İş Hukuku

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade davası iş sözleşmesi geçerli bir sebep olmaksızın feshedilen işçinin işine geri dönmek için başvurabileceği bir yoldur. İşçi iş mahkemesine başvurarak geçersiz bir nedene dayanılıp işten çıkarıldığını ispatlamak suretiyle işine yeniden kavuşabilir.

İşe İade Davası İçin Gerekli Şartlar

  1. İşçi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmalıdır.

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçi işe iade davası açamaz. Çünkü bu tür sözleşmelerde işçi ile işveren arasında bir süre belirlenmiştir ve bu süre sonunda iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer.

  1. İşyerinde 30 veya daha fazla işçinin çalışması gereklidir.
  1. İşçinin en az 6 aylık kıdeminin olması gerekir

İşyerinde 6 aydan daha az çalışan işçinin işe iade davası açması mümkün değildir.

  1. İşverence feshedilen iş sözleşmesinin geçerli bir nedene dayanmaması gerekir.

İşveren tarafında yapılan fesih geçerli bir nedene dayanmıyorsa eğer işçi bu yüzden işe iade davası açabilir. İş Kanununun 18. Maddesinde geçersiz fesih halleri sayılmıştır. Bunlar;

  • Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
  • İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
  • Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
  • Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
  • 74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
  • Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

Yukarıda açıklanan bu hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz.

İşe İade Davası Ne Zamana Kadar Açılabilir ?

İş Kanununun 20. Maddesine göre İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.” Yani işçi iş sözleşmesinin geçersiz bir nedenden ötürü feshedildiğini düşünüyorsa fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde arabulucuya başvurmalıdır.

İşe iade davalarında feshin geçerli bir nedene dayandığının ispatı İş Kanunu md. 20/2’ye göre işverene aittir. Fakat işçi feshin başkaca herhangi bir nedene dayandığını iddia eder ise bu iddiasını ispatla mükelleftir.

Sonuç

İşe İade davasının kabul edilmesi halinde işçi kesinleşen kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde işverene başvurmalıdır. Eğer işçi 10 gün içerisinde başvuruda bulunmaz ise yapılan fesih geçerli bir feshe dönüşür. İşveren bu başvurunun üzerine işçiyi 1 ay içerisinde işe başlatmak zorundadır. Eğer işveren bu süre zarfından işçiyi işe başlatmaz ise İş Kanunu md. 21’e göre en az 4 en fazla 8 aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Stj. Av. Büşra KARATAŞ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu