İçtihatlar

Devlet Memurlarının Aile Sağlık Sorunlarından Dolayı Tayin İstemesi

Devlet Memurları Anne ve Babasının Sağlık Sorunları Sebebiyle Tayin İsteminde Bulunabilir.

DANIŞTAY 2. DAİRE Esas No : 2016/9055 Karar No : 2017/3220, Karar Tarihi: 18.04.2017

Devlet memurlarının hizmet şartları, nitelikleri, atanma ve yetiştirilmeleri, ilerleme ve yükselmeleri, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları, aylıkları ve tüm özlük işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri hususu ise işbu kanunun 74. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;

“Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmele-ri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 derece-den çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski dere-celerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilme-sini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanu-nun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.”

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğin 13. Maddesinde ise devlet memurlarının ailesinden ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin sağlık problemleri olması halinde memur ilgili yerlerden alacağı sağşık kurulu raporu ile yer değiştirme talebinde bulunabilmektedir; “Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.” kuralına yer verilmiştir.

Memurların kurumlar arasında geçiş yapabilmesi Devlet Memurları Kanunu madde 74 uyarınca da kurumların muvafakatine bağlı olduğu gibi ilgili amirlerin takdir yetkisi bulunmaktadır. Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği halinde de bu husus geçerliliğini sağlamakta olup bazı durumlarda muvafakat istemiyle yapılan bazı başvurular reddedilebilmektedir. Fakat Danıştay 2. Dairesinin vermiş olduğu 2016/9055 esas, 2017/3220 karar 18.08.2017 tarihli ilamda, anne ve babasının sağlık mazeretleri nedeniyle atanma işlemine muvafakat verilmemiş ve buna dair işlemin iptali istemiyle açılan ve reddedilen davanın bozulmasına karar verilmiştir.

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/9055

Karar No : 2017/3220

İsteğin Özeti:Trabzon İdare Mahkemesi’nce verilen 23/02/2016 günlü, E:2015/1292, K:2016/212 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir. Cevabın Özeti : Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Gümüşhane Üniversitesinde memur olarak görev yapan davacının, anne ve babasının sağlık mazeretleri nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne atanmasına muvafakat verilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Trabzon İdare Mahkemesi’nin 23/02/2016 günlü, E:2015/1292, K:2016/212 sayılı kararıyla ; davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu ile kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli koşullar gözetilerek, davacının kurumlar arası naklen atanmasına muvafakat verilmediği sonucuna varıldığı; dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 74. maddesinin birinci fıkrasında “Memurların bu Kanun’a tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.” hükmü yer almaktadır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmeliğin 13. maddesinde de “Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.” kuralına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmü uyarınca, kurumlar arası nakil işlemi kurumların muvafakatı ile sağlanmakta olup, kurum amirlerinin muvafakat verip vermemek konusunda takdir yetkilerinin bulunduğu kuşkusuzdur. Ancak, idare kurduğu işlemlerde takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanmak zorundadır. Bu bağlamda; idarenin, personelin başka bir kuruma nakline muvafakat verip vermeme yönündeki takdir yetkisinin, işlemin gerekçeleri dahilinde kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; Gümüşhane Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı emrinde memur olarak görev yapan davacının, anne ve babasının sağlık özrü nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi emrine tayin edilmek üzere muvafakat verilmesi talebinin davalı idarece Gümüşhane Üniversitesinden Diğer Kamu Kurumlarına Naklen Geçmek İsteyen İdari Personele Muvafakat Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da belirtilen şartları taşımadığı ve hizmetine ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle temyizen incelenmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, davacının babası hakkında düzenlenen 07/08/2009 tarihli Tokat Devlet Hastanesi Baştabipliği Özürlü Sağlık Kurulu Raporu’nda kişinin %70 oranında özürlü olduğu, yine Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 12/05/2015 günlü raporunda hastanın nöroloji uzmanı olan herhangi bir yerde bakımının ve takibinin uygun olduğu; ancak, Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 06/07/2015 günlü raporunda ise kişinin başkasının güç ve yardımına ihtiyaç duyduğunun belirtildiği, ayrıca davacının annesi hakkında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi’nce düzenlenen 02/09/2015 günlü raporda, kişide yaygın anksiyete bozukluğu ve hafif derecede demansiel bulgular tespit edildiği görülmektedir.

Bu durumda; ilgili mevzuat hükümleri ile dosyadaki bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde davalı idarece kadro ve ihtiyaç durumu ile kamu hizmetinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli koşullar gözetilerek, ilgilinin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi emrine naklen atanmasına muvafakat verilmediği belirtilmiş olmakla birlikte; yukarıdaki mevzuat hükmü gereğince davacının mevcut görev yerinin kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu anne ve babasının her ikisinin de bakıma muhtaç olmaları nedeniyle sağlık durumlarını tehlikeye düşüreceği dikkate alındığında, davalı idarece davacı hakkında tesis edilen işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Trabzon İdare Mahkemesi’nce verilen 23/02/2016 günlü, E:2015/1292, K:2016/212 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, kullanılmayan 48,10.-TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

20 Yorum

 1. İyi günler ben tıbbi sekreter olarak İstanbula atandım babaannemle yaşıyordum ama sağlık sorunları nedeniyle seyahat edemiyor bu durumda benim tayin isteme hakkım oluyor mu bilgi alabilir miyim

 2. Mereba ben 4d hemşireyim 1 yıl oldu İstanbul’a atandım babama ben bakıyorum yaşli raporu var bakmakla yükümlüyüm tayin istiye bilirmiyim

  1. Merhaba Müjde Hanım, sağlık sorunları sebebiyle tayin isteme ile alakalı 0 532 399 3546 numaralı telefon ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçerek danışmanlık veya avukatlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

 3. İyi günler kanser hastalığına yakalandım tedavi görüyorum eşim çalışmıyor annem memlekette yaşıyor ve onunda sağlık sorunları var şeker hastası tansiyon kollestrol göbek fıtığı ve astım hastalıkları var memleketime tayin alabilirmiyim hastalık ve annem için 4d liyim

  1. Merhaba,
   Sizin, eşinizin, annenizin, babanızın, bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınızın ve yargı kararı ile vasi tayin edilen kardeşinizin hastalığının görev yaptığınız yerde tedavisinin mümkün olmaması veya mevcut görev yerinizin belirtmiş olduğumuz kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşürmesi hallerinde sağlık sorunları sebebiyle tayin isteme hakkınız bulunmaktadır. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefon veya ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   1. Peki, babamızın gözünde görememe sorunu varsa heyet raporu aldığımız takdirde yanına tayin isteme hakkımız var mıdır?

 4. Merhaba, yeni kadro alan memurlardanım. Kırıkkalede yaşıyor Ankara’da çalışıyorum gün içerisinde gidip geliyorum sürekli. Annem ve babamla yaşıyorum. Annem şeker hastası ve fıtıkları var ben yardım ediyorum günlük yaşamına sağlıklı devam edebilmesi için. Tayin hakkı için 4 yıl var diyorlar. Tayin alabilir miyim sağlık durumdundan dolayı yada süreyi mi beklemem gerekiyor. Gidip gelmekten yoruldum gerçekten. Cevabınız için teşekkür ederim şimdiden.

 5. Ben istanbuldayım annem ankarada eşiyle annemde kalp yetmezliği var sağlıkdan dolayı tayin isteyebilir miyim ankaraya

  1. Merhaba Mustafa Bey,

   İlgili kuruma dilekçe vererek tayininizi isteyebilirsiniz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 6. Merhaba ben kasım 2022 de sözleşmeli olarak göreve başladım mayıs 2023 de kadroya geçtim babam yüzde 42 engelli benden acaba mazeret tayini isteyebilir miyim bir de eş durumu yapabilir miyiz acaba

  1. Merhaba,

   Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 7. Merhabalar Belediye de Zabıta Memuruyum aday memurluk sürecim devam ediyor annemin yüzde 42 engel raporu var ben mazeret tayini alabilir miyim hazir cevap yazmasanız sevinirim teşekkürler

  1. Merhaba,

   Avukatlık Kanunu gereğince ücretsiz danışmanlık veremiyoruz. Danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde 0532 399 3546 numaralı telefondan ya da ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu