İçtihatlar

Bankalar Avukatın Müvekkili ile İlgili Talep Ettiği Bilgileri Paylaşmak Zorundadır

Vekaletnamede özel yetki bulunmasa dahi bankalar avukatın müvekkili ile ilgili talep ettiği bilgileri paylaşmak zorundadır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/3192, Karar: 2017/5178, K. Tarihi: 09.10.2017

Bankaların kişilere bilgi verme yükümlülüğü, hem bankacılık kanunu hem de kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bankalar, müşterilerinin verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, bankalar, müşterilerinin kişisel verilerini işlerken, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeli, açık rızalarını almalı ve veri güvenliğini sağlamalıdır. Bankaların vergi daireleri ile bilgi paylaşım yükümlülüğü ise, kişilerin özel hayatı ile devletin vergisel mali çıkarları arasındaki adil denge ile uygulama bulmalıdır.

Avukata verilen özel vekaletname, belirli bir iş veya işlem için başka bir kişiye yetki veren bir belgedir. Örneğin, boşanma, gayrimenkul alım satımı, şirket kuruluşu veya hisse devri gibi konularda avukata özel vekaletname verilebilir. Özel vekaletname vermek için notere gitmek ve avukatın adını, soyadını, baro sicil numarasını ve vekalet verilen iş veya işlemin niteliğini belirtmek gerekir. Ayrıca, bazı özel vekaletnamelerde fotoğraf da istenebilir. Özel vekaletname ile avukat, sadece vekaletnamede yazılı olan iş veya işlemi yapabilir ve müvekkilini temsil edebilir.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2016/3192 Esas, 2017/5178 Karar sayılı ve 09.10.2017 tarihli ilamında; vekaletnamede özel yetki bulunmasa dahi bankaların avukatın müvekkili ile ilgili talep ettiği bilgileri paylaşmak zorunda olduğu içtihat edilmiştir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/3192, Karar: 2017/5178, K. Tarihi: 09.10.2017

Taraflar arasında görülen davada … 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 07/01/2016 tarih ve 2015/512-2016/2 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davalı bankadan müvekkiline ait vadeli hesabın halen bulunup bulunmadığı, varsa bakiyesinin ne olduğu, mevcut değilse nedeninin ne olduğu hakkında bilgi verilmesinin istendiğini, davalı bankanın ibraz edilen vekaletnamede bankalardaki hesaplar hakkında her türlü bilgi belge v.s. talep etme yetkisi verilmediğinden vekiline bilgi verilmeyeceğinin bildiğini, davacı adına bankaya yapılan müracaatla ilgili taraflarına bilgi verilmemesi işleminin Bilgi Edinme Kanunu ve Avukatlık Kanunu’na aykırı olduğunu ileri sürerek; muarazanın giderilmesini, davalı bankanın müvekkili adına olan hesapla ilgili tarafına bilgi verilmesi yönünde hüküm kurulmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili bankanın işleminin yasa ve usule uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyularak tüm dosya kapsamına göre; dava, genel vekaletnameye dayanılarak müvekkilinin hesabı ile ilgili bilgilerin banka tarafından verilmesi istemine ilişkin olduğu, davacı vekili tarafından 10/05/2013 tarihli … Banksı Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçesi ile davacı adına … … Şubesinde açılan hesabın akıbetinin bildirilmesinin istendiği, banka tarafından bu talebin 02/09/2013 tarihli yazı ile reddedildiği, Bankacılık Kanunu’nun 73/3. maddesinin sır saklama yükümlülüğüne ilişkin olduğu, dava konusuyla ilgisinin olmadığı, Bankacılık Kanunu’nda, vekillerin bankalardan (bizzat) müvekkillerinin hesabına ilişkin olarak bilgi ve belge istemesi halinde, vekaletnamelerinde özel yetki bulunması gerektiğine dair bir düzenleme bulunmadığı, davacı adına vekaletnameye istinaden istenilen bilgilerin Avukatlık Kanunu’nun 2/3. maddesi gereğince davacının vekiline bildirilmesinin gerektiği, bu hususta vekaletnamede özel yetkiye ihtiyaç bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile davacı vekilinin davalı bankadan Avukatlık Kanun’un verdiği yetkiye istinaden davacı adına istediği bilgi ve belge suretlerinin davalı banka tarafından davacıya veya vekiline verilmesi suretiyle taraflar arasındaki muarazanın giderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 09/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu