İçtihatlar

İşveren Aleyhine Tanıklık

İşveren aleyhine yaptığı tanıklık sonrası işçinin işyerinde farklı muamelelere maruz kalması mobbing olup işçi için haklı fesih sebebidir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2010/35500 Karar: 2012/44486 K. Tarihi: 27.12.2012

Mobbing, iş hayatında sistematik olarak tekrarlanan ve çalışanın psikolojik veya fiziksel sağlığına zarar veren davranışların tümüne verilen bir addır. Bu davranışlar, kişiyi yıldırmak veya bezdirme amaçlı olabilir ve mağdurun çalışma hayatında huzursuzluk, stres, kaygı gibi olumsuz etkiler yaratabilir.

Bu davranışların en yaygın örnekleri arasında işçinin kendini ifade etmesinin engellenmesi, sürekli eleştirilmesi ve azarlanması, fikirlerinin dikkate alınmaması, dedikoduların yapılması, iş tanımı dışında işler verilmesi ve sürekli yer değiştirilmesi gibi durumlar yer almaktadır.

Eğer mobbing mağduru çalışanın işyerindeki yaşamı işverenin mobbing uygulaması nedeniyle çekilmez hale gelmişse ve çalışan bu durumu işverene bildirmiş olmasına rağmen herhangi bir çözüm bulunmamışsa, mobbing haklı fesih sebebi olarak kabul edilebilir. Ancak bu durumun ispatlanması gerekmektedir.

Mobbinge maruz kalan çalışan, haklı fesih sebebiyle iş sözleşmesini sonlandırmayı tercih edebilir ve işverenden tazminat talep edebilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2010/35500 Esas, 2012/44486 Karar sayılı ve 27.12.2012 tarihli ilamında; işçinin yaptığı bir tanıklıktan dolayı çalışmakta olduğu işyerinde farklı muameleye maruz kalması ve yazılı muvafakati alınmaksızın çalışmakta olduğu yerin değiştirilmesi, mobbing olarak nitelendirildiği ve bu durum işçi için haklı fesih sebebi olduğu içtihat edilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2010/35500 Karar: 2012/44486 K. Tarihi: 27.12.2012

DAVA: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatlarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davacının davalı işverenin hakaret ettiğini ispatlayamadığı ve iş yerinde çalıştığı birimin şartlarının, iş ve çalışma koşullarının esaslı bir biçimde değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu olmayıp davacının tadilatı biten satış bölümünde yeniden gelip çalışması imkanı var iken bunu yapmamasının hukuken korunan bir yönünün olamayacağı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Somut olayda, davacının satın alma bölümünde çalıştığı ve iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürdüğü anlaşılmaktadır.

Mahkemenin yargılama sonunda iş sözleşmesinin davacı tarafından haksız olarak feshedildiği sonucuna ulaşması dosya kapsamına uygun düşmemektedir

Dosyadaki delillerden davacının yaptığı bir tanıklıktan dolayı çalışmakta olduğu davalı işyerinde farklı muameleye maruz kaldığı, savunmasının alındığı, yazılı muvafakati alınmaksızın çalışmakta olduğu yerin değiştirildiği, işyerinde çalışan bir şoförle aralarında bir ilişki olduğu yolunda doğruluğu ispatlanamayan bir kısım asılsız isnatlara maruz bırakıldığı, tüm bu uygulamaların davacı açısından yıldırma (mobbing) olarak kabulünün gerektiği, bu itibarla da davacının iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği anlaşıldığından, kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken reddine karar verilmesi isabetsizdir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 27.12 .2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu