İçtihatlar

Devamsızlık Tutanaklarının İşçinin Evlilik Hazırlıkları Yaptığı Tarihlerde Olması

İşçi hakkında tutulan devamsızlık tutanaklarının, işçinin evlilik hazırlıkları yaptığı tarihlerde olması halinde haksız fesih söz konusu olacaktır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

Esas: 2021/10624, Karar: 2021/14900, K.Tarihi: 26.10.2021

Haksız fesih, iş akdinin haklı bir sebep olmaksızın veya usulüne uygun olmayan bir şekilde sonlandırılmasıdır. Haksız fesih yapan taraf, karşı tarafa tazminat ödemekle yükümlüdür. Haksız fesih, İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’nda sadece iş güvencesi kapsamındaki işçiler için düzenlenmiştir. İş güvencesi kapsamına giren işçiler, işverenin haksız feshine karşı işe iade davası açabilirler.

İşe iade davası açmak için işçinin en az 6 ay süreyle çalışmış olması, işyerinde en az 30 işçi çalıştırılıyor olması ve fesih bildiriminde geçerli bir sebep gösterilmemiş veya gösterilen sebebin geçerli olmaması gerekmektedir. İşe iade davası, fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ay içinde açılmalıdır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2021/10624 Esas, 2021/14900 Karar sayılı ve 26.10.2021 tarihli ilamında; işçi hakkında tutulan devamsızlık tutanaklarının, işçinin evlilik hazırlıkları yaptığı tarihlerde olması halinde haksız fesih söz konusu olacağı içtihat edilmiştir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas: 2021/10624, Karar: 2021/14900, K.Tarihi: 26.10.2021

Davacı, evlenmek istediğini ancak büyüklerinin izin vermemesi nedeniyle kaçarak evleneceğini iş yerindeki üstlerine sözlü olarak bildirerek işe gelmeyeceğini beyan ettiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının 01.02.2013-12.02.2013 tarihleri arasında mazeret bildirmeden işe gelmediği için noterden keşide edilen ihtarname ile işe gelmeme nedenini bildirmesinin, aksi takdirde iş sözleşmesinin feshedileceğinin bildirildiğini, ihtarnameye cevap verilmediğini, iş sözleşmesinin 18.02.2013 tarihi itibariyle feshedildiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve aldırılan bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne dair verilen karar; davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 02.05.2016 tarihli kararıyla, iş sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle işverence feshi, işveren açısından haklı nedene dayandığı, bu durumda, davacının kıdem tazminatı isteminin reddi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur.

Mahkemenin 03.01.2017 tarihli kararıyla, bozma kararına karşı direnilmesine karar verilmiştir.

Direnme kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 25.05.2021 tarihli kararıyla, davacı işçinin ailesi tarafından onaylanmayan evliliği yapabilmek için B.K. isimli kişiyle anlaşarak kaçtığı, bu dönemde evlilik için resmî işlemleri yaptığı, hakkında tutanak düzenlenen sürede işe devam etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu dikkate alındığında somut olayın özelliklerine göre makul sürede işe devamsızlığın mazerete dayandığı,bu maddi ve hukukî olgulara göre, davacı işçinin devamsızlığı haklı bir mazerete dayandığından, iş sözleşmesinin işçinin devamsızlığı nedeniyle işverence feshedilmesi haksız bir fesih niteliğinde olduğu, hâl böyle olunca direnme kararının yerinde olduğu kabul edilerek, Dairemizce alacağın miktarı yönünden bir inceleme yapılmadığından bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.05.2021 tarihli kararıyla, dava dosyasının Dairemize gönderilmesi üzerine, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün

temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine, 26/10/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu