İçtihatlar

Çalışan ve Düzenli Bir Geliri Olan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Boşanmanın mali sonuçlarından birisi de nafakadır. Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiş iki çeşit nafaka türü vardır. Bunlardan ilki ortak çocukların geçim ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan iştirak nafakası iken diğeri yoksulluk nafakasıdır. Türk Medeni Kanunu’nun 175. Maddesine göre Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Bu şart oluştuğu takdirde nafaka yükümlüsünün kusurlu olup olmaması aranmaz. Ancak buna karşılık diğerine göre daha ağır kusurlu eşe yoksulluk nafakasına hükmedilemez.

Hakim yoksulluk nafakasına kendiliğinden hükmedemez. Yoksulluğa düşecek kişinin bunu talep etmesi gerekir. Yoksulluk nafakasını kadın eş de erkek eş de talep edebilir. Talep eden kişinin ağır kusurlu olmaması ve boşanma ile birlikte yoksulluğa düşecek olması aranır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/16665 Esas, 2018/5562 Karar sayılı ilamında çalışan ve düzenli bir maaşı olan kadına yoksulluk nafakası bağlanamayacağına hükmetmiştir.

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi

ESAS: 2016/16665

KARAR: 2018/5562

TARİH: 25/04/2018

MAHKEMESİ: Aile Mahkemesi

DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından kusur belirlemesi, nafakalar ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Toplanan delillerden kadının çalıştığı, düzenli ve sürekli geliri bulunduğu anlaşılmaktadır. Kadın yararına TMK m. 175 koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermek gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin ise yukarıda l. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 25.04.2018

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu