borçlunun mali durumunda ve borçların ödeme planında değişiklikler meydana gelir.

Konkordato işlemleri tamamlandıktan sonra, borçlu şirket ise, işletmesi ile devam edebilir. Şirketin iflas etmesinin önlenmesi, çalışanların işlerini kaybetmemelerini sağlayabilir.

Konkordato işlemleri tamamlandıktan sonra, borçlunun iflas riski azalır; ancak borçlunun mali durumu hala zayıf olabilir ve iflas riski hala mevcut olabilir.

İcra ve İflas Hukuku; tarafların hak kayıplarının önüne geçilebilmesi amacıyla her aşamada büyük önem taşımakta ve uzmanlık gerektirmektedir. İcra ve iflas hukuku alanında yapılacak işlemlerde hukuki destek talebiniz bulunması halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek alanında tecrübeli avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Stj. Av. Mehmet Can CİVAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu