İçtihatlar

Öğretmenin Çubukla Öğrencinin Eline Vurması Suçtur

Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma Silahla Yaralama Suçunu Oluşturur

Öğretmenin çubukla öğrencinin eline vurması, kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak ‘silahla’ basit yaralama suçunu oluşturur.

3. Ceza Dairesi         2020/10833 E.  ,  2020/7606 K.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda kasten adam yaralama suçu , hangi aletlerin silah sayılabileceği düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçu, bir kimsenin başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak amacıyla yapılan eylemlerdir. Basit kasten adam yaralama suçu, TCK m.86 ‘ da düzenlenmiştir.

Kasten yaralama 

 Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek fıkra: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama fiilinin kişi  üzerindeki  etkisinin basit  bir  tıbbî  müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(3) Kasten yaralama suçunun;

 1. a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,
 2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı
 3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
 4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
 5. e) Silahla,
 6. f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.)Canavarca hisle,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır. 

Silah, savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç olarak tanımlanmaktadır. TCK’nın 6/1.f maddesinde düzenlenmiş olup İşbu maddede  her suç için uygulanabilir genel bir silah tanımı yapılmamıştır. TCK’da yapılan silah tanımı içerisinde silah kelimesi geçen tüm maddeleri kapsayacak nitelikte silah tanımı yapılmıştır. Bundan dolayı hangi aletlerin silah sayılması gerektiği, suç tiplerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Madde 6- (1) Ceza kanunlarının uygulanmasında

 1. f) Silah deyiminden;
 2. Ateşli silahlar,
 3. Patlayıcı maddeler,
 4. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
 5. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
 6. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,

Anlaşılmaktadır.

 1. Ceza Dairesi         2020/10833 E.  ,  2020/7606 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kasten yaralama

HÜKÜM:Beraat

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Oluşa ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın öğretmen olarak görev yaptığı okulda mağdurun öğrenci olduğu, ders sırasında gürültü yapılmasına sinirlenen sanığın projeksiyon cihazını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir defa vurmak suretiyle kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak üzerine atılı silahla basit yaralama suçunu işlediği gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu, tedip hakkının kullanıldığından ve suçun unsurlarının oluşmadığından bahisle yasal olmayan gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle 6723 sayılı Kanun’un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 24.06.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu