İçtihatlar

Hakaret İçeren Tweetlerin Retweet Edilmesi

Hakaret içeren tweetlerin retweet edilmesi suç oluşturur.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi

Esas: 2018/7790 Karar: 2019/1445 K.Tarihi:16.01.2019

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesinde düzenlenmiş olup bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

Hakaret suçu işlenirken isnat edilen fiil veya olgu veya sövme “bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte” değilse mağdurun kendi şerefinin ve onurunun lekelendiğini ileri sürmesi yeterli değildir.

Hukuka aykırılık ve haksızlık derecesi, somut olaya göre belirlenmektedir. Hakaret suçunun kişinin gıyabında işlenebilmesi için en az üç kişiyle ihtilat edilerek işlenmesi gerekir. Hakaret suçu; sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlendiğinde de aynı cezaya hükmolunur.

Hakaret suçunun nitelikli halleri; suçun kamu görevlisine görevinden dolayı, dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı, kişinin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde gerçekleşir. Bu halde ceza bir yıldan az olamaz. Hakaret suçu, alenen işlenirse ceza altıda bir oranında artırılır. Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı hakaret edilmesi halinde, suçun kurulu oluşturan üyelere karşı işlendiği kabul edileceğinden zincerleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2018/7790 Esas, 2019/1445 Karar sayılı ve 16.01.2019 tarihli ilamında, hakaret içeren tweetlerin retweet edilmesi hakaret suçunu oluşturdu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2018/7790 E. 2019/1445 K. 16.01.2019 T.

“İçtihat Metni”

Bir fiilin işlendiği haberinin alınması üzerine, suçu takibe yetkili makamlar tarafından derhal hazırlık soruşturmasına başlanmasını ifade eden ilkeye “araştırma mecburiyeti ilkesi”; hazırlık soruşturmasının neticesinde fiilin takibini gerektirecek hususlarda fiilin ve failin belli olması, yeterli emareler teşkil edecek vakıaların bulunması, başka bir ifade ile, şüphelerin ciddi olduğunun tespit edilmesi ve dava şartlarının gerçekleşmiş olması durumunda, yetkili makam tarafından kamu davasının açılmasını ifade eden ilkeye ise “kamu davasını açma mecburiyeti ilkesi” denilmektedir.

Diğer taraftan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 13. maddesi uyarınca da, temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen kimselere etkili bir başvuru yapma hakkı tanınması zorunlu olup, anılan hükmün uygulanmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarında, (Örn: Vilko E. – Finlandiya kararı 2007; Sürmeli – Almanya kararı 2006) etkili başvuru yolunun hem teoride, hem pratikte erişilebilir, yeterli ve etkili olması gerektiği belirtilmektedir.

İncelenen dosyada, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu @… kullanıcı adlı twitter hesabından müştekiden bahsedilerek paylaşımlar (retweetler) yapıldığının anlaşılması karşısında; CMK’nın 170/2. maddesi uyarınca dosyadaki mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği hususunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Şüphelinin eyleminin sübut bulup bulmadığı hususu, tüm kanıtların, mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır.

Sonuç ve Karar:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden,

1- Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/02/2018 tarihli ve 2018/1660 değişik iş sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu