İcra Hukuku - İflas Hukuku

Devletin kişilerin kendiliğinden hak almayı yasaklaması ve hukuk devleti olmanın gereği olarak kişilerin devletten haklarının korunmasını veya kaybedilmiş ise kazanılmasını talep etme hakları bulunmaktadır. Cebr-i icra hukuku/takip hukuku isimlerini de almakta olup maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin gücü ile fiilen yerine getirilmesini sağlayan karma nitelikte bir hukuk dalıdır. İcra hukuku ve İflas hukuku ise takip hukuku içerisinde yer alan alt dallardandır. Takip hukuku ile talebi bulunan bir kişinin talepte bulunmuş olduğu ve maddi hukuktan kaynaklanan bu talebin elde edilmesini gerçekleştirir. Bu talep, alacak ve borç anlamındadır. 

Takip işlemleri taraf takip işlemi ve icra takip işlemi olarak ikiye ayrılmaktadır. Taraf takip işlemi ile kastedilen, tarafların gerçekleştirdiği işlemler olup genellikle takibe yön veren işlemlerdir. İcra takip işlemleri ise kural olarak icra organları tarafından borçlu şahsa karşı gerçekleştirilen işlemlerdir. İcra organları tarafından gerçekleştirilmesi, borçluya karşı gerçekleştirilmesi ve cebri icranın ilerlemesini sağlayacak nitelikte yapılması icra takip işlemlerinin unsurlarıdır. Cebri icra genel hatları itibariyle ikiye ayrılmakta, bu başlıklar da kendi içerisinde ayrıma tabi tutulmaktadır:

 • Cüzi İcra ile;
  • İlamlı icra
  • İlamsız icra
   • Genel haciz yolu ile takip
   • Abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takip
   • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip
   • Kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu ile takip
 • Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip ile cüzi icradan bahsedilir.

Borçlu şahsın karşısında bir veya birkaç alacaklı yer alır ve borçlunun malvarlığı içerisinde kalan taşınır veya taşınmazlar ile cebri icra amcanın gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu durumda alacaklı tarafından borçluya karşı bir takip başlatılır, takibin kesinleşmesinin ardından borçlunun söz konusu alacak miktarına yeter miktardaki malı haczedilir, bu mallar satılır ve alacaklı kişinin alacağı ödenir.

 • Külli icra ile; borçlunun karşısında bütün alacaklıları yer alır ve söz konusu takibin konusunu borçlunun bütün malvarlığı oluşturur. Bu takip yoluna tüm borçlular için başvurulmamakta, yalnızca iflasa tabi borçlular için başvurulabilmektedir.

İflas takibi ile borçluya ait olan bütün menkuller satılır ve satıştan elde edilen para ile borçlunun bilinen bütün alacaklarına karşı ödeme gerçekleştirilir. Eğer borçlunun bütün menkul mallarının satışından elde edilen para ile alacaklıların tamamının alacağı karşılanamazsa, elde edilen para alacaklılar arasında garameten yani oranlarına bağlı olarak paylaştırılır.

Cebri icra hukukuna hâkim olan ilkeler ise şu şekildedir:

 • Tasarruf İlkesi,
 • Taraflarca Getirilme İlkesi.
 • Takibin İcra Organlarınca Yürütülme İlkesi,
 • Doğrudanlık İlkesi,
 • Takip Ekonomisi İlkesi,
 • Alenilik İlkesi,
 • Yazılılık-Sözlülük İlkesi,
 • Kanunilik İlkesi,
 • Paraya Çevirme İlkesi,
 • Cebri İcra Yollarının Sınırlı ve Belirli Olması İlkesi,
 • Cebri İcra Tedbirlerinin Sınırlı ve Belirli Olması İlkesi,
 • Şekle Sıkı Bağlılık İlkesi’dir.

Kanunumuzda İcra ve İflas Hukuku ile borçlu tarafından borcun ödenmemesi halinde hapis cezasına hükmedilmemiştir. Hapis cezasının bulunmaması, icra ve iflas hukuku bakımından hiçbir yaptırımın uygulanmayacağı anlamına gelmeyecek olup icra ve iflas hukuku kapsamına giren hukuki bir konu ile gerekli işlemler yapılarak sağlıklı bir süreç yürütülebilecektir.

Günümüzde, bilgisayar lüzumlu ev eşyası olduğundan haczedilemez.

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 1616 Gösterim

Günümüzde, bilgisayar lüzumlu ev eşyası olduğundan haczedilemez.

Haciz, kesinleşmiş bir icra takibinin konusu belirli miktardaki para alacağının ödenmesi amacıyla borçluya ait mal ve haklara icra müdürlüğünce hukuken el konulmasıdır. Bu kapsamda borçlunun ekonomik ...

Devamı
Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilememesi / Meskeniyet İddiası

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 2158 Gösterim

Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilememesi / Meskeniyet İddiası

Haciz; borçlunun borcunu kendi rızasıyla ödememesi halinde alacaklının istemi ile borçlunun söz konusu alacak miktarını karşılayacak miktar ve kıymetteki mal ve haklarına devlet aracılığıyla el koyulm...

Devamı
İcra Takibinin Başlatılması

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 5254 Gösterim

İcra Takibinin Başlatılması

İlamsız veya ilamlı fark etmeksizin takip yolları, takip talebi ile başlar. Takipli iflas yollarına da takip talebi ile başlanacaktır. İcra takibinin bütün aşamalarına esas olacak şey borçlunun icra d...

Devamı
Ödeme Emri Nedir?

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 7268 Gösterim

Ödeme Emri Nedir?

Takip talep edilen icra dairesi takip talebinin kanundaki şartları sağladığını görürse ödeme emri düzenler ve borçluya gönderir. Ödeme emri ile borçluya borcunu ödemesi, itirazı varsa bunu bildirmesi ...

Devamı
İcra ve İflas Hukukunda Şikayet

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

2 Yorum 10914 Gösterim

İcra ve İflas Hukukunda Şikayet

İcra dairesi, icra ve iflas hukukuna ilişkin hükümleri uygulamakla görevlidir. Bu görevi yaparken hukuka aykırı ve usulsüz hareket ederse bu işlemlerine karşı zarar görenler, şikâyet yoluna başvurabil...

Devamı
İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

3 Yorum 18364 Gösterim

İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi

İcra takibi başladıktan sonra, takibi sona erdirmek isteyen borçlu icra dairesinin banka hesabına ödeme yapmalıdır. Fakat borçlu icra takibi kesinleştikten sonra ödeme yaparsa alacaklının takibi geri ...

Devamı
Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvaazası)

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 3109 Gösterim

Mirastan Mal Kaçırma (Muris Muvaazası)

Muvazaa anlaşması, tarafların görünürdeki işlemlerinin kendi aralarında hiçbir hüküm ifade etmeyeceği ve sadece diğer kişileri aldatmak amacıyla işlem yapmaları hususunda gerçekleştirdikleri anlaşmadı...

Devamı
Menfi Tespit Davası

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

5 Yorum 3337 Gösterim

Menfi Tespit Davası

Bir hak veya hukuki ilişkinin varlığını ispat etmek amacıyla olumlu (müspet davası) açılabileceği gibi bir hak veya hukuki ilişkinin mevcut olmadığını ya da ortadan kalktığını ispat etmek amacıyla da ...

Devamı
Oturduğunuz Ev Haczedilebilir Mi?

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 2793 Gösterim

Oturduğunuz Ev Haczedilebilir Mi?

Konunun esasına inilmeden önce çeşitli kavramları açıklamak gerekir. Burada açıklanacak ilk husus, borçlunun haline uygun evi terimini de içerisine alan bir üst başlık olarak haczi caiz olmayan mallar...

Devamı
İcra Hukukunda Erteleme Nedir?

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 2394 Gösterim

İcra Hukukunda Erteleme Nedir?

Erteleme, haklı ve kabul edilebilir nedenlerin var olması durumunda borçlunun hukuki durumuna zarar verecek bir işlemden geçici bir süre için korunmasını amaçlar. Bu nedenle erteleme süresi içinde bor...

Devamı
Kambiyo Senetlerinde Yürütülecek Faiz

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 12320 Gösterim

Kambiyo Senetlerinde Yürütülecek Faiz

Kambiyo Senedi Nedir? Uygulamada “ticari senet” olarak da bilinen kambiyo senetleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 645-849 maddeleri arasında düzenlenmiş olan kıymetli evraktır.

Devamı
İstihkak Davasının Satış İşlemlerine Etkisi

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 3466 Gösterim

İstihkak Davasının Satış İşlemlerine Etkisi

Haciz işlemi sırasında haczedilen eşyalar açısından istihkak iddiası söz konusu olabilir. İstihkak iddiası haciz işlemini durdurmaz ancak istihkak iddiası olan kişi bu iddiası ile icra mahkemelerinde ...

Devamı
Usulsüz Tebligat

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 4680 Gösterim

Usulsüz Tebligat

Tebligat, bir durumun veya hukuki bir işlemin ilgili kişiye bildirilmesi işlemidir. Hukukumuzda tebligat büyük bir öneme sahiptir. Özellikle İcra ve İflas Hukukunda tebligatın sonuçları oldukça önemli...

Devamı
İtirazın İptali Davası Nedir?

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

0 Yorum 8958 Gösterim

İtirazın İptali Davası Nedir?

İtirazın iptali davası, borçlunun itirazıyla duran takibin devamının sağlanması için alacaklı tarafından takibe itiraz eden borçluya karşı açılan bir davadır. Davanın kabulü halinde, borçlunun yapmış ...

Devamı
İlamsız İcra Nedir?

Kategori: İcra Hukuku - İflas Hukuku

16 Yorum 29307 Gösterim

İlamsız İcra Nedir?

Para ve teminat alacakları için öngörülmüş bir cebri icra yoludur. Bu cebri icra yolunda alacaklının elinde herhangi bir belgenin, ilamın veya herhangi bir alacağı gösterir ve ispat eder nitelikte bir...

Devamı
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ