İçtihatlar

Kiralananda Köpek Bulundurmak Fesih Sebebi Midir?

Kiralananda doksan sekiz adet köpek bulundurmak, kira sözleşmesinin feshi sebebidir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi         

Esas: 2017/9161 Karar: 2018/1613, K. Tarihi: 26.02.2018

Sözleşmeye aykırılık nedeniyle kira sözleşmesinin feshi, kiracının veya kiraya verenin kira sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerine uymaması durumunda, sözleşmenin sona erdirilmesi işlemidir.

Kira sözleşmesinin feshi için, kira türüne göre farklı şartlar ve süreler geçerlidir. Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya veren, kiracının sözleşmeye aykırı davranışlarını yazılı olarak bildirerek en az 30 gün süre vermelidir. Bu süre içinde aykırılık giderilmezse, sözleşme feshedilebilir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, herhangi bir ihtar veya süre vermeden, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Kira sözleşmesinin feshi için dava açılması halinde, mahkeme delilleri ve şahitleri değerlendirerek karar verir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2017/9161 Esas, 2018/1613 Karar tarihli ve 26.02.2018 tarihli ilamında; kiralananda doksan sekiz adet köpek bulundurmak, kira sözleşmesinin feshi sebebi olduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi         

Esas: 2017/9161 Karar: 2018/1613, K. Tarihi: 26.02.2018

Davacı, davalı ile …. ili … ilçesi … köyünde bulunan iki katlı evlerinden birisinde davalının kiracı olarak oturması hususunda sözlü olarak anlaştıklarını, ancak davalının kiralananı kullanım amacına aykırı olarak kullandığını ve bahçeyi hayvan barınağına çevirerek yüze yakın sahipsiz köpeği bahçede barındırdığını, hayvanların bazılarının bahçede bazılarının ise hem kiralananın hem de kendisinin kullandığı evin verandalarında başı boş olarak dolaştığını, bu sebeple kendisinin ve ailesinin bahçeyi kullanamadığını, gerek köpeklerin havlamaları gerekse de etrafa yayılan kötü koku nedeniyle komşularının rahatsız olduğunu ve komşuları ile aralarının bozulduğunu, kiralananın bu şekilde kullanılmasının akde aykırılık teşkil ettiğini ve akde aykırılığın giderilmesi hususunun 01.09.2014 tarihli ihtarname ile davalıya bildirildiği halde akde aykırı kullanımın devam etmesi sebebiyle sözleşmenin feshi ile davalının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacı ile aralarında 01.10.2013 başlangıç tarihli sözlü kira sözleşmesine göre kiralananın kendisi, ailesi, kedileri ve köpekleri için yaşam alanı olarak kullanılacağı hususunda anlaşmaya varılarak kiralandığını, bu nedenle kiralananın ve bahçenin kiralama şartlarına ve amacına uygun olarak kullanıldığını, hayvanların bakım ve temizliğinin yapıldığını, davacının iddialarının doğru olmadığını belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davalı kiracının tespit edilen kullanma şeklinin akde aykırılık oluşturmadığı gerekçesi davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 316. maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması durumunda sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesine karar verilebilmesi için kiraya verenin konut ve çatılı işyeri kirasında kiracıya en az otuz gün süre vererek aykırılığın giderilmesini, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini yazılı olarak bildirmesi ve tanınan bu süre içerisinde de akde aykırılığın giderilmemiş olması gerekir. Diğer kira ilişkilerinde ise, kiraya veren, kiracıya önceden bir ihtarda bulunmaksızın, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir. Konut ve çatılı işyeri kirasında, kiracının kiralanana kasten ağır bir zarar vermesi, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağının anlaşılması veya kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranışının kiraya veren veya aynı taşınmazda oturan kişiler ile komşular bakımından çekilmez olması durumlarında kiraya veren, yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedebilir.

Somut olayımızda; TBK’nun 316/son maddesinde düzenlenen açıktan fena kullanma nedeniyle tahliye şartlarının gerçekleşmesi için kiracının ve onunla birlikte hareket edenlerin davranışlarının kiraya veren ya da komşular için çekilmez bir hale gelmesi yeterlidir. Davacı tarafından davada dayanılan maddi olgu ve hukuki sebepler kiralananın açıktan açığa fena kullanılmasına ilişkin olup, dava konusu kiralananda 01.07.2016 tarihli bilirkişi raporuna göre doksan sekiz adet köpeğin bakıldığı yine tanık beyanları ile sabit olduğu üzere de köpeklerin havlamaları ve koku nedeniyle gerek kiralayanların gerekse komşularının rahatsız oldukları anlaşılmaktadır. Davalı, kiralananı köpek barınağı olarak kiraladığını savunmadığına göre; Mahkemece uyuşmazlığın 6098 Sayılı TBK.nun 316/3 maddesi çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle, dosya kapsamı ve tanık beyanları da dikkate alınarak, kiralananda doksan sekiz adet köpek barındırılması nedeniyle açıktan fena kullanım şartlarının oluştuğu dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın 6100 sayılı …ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca davacı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 26.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu