İçtihatlar

Eşin Telefonunu Karıştırmak

 

Eşin telefonunu karıştırmak suretiyle başka kadınlarla olan cinsel içerikli konuşmaların ekran görüntülerinin alınması hukuka aykırı delil olarak nitelendirilemez. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2021/478, Karar: 2021/1604, K. Tarihi: 23.02.2021

Ceza yargılamasında hukuka uymayan delil, hukuk kurallarına ve ceza muhakemesi hukuku normlarına aykırı şekilde elde edilen her türlü kanıt olarak tanımlanabilir. Hukuka uymayan deliller, bir anlaşmazlığın çözülmesi amacıyla ispat aracı olarak kullanılamaz.

Delillerin değerlendirilmesi, ceza muhakemesinde karar verme yetkisine sahip olan otoritelerin, toplanan kanıtlardan sonuç çıkarmaları ve bu sonuçları kararlarında kullanmaları anlamına gelir. Bir bulgunun delil olarak değerlendirilebilmesi için, öncelikle olayı doğru bir şekilde temsil etmesi, mantığa ve maddi gerçeğe uygun olması, ayrıca hukuka uygun olması gerekmektedir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2021/478 Esas, 2021/1604 Karar sayılı ve 23.02.2021 tarihli ilamında; eşin telefonunu karıştırmak suretiyle başka kadınlarla olan cinsel içerikli konuşmaların ekran görüntülerinin alınması hukuka aykırı delil olarak nitelendirilemeyeceği içtihat edilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

Esas: 2021/478, Karar: 2021/1604, K. Tarihi: 23.02.2021

 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile çocuklar yararına hükmedilen tedbir ve iştirak nafakalarının miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 Dava, kadın tarafından açılan Türk Medeni Kanunu’nun 166/1 maddesinde düzenlenen evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasıdır. İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonucunda boşanmaya sebebiyet veren olaylarda “Cinsel yönden güven sarsıcı davranışlarda” bulunan davalı erkeğin tam kusurlu olduğu belirtilerek tarafların boşanmalarına, davacı kadın yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş, hüküm taraflarca “Boşanma hükmü dışındaki yönlerden” istinaf edilmiştir. Bölge adliye mahkemesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, erkeğe yüklenen kusura ilişkin vakıanın hukuka uygun delillerle ispatlanamadığı, davacı kadın tarafından dosyaya delil olarak sunulan ve erkeğe ait olduğu iddia edilen ekran görüntülerinin, erkeğin telefonundan erkeğin rızası dışında hukuka aykırı olarak elde edildiği gerekçesiyle erkeğe kusur olarak yüklenen bu vakıanın gerçekleşmediği, kusursuz olan tarafın da Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2 maddesi uyarınca tazminatla sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle erkeğin istinaf talebi kabul edilerek kadının tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, kadının ise istinaf talebi esastan reddedilmiş, hüküm davacı kadın tarafından temyiz edilmiştir

 Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki SKYPE isimli sesli, görüntülü ve yazılı sohbet ve iletişim uygulaması üzerinden başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların ekran görüntüleri alınmak suretiyle dosyaya sunulan çıktıların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak hukuka aykırı bir şekilde elde edildiğinden bahsedilemez. Bu durumda,  davacı tarafça usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delilin hükme esas alınmasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır. O halde istinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesince, davacı kadın tarafından sunulan bu delil de dikkate alınarak hüküm kurulmak ve istinaf incelemesi buna göre yapılarak bir karar verilmek üzere hükmün münhasıran bu sebeple bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

 Sonuç: Temyiz edilen bölge adliye mahkemesi hükmünün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.23.02.2021

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu