İçtihatlar

Babanın İştirak Nafakasını Ödemesinin Gerekmemesi

Çocuğun nafaka ödeyen babanın yanında kalması halinde baba tarafından nafaka ödenmesi gerekmez.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

2018/4960 Esas, 2019/591 Karar numaralı, 21.01.2019 Karar tarihli

İştirak nafakası, boşanma sonucunda çocuğun velayeti kendisine verilmemiş olan eş tarafından diğer eşe çocuğun bakım ve giderleri için ödenen nafakadır. İştirak nafakası boşanma davasının açılması ile veyahut sonrasında ayrı bir dava ile talep edilebilecektir. İştirak nafakası hesaplanırken dikkat edilen ölçütler çocuğun eğitim, giyim, yiyecek, sağlık, barınma, ulaşım gibi giderleridir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, 21.01.2019 tarihli kararında, nafaka borçlusu babanın boşandıktan sonra müşterek çocuğun kendisinin yanında kalması, tüm ihtiyaçlarının baba tarafından karşılanması sebebiyle nafaka ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını belirtmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi

2018/4960 Esas, 2019/591 Karar numaralı, 21.01.2019 Karar tarihli

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından … 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) 2012/32 Esas-2012/13 Karar sayılı boşanma ilamında lehine hükmedilen yoksulluk nafakası ve müşterek çocuk lehine hükmedilen iştirak nafakasının tahsili amacıyla başlatılan ilamlı takipte, borçlunun icra mahkemesine başvurusunda sair itirazlarının yanı sıra alacaklı ile boşandıktan sonra müşterek çocuğun kendisinin yanında kaldığını, tüm ihtiyaçlarının kendisi tarafından karşılandığını, bu nedenle nafaka ödeme yükümlülüğünün bulunmadığını belirterek icra emrinin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece davanın reddine karar verildiği görülmektedir.

Lehine nafakaya hükmedilen çocuk yönünden borçlunun nafaka ödemekle sorumlu tutulabilmesi için çocuğun alacaklı yanında bulunması gerekir. Borçlu bunun aksini ileri sürerek, velayeti alacaklıya bırakılan müşterek çocuğun boşandıktan sonra kendi yanında kaldığını iddia etmekte olup, bu iddiası her türlü delille ispatlanabilir. Buna göre, mahkemece, müşterek çocuğun boşandıktan sonra borçlu baba yanında kaldığına ilişkin idiianın borçlunun bildirdiği her türlü delil incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve dar yetkili icra mahkemesince tanık dinlenemeyeceği gerekçesi ile bu yöndeki itirazın da reddi yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/01/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu