İçtihatlar

Hatıra Binaen Yapılan Muayene

 

Hastayı görmeden, hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemi, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi

Esas: 2012/18954  Karar: 2012/20969 K. Tarihi: 04.10.2012

Görevi kötüye kullanma suçu TCK m. 257’de şu şekilde düzenlenmiştir:

“1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı her hareketi görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaz. Görevi kötüye kullanma suçunun gerçekleşmesi için suçun kasten işlenmesi gerekir.

Görevin kötüye kullanılması suçunun faili sadece kamu görevlisi olabilir. Kamu görevlisi, kamusal faaliyetlerin yürütülmesi sırasında atanarak veya seçilerek görev alan, bu görevi sürekli, geçici veya süreli olarak yapan kişidir.

Görevin kötüye kullanılması suçunun mağduru herhangi bir gerçek veya tüzel kişi olabilir. Suçun mağduru olabilmesi için failin görevin gereklerine aykırı hareket etmesi sonucunda zarara uğraması veya mağduriyet yaşaması gerekir.

Suçun hareketi failin icrai veya ihmali bir eylem olabilir. Failin yapmakla görevli olduğu görevini yapmaması, görevini kanunun öngördüğü şekilde yapmaması veya görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstermesi suçun hareketini oluşturur.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin 2012/18954 Esas, 2012/20969 Karar sayılı ve 04.10.2012 tarihli ilamında; hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığı içtihat etmiştir.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi

Esas: 2012/18954  Karar: 2012/20969 K. Tarihi: 04.10.2012

Sanıklar …, …, …,…, …, …, …, …, …, …, …, …, …’nun savunmalarının aksine atılı suçu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığına yönelik gerekçe ile … sayılı CMK’nin 217. maddesi uyarınca duruşmadan edindiği kanaate göre delilleri değerlendirip suçun sübutu yönünden vicdani kanıya ulaşamayan mahkemenin takdir ve kabulünde bir isabetsizlik görülmediğinden ve sanık … hakkında görevi kötüye kullanma suçundan verilen mahkumiyet hükmü yönünden Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararlarına göre hastayı görmeden hatıra binaen yapılan muayene ve reçete düzenleme eylemlerinin görevi kötüye kullanma suçu kapsamında kaldığı ,dosya kapsamında sanığın sahtecilik kastı ile hareket ettiğine yönelik şüpheden uzak kesin delil bulunmadığından tebliğnamedeki bozma düşüncesine; sanıklar … ve … hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen adli para cezalarında yapılan hesaplamada hata tespit edilmediğinden bu hükümler yönünden düzeltilerek onama düşüncesine iştirak edilmemiştir.
Sanıklar … ve … hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından, sanık … hakkında görevi kötüye kullanma suçundan toplanan deliller karar yerinde incelenip suçların sübutu kabul, oluş, soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, cezayı artırıcı ve azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, mahkemenin takdirinde bir isabetsizlik görülmemiş; sanıklar …, …, …,…….., …, …, …, …, …, …, …, …, … hakkında resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece dosya içeriğine uygun gerekçeleri gösterilerek kabul ve takdir kılınmış ve incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, Cumhuriyet Savcısı, katılan vekili ve sanıklar …, …, … müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle incelenen hükümlerin ONANMASINA, 03/05/2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu