İçtihatlar

Kapı Kilidini Değiştirip Diğer Eşin Eve Girmesini Engellenmesi Kötü Muamele Suçunu Oluşturur

Eşin, kapı kilidini değiştirip diğer eşin eve girmesini engellemesi kötü muamele suçunu oluşturur.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi Esas: 2019/9640, Karar: 2020/1752, K. Tarihi: 21.01.2020 

Kötü muamele suçu Türk Ceza Kanunu’nun 232. Maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu maddeye göre, “ (1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahibi bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

Kötü muamele, her türlü olumsuz davranışın suç teşkil etmediği bir durumdur. Bu muamele, merhamet, acıma ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte olmalıdır. Basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçünün ötesinde bir etki meydana getirmesi durumunda, fail kasten yaralama suçundan sorumlu tutulabilir. Örneğin, yarı aç veya susuz bırakma, uyku uyutmamak veya zor koşullarda çalıştırma gibi davranışlar kötü muamele örnekleri arasında sayılabilir.

Maddeye göre, idaresi altındaki kişilere karşı sahip olduğu terbiye hakkını kötüye kullananlar da cezalandırılır. Ancak, bu terbiye yetkisinin kötüye kullanılmasıyla gerçekleşen davranışın basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçünün ötesinde bir etki meydana getirmemiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde, fail kasten yaralama suçundan sorumlu tutulur. Ayrıca, hakaret içeren davranışlar disiplin yetkisi kapsamına girmez ve bu tür eylemler hakaret suçu olarak değerlendirilir.

Kişilerin idareleri altındaki veya bakmakla yükümlü oldukları kişiler üzerinde terbiye etme, eğitme görevi dolayısıyla belirli disiplin yetkilerine sahip olmaları gerekir. Bu yetki, eğitim hakkının doğal bir sonucudur ve disiplin yetkisi olmadan bu hak kullanılamaz. Disiplin yetkisinin sınırları kanunda belirtilmiştir ve kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemeyecek şekilde kullanılmalıdır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin 2019/9640 Esas, 2020/1752 Karar sayılı, 21.01.2020 tarihli ilamında; eşin, kapı kilidini değiştirip diğer eşin eve girmesini engellemesi kötü muamele suçunu oluşturduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi Esas: 2019/9640, Karar: 2020/1752, K. Tarihi: 21.01.2020

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın, resmi nikahlı eşi olan katılan ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evde olmadığı sırada kapı kilidini değiştirdiği ve katılanın eve girmesini engellediği olayda, eyleminin TCK’nın 232/1. maddesinde düzenlenen kötü muamele suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında beraat kararı verilmesi,

Sonuç: Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 21/01/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi. (¤¤)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu