İçtihatlar

Elektronik Kelepçe Kırmanın Suçu

Elektronik kelepçenin kırılarak atılması, kamu malına zarar verme suçunu oluşturur.

Yargıtay 23. Ceza Dairesi Esas: 2015/18875, Karar: 2016/10717, Tarih: 14.12.2016

Mala zarar verme, malvarlığına karşı suçlar arasında bulunmakta ve başkasına ait bir malın yıkılması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kirletilmesi olup Türk Ceza Kanunumuzun 151. Maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir; “Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.”

Yine Türk Ceza Kanunumuzun 152. Maddesinde işbu suçun nitelikli hali düzenlenmiş olup kamu kurumlarına ait eşyaya zarar verilmesi halinde fail hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Elektronik izleme gelişen teknoloji ile hayatımıza girmiş olup şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntemler ile toplum içinde izlenmesini ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu’nun 15/A maddesinde yer alan; “Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi elektronik cihazların kullanılması suretiyle de yerine getirilebilir.” hükmü gereğince yerine getirilmektedir. Elektronik izleme sistemlerinin en yaygın görünümü elektronik kelepçe uygulamasıdır.

Elektronik kelepçenin kırılarak atılmasının kamu malına zarar verme suçunu oluşturduğu Yargıtay 23. Ceza Dairesi 2015/18875 esas, 2016/10717 karar 14.12.2016 tarihli ilamıyla içtihat edilmiştir.

23. Ceza Dairesi   2015/18875 E.  ,  2016/10717 K. , 14.12.2016 T.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

SUÇ : Kamu malına zarar verme

HÜKÜM : TCK’nın 152/1-a, 62/1, 53, 58. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası, mükerrirlik

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

İşlediği bir suç nedeniyle hakkında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanunu 105/a maddesi gereğince elektronik kelepçe uygulanmak suretiyle 20.00-06.00 saatleri arasında konutu terk etmeme yükümlülüğü verilen sanığın 18/09/2013 günü 20.00 eve gelmediğinin tespit edilmesi üzerine Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından haber verilen polis memurlarınca yapılan soruşturmada sanığın elektronik kelepçeyi kırarak attığının tespit edildiği bu suretle kamu malına zarar verme suçunu işlediği iddia ve kabul olunan olayda;

İddia, sanığın tevil yollu ikrar içeren savunması, tutanaklar ve tüm dosya kapsamından, sanığın mala zarar verme eyleminin sabit olduğu anlaşıldığından mahkumiyeti yönündeki mahkeme kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 14.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu