Aile (Boşanma) Hukuku

Aile, insanın tabii bulunduğu en küçük topluluktur. Diğer topluluklar ise ailenin gelişmesi ve büyümesiyle ortaya çıkmıştır. İnsan topluluğunun temeli olması sebebiyle aile sosyolojik gelişimin her alanında var olmaktadır.

Aile hukuku, aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Aile ilişkisi kavramı doğumla başlayan ve ölüme kadar devam eden bir ilişkidir. Bu durumda çocuk ister evlilik içi ister evlilik dışı bir ilişkiden doğsun anne ve babasıyla çocuk arasında hukuki ilişki mevcuttur.

Tüm hukuk alanları gibi aile hukuku da temelini Anayasa'dan almaktadır. Anayasa'nın 41. maddesine göre; "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir." Böylece Anayasa bu maddeyle ailenin Türk hukukundaki önemini ortaya koymuştur.

Aile hukukunun özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Aile hukukunda bireylerin kurabileceği ilişkiler kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır.
  • Aile hukuku büyük ölçüde emredici kurallarla düzenlenmiştir.
  • Aile hukuku çocukları ve zayıfları korumayı amaçlamaktadır.
  • Aile hukuku toplumun temeli olduğundan devletin müdahalesi altındadır.
  • Aile hukukundaki ilişkiler belirli şekillere bağlıdır.

Aile hukukunun uğraştığı en temel konulardan biri evlilik olup, evliliğin nasıl kurulduğu, hangi hükümlere tabi olacağı, evliliğin nasıl sona ereceği aile hukukunun sorunlarındandır. İkinci grup sorun ise evlilik içinde veya evlilik dışında doğan çocuğun annesi-babası ve diğer hısımlarıyla ilişkilerinin düzenlenmesindeki soybağı sorunudur. Ayrıca aile hukuku küçükler ve korumaya ihtiyacı olan erginlerin de devlet kontrolünde korunmasını yani vesayet ilişkisini de düzenler.

Aile hukukunun içinde düzenleme bulan konular ise şu şekildedir; nişanlılık, evlilik, evlilikte mal rejimleri, hısımlık ve soybağı, boşanma, vesayet ve kayyımlık.

Evlilik birliği aile hukukunun temel konusu olup evlenme ile kurulan evlilik birliği ölüm, iptal veya boşanma ile sona erer. Evlilik birliği süresince bazı kişisel ve mali yükümlülükler söz konusu olup bu yükümlülükler de aile hukuku kapsamında incelenmektedir.

KAYINVALİDENİN NİŞAN ÖNCESİ GELİNİN BASENLERİNİ KONTROL ETMESİ VE BU SEBEPLE NİŞAN ATILMASI MANEVİ TAZMİNAT SEBEBİDİR.

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1426 Gösterim

KAYINVALİDENİN NİŞAN ÖNCESİ GELİNİN BASENLERİNİ KONTROL ETMESİ VE BU SEBEPLE NİŞAN ATILMASI MANEVİ TAZMİNAT SEBEBİDİR.

Nişanlılık ilişkisinin tek tarafın kusuru ile bozulması sonucu karşı taraf hem maddi hem de manevi açıdan zor duruma düşecektir. İşbu sebeple Medeni Kanun, nişanın bozulması sonucunda taraflara maddi ...

Devamı
Evlilik birliği içinde doğan çocukların başkasından olduğu anlaşılana kadar baba tarafından yapılan masraflar biyolojik babadan tazmin edilebilir.

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1465 Gösterim

Evlilik birliği içinde doğan çocukların başkasından olduğu anlaşılana kadar baba tarafından yapılan masraflar biyolojik babadan tazmin edilebilir.

Zararı ve zarar verenin kusurunu ispat yükü zarara uğrayandadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tu...

Devamı
Boşanma Davasında Kadının Hasta Kocasına Bakması Af Anlamına Gelmez

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1454 Gösterim

Boşanma Davasında Kadının Hasta Kocasına Bakması Af Anlamına Gelmez

“Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir.Davaya hakk...

Devamı
Çalışan ve düzenli bir geliri olan kadın için nafakaya hükmedilemez

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1523 Gösterim

Çalışan ve düzenli bir geliri olan kadın için nafakaya hükmedilemez

Boşanmanın mali sonuçlarından birisi de nafakadır. Türk Medeni Kanunu ile düzenlenmiş iki çeşit nafaka türü vardır. Bunlardan ilki ortak çocukların geçim ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan işti...

Devamı
Güven sarsıcı hareketlerde bulunan ve eve gelmeyen eş, kıskançlık yapan eşin karşısında  ağır kusurludur

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1498 Gösterim

Güven sarsıcı hareketlerde bulunan ve eve gelmeyen eş, kıskançlık yapan eşin karşısında ağır kusurludur

Boşanma davası açan tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerekmektedir. Daha ağır kusurlu olan kişi boşanma davası açamaz. Daha ağır kusurlu olan taraf durumun gerektirmesi halinde az kusurlu...

Devamı
Eşin Sürekli İnternete Girmesi Ve Facebook İsimli Sosyal Paylaşım Sitesini Kullanması Boşanma Sebebidir

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1511 Gösterim

Eşin Sürekli İnternete Girmesi Ve Facebook İsimli Sosyal Paylaşım Sitesini Kullanması Boşanma Sebebidir

Genel boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 166. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir; “Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsı...

Devamı
Baba yerine üst soy olan dededen de nafaka istenebilmektedir.

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1630 Gösterim

Baba yerine üst soy olan dededen de nafaka istenebilmektedir.

Boşanma kararı sonrası hakim, çocuğun velayetini eşlerden bir tanesine vermektedir. Çocuğun velayeti hangi eşe verilmiş ise çocuğun bakımını o üstlenmiş olacaktır. Ancak çocuğun bakım, eğitim gibi gid...

Devamı
Çocuğu annesiyle görüştürmeyerek velayet görevini kötüye kullanan babadan velayet alınabilir.

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1481 Gösterim

Çocuğu annesiyle görüştürmeyerek velayet görevini kötüye kullanan babadan velayet alınabilir.

Velayet, kamu düzeninden olup anne ve babanın isteklerinden önce küçüğün menfaati dikkate alınmalıdır. Ayrıca velayetin kaldırılması ve değiştirilmesi şartları gerçekleşmedikçe, ana ve babanın velayet...

Devamı
Uzun süreli hapis cezası almak, boşanma nedenidir

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1664 Gösterim

Uzun süreli hapis cezası almak, boşanma nedenidir

Hukukumuzda boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri; zina, hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranışlar, suç iş...

Devamı
Doğum sebebiyle hastaneye yatırılan eşinin yanında olmamak, destek olmamak boşanma ve manevi tazminat sebebidir.

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1524 Gösterim

Doğum sebebiyle hastaneye yatırılan eşinin yanında olmamak, destek olmamak boşanma ve manevi tazminat sebebidir.

Boşanma 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzda düzenlenmiş olup boşanma sebepleri 161-167. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Boşanmada maddî ve manevî tazminat ise TMK madde 174’te şu şekilde düzenlenmi...

Devamı
Boşanma davasında ispat aracı olarak mahkemeye sunulan Facebook profilindeki arkadaş sayısının çokluğu eşin sadakatsiz davrandığının kanıtı olarak kabul edilemeyecektir.

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1576 Gösterim

Boşanma davasında ispat aracı olarak mahkemeye sunulan Facebook profilindeki arkadaş sayısının çokluğu eşin sadakatsiz davrandığının kanıtı olarak kabul edilemeyecektir.

Yargıtay'ın içtihatlarındaki sadakat kriterlerini göre eşler; Cinsel sadakat, duygusal sadakat, fiziksel sadakat, görsel sadakat ve sosyal sadakat yükümlülüğüne uygun davranmak zorundadır. Evlilik bi...

Devamı
Boşanmada Manevi Tazminat

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1539 Gösterim

Boşanmada Manevi Tazminat

Erkeğin eşine karşı başkaları gibi güzel bir eşinin bulunmadığına ilişkin sözler söylemesi manevi tazminata hükmedilmesini gerektirir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğ...

Devamı
Başlık Parasının Talep Edilememesi

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1714 Gösterim

Başlık Parasının Talep Edilememesi

Taraflar arasındaki (asıl davada) manevi tazminat - (karşı davada) maddi tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl ve karşı davanın ayrı ayrı kısmen kabulüne yönelik olarak veri...

Devamı
Erkeğin kadının ailesine ağza alınmayacak küfürler etmesi boşanma sebebi olup erkek tamamen kusurludur

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 2669 Gösterim

Erkeğin kadının ailesine ağza alınmayacak küfürler etmesi boşanma sebebi olup erkek tamamen kusurludur

Türk Medeni Kanunu madde 185 hükmü uyarınca evlenme ile eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Evlilik birliğinin kurulması ile eşlerin hakları ve bu birliğin birlikte mutluluğunu sağlamak, çoc...

Devamı
Velayeti Kendisine Verilen Kadın, Çocuğuna Kendi Soyadının Verilmesini Talep Edebilir

Kategori: Aile (Boşanma) Hukuku

0 Yorum 1562 Gösterim

Velayeti Kendisine Verilen Kadın, Çocuğuna Kendi Soyadının Verilmesini Talep Edebilir

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 321. maddesinde “Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; (…) soyadını taşır. Ancak, ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun bekârlık soyadını t...

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ