İçtihatlar

İşçinin Eğitime Katılmaması

İşçinin mesai saatleri dışındaki eğitimlere katılmaması işveren için haklı nedenle fesih sebebi değildir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas: 2013/25000 Karar: 2014/35417 K. Tarihi: 12.12.2014

İşveren tarafından düzenlenen eğitimler genellikle iki temel nedene dayanır.

İlk olarak, bazı durumlarda çalışanlara teknik konularda eğitim vermek yasal bir zorunluluk olabilir. Örneğin, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, çalışanların güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla yasal olarak gereklidir.

İkinci olarak, işveren çalışanların performansını artırmak, niteliklerini geliştirmek veya işin verimliliğini yükseltmek amacıyla eğitimler düzenleyebilir.

Bu tür eğitimler işyerinde verilebileceği gibi bazen dışarıdan profesyonel hizmetler de satın alınabilir ve çalışanlar işyeri dışında eğitimlere tabi tutulabilir. Ancak, mesai saatleri dışında düzenlenen bir eğitime katılmak zorunlu değildir. Çalışanlar genellikle mesai saatleri içinde eğitimlere katılmakla yükümlüdürler.

Eğer eğitim mesai saatleri dışında düzenleniyorsa ve çalışanın katılımı zorunlu tutuluyorsa, bu durum haklı fesih sebebi yaratmaz. Çalışanın mesai saatleri dışındaki eğitime katılıp katılmama konusunda tercih hakkı bulunur. Ancak, bazı istisnai durumlarda sözleşme veya yerel yasalara bağlı olarak, mesai saatleri dışındaki eğitimlere katılım zorunluluğu getirilebilir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas: 2013/25000  Karar: 2014/35417  sayılı ve 12.12.2014 tarihli ilamında; işçinin mesai saatleri dışındaki eğitimlere katılmaması işveren için haklı nedenle fesih sebep olmadığı içtihat edilmiştir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Esas: 2013/25000 Karar: 2014/35417 K. Tarihi: 12.12.2014 

İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bakırköy 15. İş Mahkemesi
TARİHİ : 09/05/2013
NUMARASI : 2011/1574-2013/255

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, iş sözleşmesinin haksız şekilde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davacının birçok kez uyarılmasına rağmen işverence düzenlenen eğitim programına katılmadığını ve işyeri disiplinini bozduğunu belirterek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacının katılması zorunlu olduğu halde işyerinde verilen eğitime katılmadığı, kendisine yapılan tebligata rağmen aynı tavrı sürdürdüğü ve ısrarcı olduğu, iş ilişkisinin işveren açısından çekilmez hale geldiği, bu nedenle iş akdinin haklı olarak fesh edildiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dosya içeriğinden, 24.09.2008 tarihinden beri davalıya ait iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin 31.12.2010 tarihli fesih bildirimi ile şirket kurallarına uymadığı, disiplinsiz davranışlarınızdan dolayı iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25-II (h ve ı) bendine göre tazminatsız olarak tek taraflı feshedildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda davacının, çalışma süresince işverenin verdiği talimatlara aykırı şekilde mesleki eğitim faaliyetine katılmadığı anlaşılmaktadır. İşverence fesih nedeni yapılan bu davranışları, eğitimin mesai saatleri dışında herhangi bir ücret ödemesi yapılmaksızın verildiği nazara alındığında, iş sözleşmesinin haklı nedenle feshini gerektirecek ağırlıkta olmadığı, ancak işyerindeki çalışma düzenini bozucu nitelikte olması nedeniyle fesih için geçerli neden teşkil ettiğinin kabulü gerekir.
Bu durumda davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı nazara alınarak talep konusu alacakların hüküm altına alınması gerekirken, hatalı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 12.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu