İş Hukuku

Kuruluşların Denetimi ve Sona Ermesi

Kuruluşların Denetimi Ve Sona Ermesi;

Kuruluşların Denetimi

Sendika ve konfederasyonların denetimi iç denetim ve dış denetim olmak üzere ikiye ayrılır. İç denetim, idari ve mali konularda Kanun ve kuruluşun tüzük hükümlerine göre kuruluşun denetleme kurulu tarafından yapılır. Denetimde, yönetim ve işleyişin, gelir, gider ve bilançoların ve bunlarla ilgili işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygunluğu incelenir. Dış denetim, kuruluşun gelir ve giderlerine ilişkin mali konularda mali müşavirlerce yapılır.

Defter Tutma Yükümlülüğü

Kuruluşlar, aşağıda yazılı defter ve kayıtları tutmak zorundadır:

 • Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri
 • Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu karar defterleri
 • Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri
 • Aidat kayıtları, yevmiye ve envanter defterleri ile defterikebir
 • Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler

KURULUŞLARIN FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI VEYA SONA ERMESİ

Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması veya Kapatılması Nedenleri

 • Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara aykırı faaliyetlerde bulunmak
 • Tüzük ve belgelerdeki eksiklik ve kanuna aykırılık

Kuruluşun Kendiliğinden Sona Ermesi

Kuruluşlar aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:

 • Amacın gerçekleşmesi
 • Amacın gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi
 • İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması
 • Borç ödemede acze düşmüş olması
 • Olağan genel kurul toplantısının 2 defa üst üste yapılmaması
 • Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi

Kuruluşun Feshi

Kuruluşlar genel kurul kararıyla feshedilerek sona erebilir. Genel kurul, kuruluşun feshine, üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verebilir.

Faaliyetin Durdurulmasının Sonuçları

Kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması halinde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 7. ve 12. bölümleri arasında belirtilen işlemler ve uygulamalar, durdurma kararıyla birlikte askıya alınır. Kuruluşların faaliyetlerinin durdurulmasının bir diğer sonucu, kuruluşa mahkeme tarafından kayyım atanmasıdır.

Sona Ermenin Sonuçları

Kuruluşun sona ermesinin sonucu tüzel kişiliğin de sona ermesidir. Kuruluşların bir diğer sonucu ise malvarlığın tasfiyesidir. Malvarlığının tasfiyesine ilişkin olarak düzenlenen hükümler emredici nitelikte olduğundan kuruluşların malvarlıkları aşağıda belirtilenler dışında başka bir kurum veya kişiye bırakılmaz.

 • Sendikaların malvarlığının devri veya tasfiyesi

Tüzüğünde hüküm bulunması kaydıyla tüzel kişiliği sona eren sendikanın mal varlığı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre kurulmuş aynı nitelikteki bir sendikaya ya da üyesi bulunduğu konfederasyona; konfederasyon üyesi değilse aynı nitelikteki bir konfederasyona bırakılabilir.

Konfederasyonun sona ermesi hâlinde, tüzüğünde hüküm bulunması kaydıyla mal varlığı, üyesi bulunan sendikalara bırakılabilir.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu