İçtihatlar

İş yerinde Uyumak Haklı Fesih Sebebi Midir?

Özel güvenlik görevlisinin nöbetinde uyuma eylemi, iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünden başlı başına haklı fesih sebebidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/22424 Karar: 2020/4653, K.Tarihi: 02.06.2020

Hafta tatili, işçilerin haftanın herhangi bir günü kesintisiz olarak 24 saat dinlenmelerine yönelik bir düzenlemedir. Hafta tatili için genellikle Pazar günü belirlenmiştir, ancak bu durum değiştirilebilir. Hafta tatili hakkı, Anayasamızın 50. maddesi ve İş Kanunu’nun 46. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Hafta tatili ücreti, işçinin normal ücretinin ödendiği zamanda, saatlik çalışma ücretinin 1.5 katı olarak hesaplanır. Hafta tatili ücreti ödemesi, işçinin çalıştığı ayın sonunda yapılmalıdır.

Hafta tatili, yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat olarak verilir. Bu süre, genellikle Pazar günü kullanılır, ancak işveren ve işçi arasında farklı bir gün belirlenebilir. Hafta tatili yapabilmek için, işçinin o hafta altı gün çalışmış olması gerekir. Bazı durumlarda, çalışılmış sayılan izinler de bu şarta dahil edilir.

Hafta tatiline hak kazanmak için, işçinin iş sözleşmesinin devam ediyor olması ve hafta tatili gününden önceki iş günlerinde çalışmış olması gerekir. Ayrıca, kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar, ücretli izinler, hastalık raporları ve işveren tarafından verilen tatil günleri de fiilen çalışılmış sayılır. Ancak, mazeretsiz devamsızlık, bir haftayı aşan hastalık raporları veya iş sözleşmesinin askıya alınması gibi durumlarda hafta tatili yapılmaz.

Hafta tatili günü, genellikle Pazar günü olarak belirlenmiştir. Ancak, işveren ve işçi arasında anlaşarak farklı bir gün de hafta tatili olarak seçilebilir. Hafta tatili, kesintisiz 24 saat olmalıdır. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2016/22424 Esas, 2020/4653 Karar sayılı ve 02.06.2020 tarihli ilamında; özel güvenlik görevlisinin nöbetinde uyuma eylemi, iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünden başlı başına haklı fesih sebebi olduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/22424 Karar: 2020/4653, K. Tarihi: 02.06.2020

Özeti: Güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının hizmet akdi 03/09/2013 tarihli fesih bildirimi ile bir kaç değişik nedenle birlikte 23/08/2013 günü saat 03.30’da yapılan kontrolde uyuduğunun tespit edilmesi nedeniyle feshedilmiştir. Davacı işçi savunmasında 23/08/2013 gecesi saat 03.30’da tespit edilen “uyuma” eylemini kabul etmiş, bunu havanın sıcak olmasına bağlamıştır. Davalı işverenin fesih nedeni yaptığı diğer sebepler varit değil ve haklı fesih nedeni oluşturmasa dahi güvenlik görevlisinin nöbetinde uyuma eylemi iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünden başlı başına haklı fesih sebebidir. Uyuma eylemi davacının ikrarı ile sabit olup, işverenin süresinde yaptığı fesih haklı nedene dayandığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı … Güvenlik Hizmetleri A.Ş. şirketine bağlı olarak diğer davalı … Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. şirketinde 04/09/2007 ile 25/11/2013 tarihleri arasında çalıştığını, davalı iş yeri yetkilisinin davacıyı arayarak iş akdinin feshedildiğini bildirdiğini iddia ederek, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla çalışma, genel tatil, yıllık izin ücreti alacakları ile kötü niyet tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı … Plastik Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. Cevabının Özeti:

Davalı vekili, müvekkili firmanın asıl işi dışında olan bir kısım işlerin sözleşmelerle yüklenici firmalara verdiğini, davacının yüklenici diğer davalı şirketin çalışanı olduğunu, davacının taleplerinden diğer davalı şirketin sorumlu olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.

C) Davalı … Güvenlik hizmetleri A.Ş. Cevabının Özeti:

Davalı vekili, Davacının 04/09/2007-03/09/2013 tarihleri arasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, davanın belirsiz alacak davası olarak açılamayacağını, davacının en son Ultra şirketi projesinde çalıştığını, yapılan denetimlerde aksaklık tespit edildiğini, davacının 17-20 Ağustos 2013 tarihlerinde devriyeye çıkmadığının tespit edildiğini, bu olaylar dışında da tüm uyarılara rağmen çeşitli zamanlarda işverenin güvenliğini zedelediğini, bunun üzerine davacının savunmasının alındığını, savunmasının yetersiz görülmesi ve iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedenlerinden iş akdine haklı nedenle son verildiğini, davacının ücretinin bordrolardaki gibi olduğunu, fazla çalışmalarının ve genel tatil ücretlerinin ödendiğini, yıllık izinlerinin kullandırıldığını, iş akdinin kötü niyetle feshedilmediğini savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

D) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

E) Temyiz:

Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

F) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Güvenlik görevlisi olarak çalışan davacının hizmet akdi 03/09/2013 tarihli fesih bildirimi ile bir kaç değişik nedenle birlikte 23/08/2013 günü saat 03.30’da yapılan kontrolde uyuduğunun tespit edilmesi nedeniyle feshedilmiştir.

Davacı işçi savunmasında 23/08/2013 gecesi saat 03.30’da tespit edilen “uyuma” eylemini kabul etmiş, bunu havanın sıcak olmasına bağlamıştır.

Davalı işverenin fesih nedeni yaptığı diğer sebepler varit değil ve haklı fesih nedeni oluşturmasa dahi güvenlik görevlisinin nöbetinde uyuma eylemi iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğünden başlı başına haklı fesih sebebidir. Uyuma eylemi davacının ikrarı ile sabit olup, işverenin süresinde yaptığı fesih haklı nedene dayandığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

3- Kabule göre;

Davacı, davalı … Güvenlik Hizmetleri A.Ş. nin işçisi olup şirket nezdinde 04/09/2007-03/09/2013 tarihleri arasında çalıştığı sabit olmakla birlikte davalı … Plastik Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. asıl işveren konumundadır. Asıl işverenin işçilik alacaklarından sorumluluğu kendi emrinde çalışılan süre ile sınırlıdır. Mahkemece davacının asıl işveren … Plastik Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. nezdindeki çalışma süresi saptanıp … Plastik Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. nin sorumluluğunun sınırlandırılmaması da hatalıdır.

G) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,

02/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi. 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu