Genel Hukuki Bilgiler

İbraname Nedir?

İbraname, hukuki anlamda birçok farklı bağlamda kullanılan bir terimdir. Genel olarak, bir ibraname, bir kişinin bir borcu veya yükümlülüğü yerine getirdiğini veya borcu tahsil ettiğini beyan ettiği hukuki bir belgedir. İbraname, borç ilişkilerini düzenlemek, tasfiye etmek veya kanıtlamak amacıyla yaygın olarak kullanılır.

İbranamenin Geçerlilik Koşulları Nelerdir?

İbranamenin yazılı olması, belirli bir sürenin geçmesi, alacağın açıkça belirtilmesi ve eksiksiz ödemenin banka aracılığıyla yapılması gibi şartlar genellikle geçerliliği sağlayan önemli unsurlardır.

İbranamenin bu şartları taşımadığı durumlarda hükümsüz kabul edilmesi yaygın bir uygulamadır. Ancak, bu tür hukuki konularda detaylar ve istisnalar yerel yasa ve yargıya bağlı olarak değişebilir, bu nedenle özel bir durum için her zaman bir hukuk profesyoneli ile danışmak önemlidir.

İbraname Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

İş akdi sona ermeden önce düzenlenip işçiye imzalatılan ve iş ilişkisi sona erdikten sonra kısa bir süre içinde imzalanan ibranameler geçerli kabul edilmez.

İşçi, iş akdi sona ermeden önce verilen bir ibranameyi imzalarsa, bu durumda işverenin işçiye olan borçlarının tasfiye edildiğini kabul ettiği anlamına gelmez. Bu nedenle, iş akdi sona ermeden önce verilen bir ibraname işçiye karşı genellikle hükümsüz kabul edilir.

Aynı şekilde, iş ilişkisi sona erdikten sonra, işçinin işverene karşı haklarını korumak amacıyla imzaladığı bir ibraname de, iş ilişkisinin sona ermesinin ardından kısa bir süre içinde imzalandığında genellikle geçersiz kabul edilir. Bu süre, yargı yerine göre değişebilir, ancak bir ay gibi bir süre genellikle kabul edilebilir bir zaman dilimidir.

İbraname Nasıl Yazılır?

İbraname, işçi ve işveren arasındaki alacak ilişkisinin tasfiye edildiğini ve tarafların artık birbirlerine herhangi bir alacak veya hak talebinde bulunamayacaklarını belirten bir belgedir.

İbraname nasıl yazılır konusu önemlidir çünkü yanlış bir şekilde düzenlenmiş bir ibraname, taraflar arasında ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklara neden olabilir.

 • İbraname Başlığı: İbraname belgesinin en üst kısmında “İBRANAME” başlığı yer almalıdır. Bu başlık belgenin türünü açıkça belirtir.
 • Tarih: İbranamenin hangi tarihte düzenlendiği belirtilmelidir. İşçi ve işveren, ibranamenin tarihini imzalarken tarihin doğru olduğundan emin olmalıdır.
 • Tarafların Bilgileri: İbraname içinde işçi ve işverenin tam adları, adresleri, TC kimlik numaraları (veya vergi numaraları) gibi kimlik bilgileri yer almalıdır.
 • İşçinin Onayı: İşçi, ibranameyi imzalamadan önce belgenin içeriğini dikkatlice okumalı ve içeriği anladığından emin olmalıdır. İşçi, ibranameyi kendi isteğiyle ve herhangi bir baskı veya tehdit olmaksızın imzalamalıdır.
 • Alacak Bilgileri: İbraname içinde işçinin hangi alacaklarından vazgeçtiği açıkça belirtilmelidir. Bu alacakların türü (örneğin, maaş, ikramiye, prim), miktarı ve hangi döneme ait olduğu gibi detaylar belirtilmelidir.
 • İşverenin Taahhüdü: İşveren, ibranameyi imzaladığında işçinin vazgeçtiği alacakları ödemeyi taahhüt etmelidir.
 • Noter Onayı: Bazı ülkelerde veya bölgelerde ibranamenin noter onayı gerekebilir. İşçi ve işveren, ibranameyi notere onaylatmalıdır.
 • İmzalar: Tarafların tam adlarını yazdıktan sonra, ibranameyi imzalamalıdırlar.
 • Şahitler: İmzalanan ibranameyi şahitlerin de imzalaması, belgenin geçerliliği açısından bazı durumlarda gerekebilir.
 • Kopya Saklama: İmzalanan ibraname, her iki taraf için de birer kopya olarak saklanmalıdır. Bu, ileride herhangi bir anlaşmazlık durumunda başvurulacak bir kanıt olabilir.

İbranameyi doğru bir şekilde yazmak ve düzenlemek, işçi ve işveren arasındaki haklarını ve yükümlülüklerini net bir şekilde belirlemek için önemlidir. Her iki taraf da ibranameyi dikkatlice incelemeli ve içeriği hakkında net bir anlayışa sahip olmalıdır. Ayrıca, bu tür belgelerin gerektiği yerlerde yasalara uygun olduğundan emin olmak için yerel yasalara danışmak önemlidir.

İbraname Nasıl Yazılır?

İbraname İmzalayan İşçinin Hakları

İş hukukunda ibraname, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisine ve bu ilişkiye bağlı alacaklara dair bir anlaşma belgesidir.

İbraname, işverenin işçiye olan borçlarını ödediğini veya işçinin bu borçlardan feragat ettiğini belirten bir belge olarak işlev görür. Ancak ibra belgesi imzalandığında işçi, işveren veya diğer tarafların herhangi bir haksızlığa uğramadığından ve haklarının korunduğundan emin olmalıdır.

Özellikle işçiler için, ibranamenin içeriğini ve sonuçlarını anlamak önemlidir. İşçi, ibranameyi imzalamadan önce işverenin işçiye olan tüm borçlarını eksiksiz olarak ödediğinden veya işçinin bu borçlardan feragat etmek istediğinden emin olmalıdır. Ayrıca, ibraname işçinin kıdem tazminatı gibi önemli haklarından feragat ettiği bir belge ise, bu kararı dikkatle düşünmelidir.

İbraname imzalandıktan sonra, işçi işverene herhangi bir işçilik alacağı veya kıdem tazminatı talebinde bulunabilir. İşçi, iş hukuku uzmanı veya avukatından hukuki rehberlik alarak, haklarını ve ibranameye bağlı yükümlülüklerini anlamalı ve gerektiğinde yasal yollarla korumalıdır. İşçi, ibra belgesini imzaladığında tüm haklarını kaybetmez, ancak bu belge haklarının sınırlı olabileceğini gösterir.

İbranameye İlişkin Genel Hükümler

İbranamenin geçerliliği konusunda banka kanalıyla yapılacak ödeme önemli bir husustur. İşverenin, işçiye olan borçları ödemek için özellikle işçilik alacaklarını banka kanalıyla ödemesi gereklidir. Bu, işçinin alacaklarını resmi bir şekilde ve izlenebilir bir şekilde almasını sağlar. Eğer işveren, işçiye yapılması gereken ödemeyi banka aracılığıyla yapmaz ve nakit olarak öderse, bu durumda ibraname geçerliliğini kaybedebilir.

Banka kanalıyla yapılan ödemeler, ödemenin zamanı, miktarı ve alacaklıya ilişkin önemli bir belge olarak kayıtlara geçer. Bu nedenle, işçinin işverenden aldığı ödemelerin banka kanalıyla yapılması, her iki tarafın da haklarını korumasına yardımcı olur. İşçi, banka dekontları ve kayıtlar aracılığıyla alacaklarını kanıtlayabilir.

Ancak işçi, ibraname imzalamadan önce ödemenin banka kanalıyla yapılacağından emin olmalıdır. Eğer işveren nakit ödeme teklif ederse, işçinin bu konuda dikkatli olması ve gerekirse iş hukuku uzmanına danışması önemlidir. Nakit ödeme, işçinin alacaklarını kanıtlama ve takip etme yeteneğini zorlaştırabilir. İşçi, alacaklarını güvence altına almak için ödemelerin banka kanalıyla yapılmasını talep edebilir.

İş Hukukunda İbraname

İbraname, işçi ve işveren arasında iş ilişkisinin sona erdirilmesi veya alacakların tahsil edilmesi amacıyla düzenlenen bir belgedir.

İbraname, işçinin işverene olan alacaklarını, işverenin işçiye olan borçlarını ibra ettiğini gösterir. Ancak bu belgenin geçerli olabilmesi için belirli şartlara uyulması gerekmektedir.

İbraname geçerli olabilmesi için şu şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

 • Yazılı Olmalı: İbraname yazılı bir belge olmalıdır. Sözlü olarak yapılan anlaşmalar veya sözler geçerli sayılmaz.
 • Sözleşmenin Sonlanmasından Sonra Düzenlenmeli: İbraname, iş ilişkisinin sona erdikten sonra düzenlenmelidir. İşçiye işveren tarafından iş ilişkisi devam ederken ibra belgesi imzalatılamaz.
 • En Az 1 Aylık Süre Geçmiş Olmalı: İbraname düzenlendiği tarihten itibaren en az 1 aylık bir süre geçmiş olmalıdır. Yani iş ilişkisi sona erdikten sonra hemen ibra belgesi düzenlenemez. Bu süre, işçinin haklarını gözden geçirmesi ve düşünmesi için bir zaman dilimi olarak kabul edilir.
 • Alacak Türü ve Miktarı Belirtilmeli: İbraname, işçinin hangi türdeki alacağını (örneğin kıdem tazminatı, maaş alacakları) ve bu alacakların miktarını açıkça belirtmelidir.
 • Ödeme Banka Aracılığıyla Yapılmalı: İbraname ile ibra edilen alacaklar, banka aracılığıyla eksiksiz bir şekilde işçiye ödenmelidir. Nakit ödeme kabul edilmez.

Bu şartlara uyulmadan düzenlenen ibranameler geçerli kabul edilmez ve işçi, haklarını koruma hakkına sahip olur. İşçi, eksik veya haksız ödeme durumunda yasal yollarla hakkını arayabilir. İbranamenin bu şartlara uygun olarak düzenlenmesi, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olabilir.

İbranameyi Kim Düzenler?

İbra sözleşmesi iki taraflı bir hukuki işlem olduğundan, alacaklı tarafın tek taraflı bir irade beyanı ile gerçekleşmez. Alacaklının alacağına dair talebi ve borçlunun kabulü ile oluşan bir anlaşmadır.

İşçi (alacaklı) ile işveren (borçlu) arasındaki anlaşma, işverenin ödenmesi gereken alacakları kabul etmesi ve bu konuda işçinin talebini kabul etmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle ibra sözleşmesi, her iki tarafın da karşılıklı onayına dayalı olarak oluşturulur.

Tek taraflı irade beyanı, bu tür bir anlaşma için yeterli değildir ve işçinin haklarını korumasına engel olabilir. İş ilişkisinin sona erdirilmesi veya alacakların düzenlenmesi konusunda her iki tarafın da anlaşması önemlidir.

İbranamenin Sınırlanması

İbra sözleşmesi, taraflar arasında serbest iradeyle ve bilinçli olarak yapılmalıdır. Eğer bir tarafın iradesi hile, korkutma veya esaslı bir hataya dayalı olarak oluşturulmuşsa, bu durumda ibra sözleşmesi geçersiz kabul edilebilir.

Taraflardan biri diğerini yanıltmışsa veya baskı altına almışsa, bu, ibra iradesinin serbest olmadığını ve bu nedenle sözleşmenin hükümsüz olduğunu gösterebilir.

Yargıtay’ın bu konuda aldığı kararlar da ibra sözleşmesinin serbest iradeye dayalı olması gerektiğini ve herhangi bir taraftan kaynaklanan hile, korkutma veya yanıltma gibi unsurların bulunması durumunda ibra iradesinin geçerliliğini sorgulayabileceğini göstermektedir.

Bu nedenle, işçi veya işveren ibra sözleşmesini imzalarken her iki tarafın da serbest iradesi altında olduğundan emin olmalıdır. Eğer bir tarafta herhangi bir baskı veya yanıltma söz konusu ise, bu durum hukuki anlamda ibra sözleşmesini geçersiz kılabilir ve tarafların haklarını koruma hakkını kullanmalarına olanak tanır.

Sonuç

İbraname, birçok hukuki işlemde önemli bir belge olarak kullanılan ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları veya uyuşmazlıkları çözmek için başvurulan bir hukuki araçtır. Bu belge, tarafların karşılıklı olarak taahhüt ettikleri yükümlülükleri, hakları ve sorumlulukları içerir.

İbraname, sözleşme koşullarını net bir şekilde tanımlar ve tarafların bu koşullara uymalarını sağlar. Ayrıca, uyuşmazlık durumunda mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuk veya tahkim gibi alternatif çözüm yöntemlerine başvurmayı içerebilir.

İbraname, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları hızlı ve etkili bir şekilde çözmek için tasarlanmış bir belgedir. Tarafların taahhütlerine bağlı kalarak anlaşmazlıkları gidermelerine yardımcı olurken, aynı zamanda hukuki bir koruma sağlar. Bu nedenle, iş ve ticaret dünyasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Sonuç olarak, bir ibranamenin doğru bir şekilde hazırlanması ve uygulanması, iş ilişkilerini düzenlemek ve anlaşmazlıkları önlemek veya çözmek için önemlidir. İbraname, taraflar arasındaki sözleşmelerin güvence altına alınması ve iş birliği ilişkilerinin sürdürülmesi için vazgeçilmez bir araçtır.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

İbraname tanımı nedir?

ibraname, bir kişinin bir borcu veya yükümlülüğü yerine getirdiğini veya borcu tahsil ettiğini beyan ettiği hukuki bir belgedir..

İbraname neden imzalatılır?

İş hukukunda ibraname, işçinin işten ayrılırken ücret, fazla çalışma, yıllık ücretli izin alacağı, ihbar ve kıdem tazminatı gibi alacaklarını aldığına ve bir başka alacağı kalmadığına dair imzalanmaktadır.

İbraname delil niteliği taşır mi?

İşveren işyerinden ayrılan işçiden, ücret, ikramiye gibi bütün alacaklarını aldığına ve başka bir alacağının kalmadığına dair ibraname alabilir. Bu belge mahkemelerce de tanınan ve delil niteliği bulunan bir belgedir.

İbraname imzalamazsa ne olur?

İşveren ödemeleri banka yoluyla yapmış ve bu ödemeleri belgelemişse, işçinin ibranameyi imzalamamış olması işverenin ödemelerini ispatlayabilmesi için yeterli olacaktır.

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu