Genel Hukuki Bilgiler

Düğün, Kına Gecesi, Nişan Yasaklandı Mı?

Ülkemiz genelinde hızla artan koronavirüs vakaları neticesinde Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiye kararları ve Cumhurbaşkanı’nın talimatları ile İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliklerine gönderilmek üzere 02.09.2020 tarihinde yeni bir genelge yayınlandı. Bu genelge ile insan kalabalıklarının yoğunlaştığı düğün, kına gecesi, kız alma, çeyiz çıkarma, nişan, sünnet gibi etkinliklere kısıtlamalar getirildi.

Genelgeye göre etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köylerde veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirtilen saatlerle sınırlı kalması zorunlu tutuldu.

Bu kapsamda Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinlikler YASAKLANDI ve Nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ve nikahların en fazla 1 saat içerisinde tamamlanması zorunlu kılındı.

Nikâh Merasimi Şeklinde Yapılacak Olan Düğünlerde Uyulması Zorunlu Olan Tedbirler

  1. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanları da kapalı olması zorunluluğu geldi.
  2. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesinetoplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılması tamamen yasaklandı.
  3. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklandı.
  4. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerinde en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) bulunması zorunluluğu geldi. Bu yolla yasaklara ilişkin denetimin daha etkin olması amaçlandı.
  5. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi zorunlu kılındı.

Düğün Yasağı Ne Zaman Başlıyor?

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun “Umumi hıfzıssıhha meclisleri mahallin sıhhi ahvalini daima nazarı dikkat önünde bulundurarak şehir ve kasaba ve köyler sıhhi vaziyetinin ıslahına ve mevcut mahzurların izalesine yarayan tedbirleri alırlar. Sari ve salgın hastalıklar hakkında istihbaratı tanzim, sari ve içtimai hastalıklardan korunmak çareleri ve sıhhi hayatın faideleri hakkında halkı tenvir ve bir sari hastalık zuhurunda hastalığın izalesi için alınan tedbirlerin ifasına muavenet eylerler.” Ve “57 nci maddede zikredilen hastalıklardan biri zuhur ettiği veya zuhurundan şüphelenildiği takdirde aşağıda gösterilen tedbirler tatbik olunur: 1 – Hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz’ı. 2 – Hastalara veya hastalığa maruz bulunanlara serum veya aşı tatbikı. 3 – Eşhas, eşya, elbise, çamaşır ve binaların ve fennen intana maruz olduğu tebeyyün eden sair bilcümle mevaddın fenni tathiri. 4 – Hastalık neşreden haşarat ve hayvanatın itlafı. 5 – Memleket dahilinde seyahat eden eşhasın icap eden mahallerde muayenesi ve eşyalarının tathiri. 6 – Hastalığın sirayet ve intişarına sebebiyet veren gıda maddelerinin sarf ve istihlakinin men’i. 7 – Dahilinde sari ve salgın hastalıklardan biri zuhur eden umumi mahallerin tehlike zail oluncaya kadar set ve tahliyesi.” Hükümleri uyarınca yasakların en geç 04.09.2020 CUMA gününden itibaren uygulanması öngörülmüştür.

Düğün Yasağına Uymamanın Cezası Nedir?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca sözü geçen tedbirlere ve yasaklara aykırı hareket edenler fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirdeiki yüz elli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır.

Yine Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi ile de 100 TL ile 392 TL arasında para cezası öngörülmüştür.

Bunların yanı sıra karantina altında bulunması gereken kişiler karantina kurallarına uymamak suretiyle bu yasaklara aykırı davrandığında Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi gereğince topluma karşı suç işlediğinden bahisle 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Para Cezasına Nasıl İtiraz Edilir?

İdari para cezaları muhatabı olan kişilere iletildiğinde itiraz süresi ve merciinin gösterilmesi gerekir. İdari para cezalarına 15 günlük süresi içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’nde itiraz edilebilir.

Stj. Av. Sena TÜRK & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu