Miras ve Mirasçılık Hukuku

Miras hukuku, mirasbırakanın ölümüyle beraber; ölüm ile sona ermeyen mirasçılara intikal edebilecek hak ve borçlara ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. Miras hukukunun ana temeli özel mülkiyetin devamlılığıdır. Yani özel mülkiyete tabi şeyler, yine özel mülkiyete tabi olmalı ölümle beraber devlete geçmemelidir. Böylece ölen kişinin kişiye bağlı olan alacak ve borçlar dışındaki alacak ve borçlar mirasbırakanın yerini alan kişiler üzerinden devam eder.

Miras hukuku temelini Anayasa'nın 35. maddesinden almaktadır. Bu maddeye göre; "Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bunlar ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlandırılabilir."  Anayasadan sonra miras hukukunun en önemli kaynağı Türk Medeni Kanunu'dur. Miras hukuku 3. kitap olarak kanunda düzenleme alanı bulmuştur.

Miras hukukunun anlaşılabilmesi için bazı kavramların açıklanmasına gerek vardır. Miras; mirasbırakan sıfatındaki kişinin ölümüyle mirasçılara geçen alacak ve borç ilişkileridir. Mirasbırakan; ölümü sonucu özel hukuk ilişkilerinin düzenlendiği kişidir. Mirasbırakan yalnızca gerçek kişi olabilmektedir. Mirasçı kavramı ise; mirasbırakanın malvarlığı üzerinde külliyen halef olacak kişidir. Son olarak tereke kavramının da açıklanması gerekmektedir; mirasbırakanın ölümü sonucu mirasçılara kalan özel hukuk ilişkilerinin tamamıdır.

Türk Medeni Kanunu'na göre iki çeşit mirasçılık söz konusudur. İlki yasal mirasçılık olup bu mirasçılık türünde mirasbırakanın iradesi söz konusu değildir. Mirasbırakanın yasal mirasçıları kanunlar tarafından düzenlenmiştir. İkincisi atanmış mirasçılık olup bu mirasçıları mirasbırakan seçmiştir.

Miras davasının konusu olan tapu tescili davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri iken miras davasının konusu terekenin tespitiyse görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Murisin e-mail hesabına bağlı olan bulut depolama dijital malvarlığı niteliğinde olup terekeye dahil edilmelidir.

Kategori: Miras ve Mirasçılık Hukuku

0 Yorum 1510 Gösterim

Murisin e-mail hesabına bağlı olan bulut depolama dijital malvarlığı niteliğinde olup terekeye dahil edilmelidir.

Miraçılara intikal eden miras bırakanın sağlığında sahip olduğu mal varlığına (hak ve borçlarına) ölümünden sonra tereke denmektedir. Tereke tespiti davası ile miras bırakanın ölümünde terekesine dahi...

Devamı
Evlilik akdi kurulurken iyi niyetli olmayan kişi, ölen eşin mirasçısı olamaz

Kategori: Miras ve Mirasçılık Hukuku

0 Yorum 1535 Gösterim

Evlilik akdi kurulurken iyi niyetli olmayan kişi, ölen eşin mirasçısı olamaz

Evliliğin mutlak butlanla sakat olması durumunda sağ kalan eşin evlilik akdinin kurulması sırasında iyi niyetli olmadığı, eşlerden birinin ölümünden sonra ilgililer ve hukuki yararı olanlar tarafından...

Devamı
Vasiyetnamenin İptali

Kategori: Miras ve Mirasçılık Hukuku

0 Yorum 4572 Gösterim

Vasiyetnamenin İptali

Bir ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetnamenin hangi nedenlerle iptal edileceği 4721 sayılı Medeni Kanun’da düzenlenmiştir. Vasiyetnamenin iptal edilmesi için kanundaki sebeplerin varlığı yeterli değild...

Devamı
Miras Sözleşmesi Nedir?

Kategori: Miras ve Mirasçılık Hukuku

0 Yorum 3991 Gösterim

Miras Sözleşmesi Nedir?

Miras sözleşmesi, miras bırakan ile karşı taraf arasında yapılan iki taraflı bir hukuki işlemdir. Yapılması kişiye sıkı sıkıya bağlıdır. İşlem mirasa ilişkin olup bir borç doğurmaz. Miras sözleşmesi i...

Devamı
Evlatlıktan Reddedilmek Mümkün Mü?

Kategori: Miras ve Mirasçılık Hukuku

0 Yorum 2373 Gösterim

Evlatlıktan Reddedilmek Mümkün Mü?

Türk hukukunda evlatlıktan reddetme konulu bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple yeşilçam filmlerinde sıklıkla duyduğumuz “Seni evlatlıktan reddederim.” gibi cümleler hukuki anlamda bir sonuç doğu...

Devamı
Vasiyetname Nedir?

Kategori: Miras ve Mirasçılık Hukuku

0 Yorum 1873 Gösterim

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname, miras bırakanın son istek ve arzularını dile getirdiği, olan mal varlığının dağıtılması konusundaki isteklerini dile getirdiği yazılı veya sözlü beyanlardır. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun...

Devamı
Miras Payımı Devredebilir Miyim?

Kategori: Miras ve Mirasçılık Hukuku

9 Yorum 5844 Gösterim

Miras Payımı Devredebilir Miyim?

Miras payının devri, pay sahibi olan mirasçılardan birinin miras payını iştirak bozulmadan diğer mirasçıya veya mirasçılara devretmesidir. Miras payını devri sözleşmeleri Türk Medeni Kanununda özel ol...

Devamı
Mirasın Reddi

Kategori: Miras ve Mirasçılık Hukuku

0 Yorum 1739 Gösterim

Mirasın Reddi

Miras bırakanın ölümü ile birlikte geride kalan yasal ve kanuni mirasçılarının, miras bırakanın bıraktığı malvarlığını bir bütün halinde kabul etmediğini beyan etmesine reddi miras denir.

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ