İçtihatlar

Kömürlüğe İzinsiz Girmek

Kömürlüğe izinsiz girmek, konut dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturur.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi         

Esas: 2020/30439  Karar: 2020/13456, K. Tarihi: 23.11.2020 

Konut dokunulmazlığını ihlali suçu, bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine veya işyerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra çıkmayan kişi tarafından işlenen bir suçtur.

Konut dokunulmazlığının ihlali suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesinde düzenlenmiş olup kişilerin özgürlüğünü korumayı amaçlamaktadır.

Bu suçun cezası, mağdurun şikâyeti üzerine altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak, suçun cebir veya tehdit kullanarak veya gece vakti işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır.

Ayrıca, suçun başka suçlarla birlikte işlenmesi durumunda da ceza artabilir. Bu suçun takibi şikâyete bağlıdır ve şikayet süresi altı aydır. Şikâyetten vazgeçme veya uzlaşma halinde ise ceza davası düşer.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi’nin 2020/30439 Esas, 2020/13456 Karar sayılı ve 23.11.2020 tarihli ilamında; gece vakti apartmandaki kömürlüklere girilmesiyle tek bir konut dokunulmazlığının ihlali suçunun oluştuğunu içtihat etmiştir.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi         

Esas: 2020/30439  Karar: 2020/13456, K. Tarihi: 23.11.2020

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

1- Hırsızlık suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Bozma üzerine yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükümlerin istem gibi oybirliğiyle ONANMASINA,

2- Konut dokunulmazlığının ihlali suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Suç tarihinde gece vakti müştekilerin yaşadıkları apartmandaki kömürlüklere girilip hırsızlık fiiline teşebbüs edildiği olayda, kömürlük olarak kullanılan kısımların ayrı bir konut olarak değerlendirilemeyeceği, müştekilerin yaşadığı apartmanın ortak alanlarına girilmesi suretiyle tek bir konut dokunulmazlığının ihlali suçunun oluştuğu gözetilmeden, yazılı şekilde müşteki sayısınca ayrı ayrı ceza verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 23/11/2020 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Sanığın aynı apartmanda, ayrı dairelerde ikamet eden müştekilere karşı müştekilerin konutlarının eklentisi niteliğinde olan, muhkem kapı ve özel kilitleri bulunan kömürlüklerinden hırsızlığa teşebbüs etmesi şeklindeki eylemin tek bir konut dokunulmazlığını bozma suçunu oluşturacağı gerekçesiyle hükmün bozulmasına ilişkin sayın çoğunluğun görüşüne iştirak etmiyoruz. Şöyle ki;

Konut dokunulmazlığını bozma suçu 5237 sayılı TCK’nın 116. maddesinde düzenlenmiştir. Suçun genel kast ile işlenmesi yeterli olup özel suç kastı aranmamıştır. Suçun oluşması için, sahibinin rızası olmadan girilen ya da rızasıyla girildikten sonra istendiği halde dışarı çıkılmayan bir konut veya eklentisi olmalıdır. Konut veya eklentinin bulunması suçun unsurlarından birisi ve adeta ön koşuludur. Bu nedenle, öncelikle konut ve eklenti kavramları üzerinde durulmalıdır.

Konut; kişilerin, devamlı veya geçici olarak yerleşmek ve barınmak amacıyla oturmalarına elverişli yerlerdir. Eklenti ise, konut veya benzeri yapıların kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan diğer yapılar veya yerlerdir. Diğer bir anlatımla, girilmesi konutta oturanların huzur ve güvenliğini bozabilecek, konuta bağlı veya çok yakın ek yapılar ya da yerlerdir. Avlu, ahır, bahçe, teras, samanlık, odunluk, kömürlük, balkon gibi yerler eklentidir.

Bir yerin eklenti sayılabilmesi için, bu yeri kullanan ve tasarruf edenlerin başkalarının izinsiz girmelerini istemediklerine ilişkin iradelerini açık veya ortülü biçimde açıklamaları gerekir. Eklenti veya konut sahipleri, bu yerlerin kendilerine ait olduğunu, izinsiz girilmesinden rahatsızlık duyacaklarını dış dünyaya yansıtmalıdırlar. Tahsis gayesinin bazı maddi engellerle belirtilmesi yeterlidir. Konut veya eklentisini dış dünyadan ayırıcı belirtiler, o yer sahibinin yaşama biçimi, mevcut olanakları, sosyal ve ekonomik durumu ile kültürel ile yöresel özelliklere, gelenek ve göreneklere göre farklılıklar gösterebilir. Bu husus olaysal olarak değerlendirilmeli, tayin ve takdir edilmelidir. Örneğin; bahçenin etrafına çekilen duvar, izinsiz girişi önleyecek bir engel olduğu gibi, kapı önüne yapılan sahanlık veya avluyu çevreleyen ve çit görevini yapan çiçeklik ya da sınıra açılan ark, asılan “girilmez” yazısı bu yere girmenin istenmediğini gösteren belirtilerdir.

Öte yandan konut dokunulmazlığını bozma suçu, kişi hürriyeti aleyhine işlenen suçlardandır. Bu suçun temel vasfı, kişi özgürlüğüne karşı işlenmiş olmasıdır. Korunan değer, mülkiyet, zilyetlik vs. tasarruf hakkı olmayıp, burada oturma nedeniyle kişi özgürlüğüdür. Yasa koyucu konutla birlikte, konutu korumada zaruri bulunan eklentiyi de ayrıca korumuş, eklentiye girenin de cezalandırılması gerektiğini kabul etmiştir. Bir yerin eklenti olup olmadığını belirlerken dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta, o yere girilmekle kişi, huzur ve güvenliğinin bozulup bozulmayacağının tespitidir. Girilmesi veya girildikten sonra çıkılmaması konutta oturanların huzur ve sükununu bozmuş ise o yer eklenti kabul edilmelidir.

Apartman giriş kapısından sonraki koridorların, merdiven ve merdiven boşluklarının, daire giriş kapısı ön kısımlarının apartmanda oturanlara ait ortak eklenti, hangi kat sahibine ait olduğunu gösterir (daire no’su gibi) muhkem kapısı ve özel kilidi bulunan odunluk veya kömürlüklerin ise ilgili kat malikinin konutunun özel eklentisi olduğunda kuşku yoktur.

Somut olayda sanığın altı ayrı müştekinin oturdukları konutun münferit eklentisi niteliğinde olan kömürlüklerine girilerek hırsızlık yapılmaya teşebbüs edilmesi nedeniyle her bir müştekinin huzur ve sükununun ayrı ayrı bozulduğunun kabulü gerekmektedir. Kömürlükler her bir müştekinin ikametlerinin eklenti niteliğindeki birer parçasıdır. Sahiplerinin rızası dışında girilmesi durumunda her bir müştekinin mutlaka bu giriş nedeniyle rahatsızlık duyacağı huzur ve sükununun bozulacağı aşikardır. Bu nedenle sanık hakkında ayrı ayrı altı kez konut dokunulmazlığını bozma suçundan hüküm kuran mahkemenin kabul ve uygulanmasında her hangi bir isabetsizlik bulunmadığından sayın çoğunluğun, eylemin tek bir konut dokunulmazlığının ihlali suçunun oluşturduğu gerekçesiyle hükümlerin BOZULMASI yönündeki kararına iştirak etmiyoruz.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu