Ceza Hukuku

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası (TCK m. 105)

Cinsel taciz suçu, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak rahatsız eden kişinin cezalandırılması için düzenlenmiş bir suçtur. Cinsel taciz suçunun oluşması için failin mağdurun bedenine dokunması gerekmez. Sözlü, yazılı, görsel veya başka bir şekilde cinsel içerikli davranışlarla mağdurun rızası olmadan cinsel tacizde bulunulması yeterlidir.

Cinsel taciz suçunun mağduru herkes olabilir. Cinsel taciz suçunun cezası, mağdurun şikayeti üzerine verilir. Şikayet süresi altı aydır.

Cinsel taciz suçunun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Eğer suç çocuğa karşı işlenmişse, ceza altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri ise, suçun kamu görevlisi, eğitici, bakıcı, sağlık personeli gibi kişiler tarafından veya aynı işyerinde çalışmanın veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak veya teşhir suretiyle işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel Taciz Suçunda Fail ve Mağdur

Cinsel taciz suçu genel bir suçtur ve herkes bu suçun faili ve mağduru olabilir. Failin cinsiyeti veya mağdurun cinsiyeti bakımından özel bir ayrım bulunmamaktadır.

Cinsel Taciz Suçunun Maddi Konusu

Cinsel tacizin maddi konusu, tacize uğrayan kadın veya erkektir.

Cinsel Taciz Suçunda Fiil

Suçun eylemi, temas olmaksızın cinsel amaçlı davranışların gerçekleştirilmesidir. Cinsel taciz, mağdurun cinsel dokunulmazlığına yönelik sözlü veya yazılı saldırıları içerir, ancak cinsel saldırıya varmaz. Önemli olan, bu davranışların mağdurun cinselliğine yönelik olmasıdır. Vücuda temas etmeyen eylemler, örneğin cinsel amaçlı sözler, ıslık çalma, cinsel ilişki teklifinde bulunma veya cinsel organı gösterme şeklindeki hareketler, cinsel taciz suçunu oluşturabilir.

Suçun yapılış biçimi, telefon veya mektup gibi farklı iletişim araçlarıyla da gerçekleştirilebilir. Önemli olan, taciz içeriğinin mağdura ulaşacak nitelikte olmasıdır.

Cinsel tacizin oluşabilmesi için cinsel amaçlı davranışın birden fazla kez tekrarlanması gerekmez; bir kez yapılması bile karşı tarafı cinsel yönden rahatsız eden içerikteki davranış suçu oluşturabilir.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri

Cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli unsurlar şu şekilde sayılabilir;

  • Suçun çocuğa karşı işlenmesi,
  • Suçun kamu görevi veya hizmet ilişkisi, aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle islenmesi
  • Suçun vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi
  • Suçun aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi
  • Suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi
  • Suçun teşhir suretiyle işlenmesi

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri

Cinsel Taciz Suçunda Hukuka Aykırılık Unsuru

Hukuka aykırılık unsuru açısından, cinsel taciz suçunda ilgilinin rızası hukuka aykırılığı ortadan kaldırmaz.

Ergin olanlar ile onbeş yaşını doldurmuş, cinsel taciz şeklindeki davranışları algılama yeteneği gelişmiş çocukların rıza ehliyetleri bulunabilir.

Cinsel Taciz Suçunun Manevi Unsuru

Manevi unsur açısından, cinsel taciz suçu kasten işlenebilen bir suçtur. Suçun oluşabilmesi için failin “cinsel amaçla” hareket etmesi gerekir.

Cinsel Taciz Suçuna Teşebbüs

Bu suça teşebbüsün mümkün olup olmadığı konusu, öğretide farklı görüşlere neden olmuştur. Bir görüşe göre, icra hareketleri kısımlara bölünebiliyorsa, örneğin cinsel taciz niteliğinde sözler içeren bir mektubun postada kaybolması ya da başka birisinin eline geçmesi gibi durumlarda, bu suça teşebbüs mümkündür. Ancak Yargıtay’a göre, bu tür durumlar suça teşebbüsü mümkün kılmamaktadır. Failin cinsel amaçlı davranışları gerçekleştirmesiyle birlikte suç tamamlanmaktadır.

Cinsel Taciz Suçunda İştirak

İştirak, bu suça katılma durumunu ifade eder. Cinsel taciz suçu suça iştirak açısından önem arz etmez.

Cinsel Taciz Suçunda İçtima

Cinsel amaç taşımayan, salt huzur ve sükuneti bozmak amacıyla bir kişiye karşı sürekli olarak telefon etme, gürültü yapma veya benzeri hukuka aykırı davranışlarda bulunma, kişilerin huzur ve sükunetini bozan suçu oluşturur. Örneğin, bir apartmanın alt veya üst katında sürekli olarak öteberi çalarak gürültü yapmak gibi durumlar bu suça örnek olarak verilebilir.

Muhakeme ve Yaptırım

Cinsel taciz suçu, cinsel amaçlı olarak bir başkasını rahatsız eden kişinin cezalandırılması için düzenlenmiş bir suçtur.

Cinsel taciz suçunun soruşturması ve kovuşturması, mağdurun şikayeti üzerine başlar. Şikayet süresi altı aydır. Şikayetin yapılması için mağdurun 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Eğer mağdur 18 yaşından küçükse, şikayet hakkı kanuni temsilcisine aittir.

Cinsel taciz suçunun cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Eğer suç çocuğa karşı işlenmişse, ceza altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri ise, suçun kamu görevlisi, eğitici, bakıcı, sağlık personeli gibi kişiler tarafından veya aynı işyerinde çalışmanın veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak veya teşhir suretiyle işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa, verilecek ceza bir yıldan az olamaz. Cinsel taciz suçunun cezası, failin pişmanlık duyması, mağdurun affetmesi, failin mağdura tazminat ödemesi gibi nedenlerle hafifletilebilir veya kaldırılabilir. Cinsel taciz suçunun cezası, failin sabıkasız olması, cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, denetimli serbestlik, koşullu salıverilme gibi nedenlerle ertelenebilir veya indirilebilir.

Ekin Hukuk Bürosu olarak Ceza Hukuku alanında uzman avukat kadromuzla iletişime geçmek ve dava ve işlemlerinizi takip etmek için bize ulaşabilirsiniz.

Stj. Av. Nesrin KOŞAR & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu